Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulacje dla beneficjentów 13 konkursu grantów naukowych NCN

24.11.2017
OPUS ST5

Projektowanie kompozytów Pd@MOF i Pd/PdO@AC o zdefiniowanej morfologii nanocząstek, katalizatorów uwodornienia
i izomeryzacji

Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Trzeciak

Biokompatybilne poliestry z precyzyjnie zakodowanymi sekwencjami: projektowanie, funkcjonalizacja i zastosowania
Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Ejfler

Termometria luminescencyjna - nowe podejście do zwiększenia zakresu, czułości i dokładności pomiarów
Kierownik projektu: prof. dr hab. Eugeniusz Zych

Wielordzeniowe kompleksy metali z wielkimi makrocyklami wywodzącymi się z 2,6-diformylopirydyny i trans-1,2-diaminocyklopentanu
Kierownik projektu: dr Janusz Gregoliński

PRELUDIUM ST5


Wpływ struktury ligandów hydroksamowych na właściwości termodynamiczne kompleksów metalakoronowych
Kierownik projektu: mgr inż. Małgorzata Ostrowska

Zastosowanie regioselektywnych reakcji poliynów z aminową grupą końcową w syntezie organicznej i metaloorganicznej
Kierownik projektu: mgr inż. Patrycja Męcik

Wyniki konkursu

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2017 godzina: 14:57:53