Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Doktoraty

10.11.2017
Doktoraty
 
1954
Lucjan Sobczyk
Dielektricheskaya polarizacya sistem s vodorodnoy svyazyu. (Polaryzacja dielektryczna układów z
wiązaniem wodorowym).
Promotor: prof. dr Ya. K. Syrkin (Instytut Precyzyjnej Technologii Chemicznej w Moskwie)
 
1958
1.Maria Wrońska
Jony wodorotlenowe jako reduktory oksyanionów pierwiastków przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1959
2.Lech Pajdowski
Budowa i trwałość kompleksów wielordzeniowych wanadu (III).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1960
3.Adam Bartecki
Widma absorpcyjne azotanu uranylu i ich struktura w rozpuszczalnikach organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
4.Jan Biernat 
Polarograficzne badania redukcji oksyanionów pierwiastków przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
5.Jadwiga Danowska
Niskie stopnie utleniania renu.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
6.Jadwiga Nawojska
Kinetyka i mechanizm dysmutacji manganu(V).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
7.Helena Przywarska
Odwracalne wiązanie tlenu przez kompleksy renowe.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
8.Stanisław Wajda
Diamagnetyczne związki kompleksowe renu(IV).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1963
9.Jerzy Kaleciński
Redukcja roztworów oksyanionów manganu pod wpływem promieniowania gamma 60Co.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
10.Bogusław Kędzia
Własności bezwodnych soli uranylowych w świetle widm elektronowych i podczerwonych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
Adolf Kisza
Własności termodynamiczne niektórych chlorków metali ciężkich w rozcieńczonych roztworach stopionych halogenków alkalicznych.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (Politechnika Wrocławska)
11.Henryk Ratajczak
Wiązanie wodorowe w kompleksach pochodnych fenolu z zasadami organicznymi.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
12.Wojciech Wojciechowski
Budowa i własności rdzenia Me-O-Me w kompleksach metali przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1964
13.Krystyna Bukietyńska-Słopecka
Struktura elektronowa związków U(IV) w związkach chemicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
14.Stanisław Hasiński
Polarograficzne oznaczanie mikroelementów w ziarnach zbóż.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
15.Władysław Kąkołowicz
Trwałość i struktura kompleksów uranylu z β-dwuketonami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
Ignacy Z. Siemion
Synteza bradykininy.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski (Akademia Medyczna we Wrocławiu)
16.Józef J. Ziółkowski
Struktura elektronowa kompleksów pięciocyjanonitrozylowych metali przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1965
17.Anna Postawka
Badania nad estrami β-naftylowymi.
Promotor: prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska
 
1966
18.Zbigniew Malarski
Niektóre własności słabego wiązania wodorowego.
Promotor: dr hab. Lucjan Sobczyk
Krystyna Marks 
Przemiany chemiczne epoksyzwiązków alicyklicznych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kuczyński (Politechnika Wrocławska)
 
1967
19.Janusz Drożdżyński
Struktura i spektroskopia uranu(+3) w związkach chemicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
20.Jan Dzięgielewski
Radiacyjna redukcja związków uranylowych w n-trójalkilofosforanach i w alkoholu n-butylowym.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
21.Stefan Ernst
Równowagi oscylacyjno-dysocjacyjne i struktura związków uranylowych w rozpuszczalnikach organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
22.Tadeusz Głowiak
Struktury krystaliczne koordynacyjnych oksyzwiązków renu(V) i molibdenu(V).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
Janina Kuduk
Przestrzenny przebieg reakcji eliminacji niektórych alkoholi terpenowych.
Promotor: dr hab. Zenon Chabudziński (Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Chemii Organicznej)
23.Leszek Natkaniec
Własności spektroskopowe oksyanionów kompleksowych Re(V) i Te(V) oraz tiocyjankowych kompleksów Pt(II) i Pt(II) w świetle teorii pola krystalicznego i teorii orbitali molekularnych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
24.Florian P. Pruchnik
Wymiana izotopowa jako kryterium struktury tiocyjanianowych kompleksów metali przejściowych.
Promotor: dr hab. Stanisław Wajda
25.Jan Starosta
Budowa i trwałości związków kompleksowych chromu(III) z aminokwasami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1968
26.Aleksander Koll
Struktura i własności układów (pirydyl)2Y.
Promotor: dr hab. Lucjan Sobczyk
 
1969
27.Bogdan Banaś
Efekt jonowy w niektórych reakcjach jonów przeciwnego znaku.
Promotor: dr hab. Maria Wrońska
28.Stanisław Kopacz
Ekstrakcja niektórych metali d- elektronowych tlenowymi ekstrahentami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
29.Maria Baranowska-Źrałko
Wyznaczanie stałych równowag kompleksowania z nieodwracalnych fal polarograficznych.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
 
1970
30.Roman Grobelny
Struktura i własności β-dwuketonianów rutenu(III) i żelaza(III).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
31.Jerzy P. Hawranek
Polarność i natężenie pasm absorpcyjnych w podczerwieni wiązań wodorowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
Aleksandra Kubik
Stereochemia pochodnych karanu.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kuczyński (Politechnika Wrocławska)
32.Teofil Mikulski
Zastosowanie chlorowania i sorpcji dla otrzymywania koncentratu molibdenowo-renowego z odpadów przemysłowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
33.Jerzy Mroziński
Struktura elektronowa i wiązania nad- i ponadtlenowych kompleksów metali.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
34.Mikołaj F. Rudolf Mikołaj
Struktura wielordzeniowych kompleksów Mo(V) i W(V).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
 
1971
35.Marian Bałuka
Struktury związków renu i technetu na tle VII grupy pierwiastków przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
36.Jerzy Girulski
Zastosowanie metody orbitali molekularnych i modelu kątowego do dwucentrowych układów wielomostowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
37.Hubert Kołodziej
Pomiary absorpcji dielektrycznej, w zakresie częstości od 30 Hz do 24 Hz niektórych kryształów z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
38.Janina Legendziewicz
Struktura i własności spektroskopowe chlorków lantanowców w rozpuszczalnikach niewodnych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
39.Elżbieta Nagler-Kalecińska
Gamma-radioliza związków koordynacyjnych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
40.Marta Ostern
Mechanizm polarograficznej katalizy i redukcji związków kompleksowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
 
1972
41.Kazimierz Gatner
Własności termodynamiczne halogenków metali w stopionych solach organicznych.
Promotor: dr hab. Adolf Kisza
42.Jerzy Hanuza
Widma oscylacyjne i charakterystyki wiązań metal-tlen.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
43.Antoni Keller
Struktura i reaktywność związków kompleksowych typu [Fe(CN)5]Xn-.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
44.Danuta Konopińska
Badania w zakresie chemii azlaktonów i N-karboksybezwodników aminokwasowych i ich siarkowych analogów.
Promotor: dr hab. Ignacy Z. Siemion
45.Lech Różański
Pośrednie polarograficzne oznaczanie jonów fosforanowych arsenianowych i wolfranianowych.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
 
1973
46.Teresa Ernst
Kinetyka i mechanizm redukcji nadmanganianu szczawianami w środowisku kwaśnym.
Promotor: prof. dr hab. Maria Wrońska
47.Zofia Karwecka
Kompleksy wanadu(III) z niektórymi aminokwasami w roztworach wodnych.
Promotor: prof. dr hab. Lech. Pajdowski
48.Henryk Kozłowski
Badanie struktury elektronowej w dwurdzeniowych kompleksach miedzi i żelaza metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
49.Salomea Krzewska
Kompleksy żelaza(III) z pochodnymi kwasu octowego.
Promotor: prof. dr hab. Lech Pajdowski
50.Tadeusz Lis
Struktury krystaliczne niektórych oksyzwiązków renu(V) z etylenodwuaminą.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
51.Zofia Mielke
Badania strukturalne niektórych ferroelektryków z wiązaniem wodorowym za pomocą metod spektroskopii oscylacyjnej.
Promotor: dr hab. Henryk Ratajczak
52.Jan Morawiec
Badania racemizacji podstawowych pochodnych estru fenylowego N-benzoilo-L-leucyny pod wpływem trójetyloaminy.
Promotor: dr hab. Ignacy Z. Siemion
53.Piotr Sobota
Związki kompleksowe odwracalnie wiążące azot, ich struktura i własności.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
54.Helena Wieczorek
Spektroskopia i struktura kompleksów uranylu z N-tlenkami amin heterocyklicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
55.August Zarzeczny
Badania struktury związków kompleksowych metodą wymiany radioizotopowej.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
 
1974
Danuta Mrozińska
Badania nad tlenowymi pochodnymi z układu 2,6,6 trójmetylo-7-oksadwucyklo[3.2.1]oktanu.
Promotor: doc dr hab. inż. Krzysztof Piątkowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
56.Krystyna Romanowska
Badania oddziaływań międzycząsteczkowych za pomocą półempirycznych metod chemii kwantowej.
Promotor: dr hab. Henryk Ratajczak
57.Teresa Szymańska-Buzar
Związki kompleksowe kobaltu w reakcjach homogenicznego utleniania cykloheksanu.
Promotor: dr hab. Józef J. Ziółkowski
58.Urszula Twardoch-Cukierda
Chromopotencjometryczne badania chlorków metali w rozcieńczonych roztworach stopionego chlorku etyloamoniowego.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
59.Tadeusz Wojciuk
Oznaczanie potencjałów redoksy oksyanionów manganu w środowisku alkalicznym, oraz zależność tych potencjałów od stężenia względnego i aktywności jonów OH-.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
 
1975
60.Adela Antonów
Struktura, własności spektroskopowe i magnetyczne związków kompleksowych jonu miedziowego z kwasami karboksylowymi i peptydami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
61.Zbigniew Czapla
Relaksacja dielektryczna w niektórych izomorficznych ałunach metyloamoniowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
62.Barbara Gołębiowska-Keller
Własności spektroskopowe i struktura alkoholowych solwatów chlorków lantanowców.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
63.Henryk Gołka
Dynamiczna adsorpcja z fazy gazowej.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
64.Lucyna Kania
Badania mechanizmu wymiany wodór-deuter w białkach.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
65.Piotr Kondziela
Oznaczanie metodą polarograficzną stałych kompleksowania kationów hydrolizujących przy częściowo nieodwracalnych reakcjach elektrodowych.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
66.Maria Koralewicz-Huza
Badania reaktywności i struktury szczawianów aminokwasowych kompleksu chromu(III) metodą wymiany izotopowej.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
67.Zbigniew Pawełka
Zagadnienia przeniesienia protonu w kompleksach kwasów karboksylowych z aminami.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
68.Halina Ratajczak
Mechanizm działania tiomocznika jako inhibitora procesu elektrorafinacji miedzi.
Promotor: prof. dr hab. Lech Pajdowski
 
1976
69.Ibraheam Attia
Structural Investigation of 2-Thiohydantoins and Hydantoins by IR and NMR Tools of Spectroscopy.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
70.Jan Baran
Spektroskopia oscylacyjna niektórych ferroelektryków z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
71.Elżbieta Bezak
Struktura mostkowych kompleksów wolframu(III).
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
72.Maria Cyfert
Kataliza homogenna w niektórych reakcjach jonowych.
Promotor: prof. dr hab. Maria Wrońska
73.Tatiana Czagir
Kompleksy rutenu i bizmutu z tiomocznikiem i pochodnymi.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
74.Eugeniusz J. Jakusek
Relaksacja dielektryczna kompleksów z silnym wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
75.Małgorzata Konieczna
Badania testowe jako kryterium oceny programu nauczania chemii na stopniu podstawowym.
Promotor: dr hab. Władysław Kąkołowicz
76.Krystyna Rudolf
Badania estrów sulfonylowych niektórych cyklicznych związków organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska
77.Grzegorz Rusek
Struktury elektronowe niektórych produktów elektrofilowych podstawień pochodnych naftalenu.
Promotor: prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska
78.Michał Sabat
Struktura krystaliczna i molekularna dwurdzeniowych kompleksów molibdenu(V), renu(V) i wolframu(IV) z mostkami tlenowymi.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
79.Anna Kania-Szymaszek
Rola inhibitorów w procesie elektrodowego wydzielania miedzi.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
80.Maria Wawrzeńczyk
Wpływ efektu jonowego na kinetykę i mechanizm reakcji utleniania bromków bromianami.
Promotor: prof. dr hab. Maria Wrońska
81.Michał Wilgocki
Zagadnienia oznaczania stałych równowagi kompleksów chelatowych w obecności ligandów protonowanych.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
82.Juliusz Wróblewski
Struktury produktów przegrupowania eterów alkilowo-naftylowych i ich cyklizacji.
Promotor: prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska
83.Grażyna Żabińska-Olszak
Badanie procesu wydzielania i redukcji tlenu na elektrodach metalicznych w stopionym siarczanie dwumetyloamoniowym.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
 
1977
84.Krystyna Czepiał
Testowe badania umiejętności ucznia z chemii w zakresie szkoły podstawowej.
Promotor: dr hab. Władysław Kąkołowicz
85.Grażyna Formicka-Kozłowska
Badanie oddziaływań dwuwartościowych jonów miedzi, niklu, kobaltu i palladu z glutationem i treonylolizylo-alanylo-alaniną.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
86.Maria Grzeszczuk
Badania kinetyki niektórych procesów elektrodowych w stopionych solach organicznych metodą impedancji faradajowskiej i chronopotencjometrii.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
87.Izabela Hyla-Kryspin
Badanie struktury elektronowej i własności dwurdzeniowych kompleksów kobaltu z mostkami tlenowymi metodą MCCC-MO.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
88.Julia Jezierska
Struktura elektronowa a własności magnetyczne kompleksów miedzi(II) i wanadylu(II) z zasadami Schiffa.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
89.Wiesław A. Kliś
Badanie konformacji mostków dwusiarczkowych w parcjalnych sekwencjach pepsyny.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
90.Ewa Kwaskowska
Homogeniczne utlenianie węglowodorów aromatycznych z udziałem kompleksów metali przejściowych jako katalizatorów.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
91.Krystyna Rachlewicz
Struktura, reaktywność oraz charakter wiązania grup tiocyjanianowych w związkach kompleksowych Ru(II) i Ru(III).
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda 
92.Maria Rospenk
Badanie wiązania wodorowego w kompleksach zasad tlenowych z HCI, HBr i ich deuterowanymi analogami.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
93.Witold Rybak
Rola związków kompleksowych kobaltu w katalitycznym utlenianiu węglowodorów.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
94.Lilianna Trynda
Kompleksy sulfoftalocyjanin Fe i Co z globiną jako modele hemoglobiny.
Promotor: dr hab. Helena Przywarska-Boniecka
95.Mieczysław Zawadzki
Zastosowanie związków kompleksowych kobaltu w procesie katalitycznego utleniania akroleiny do kwasu akrylowego.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
96.Marek Zuber
Dwurdzeniowe związki koordynacyjne rodu, irydu oraz ich zastosowanie w katalizie homogenicznej.
Promotor: dr hab. Florian Pruchnik
 
1978
97.Robert Duszewski
Opracowanie układu katalitycznego dla utleniania glikolu etylenowego do glioksalu w fazie ciekłej.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
98.Andrzej Jankowski
Badania nad molekularnym mechanizmem termicznej denaturacji lizozymu w pH słabo alkalicznym.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
99.Czesław Jańczak
Spektroskopia elektronowa i własności magnetyczne związków kompleksowych uranu(IV).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
100.Bogusława Jasiewicz
Struktura elektronowa kompleksów metali d-elektronowych z triazenami i hydroksytriazenami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
101.Adam Jezierski
Badanie struktury nitrozylowych kompleksów metali z ligandami organicznymi - zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
102.Zdzisław Latajka
Badanie struktury elektronowej kompleksów molekularnych metodami chemii kwantowej.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
103.Lechosław Latos-Grażyński
Jądrowy rezonans magnetyczny w badaniach układu jon metalu Co(II), Hg(II), Ni(II) - kwasy poliaminooctowe.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
104.Andrzej Ożarowski
Struktura molekularna a oddziaływanie wymienne w dwurdzeniowych związkach kompleksowych żelaza(III) z ligandami organicznymi.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
105.Helena Pasternak
Związki allilowe rodu i ich zastosowanie do otrzymywania katalizatorów wodorowania węglowodorów nienasyconych.
Promotor: dr hab. Florian Pruchnik
106.Małgorzata Szczęśniak
Badanie wiązania litowego metodą SCF ab initio.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
107.Ludmiła Szterenberg
Zastosowanie metody SCCC MO do badania struktury elektronowej azoto- i oksokompleksów metali przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
108.Barbara Więcek
Potencjostatyczne i galwanostatyczne badania wydzielania wodoru na elektrodach metalicznych w stopionych chlorkach alkiloamoniowych.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
 
1979
109.Armine A. Allain
Structure and Dynamic in the binary and ternary Complexes of Pd(II) and Pt(II) Metal Ions with Sulfur – containing Amino Acid.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
110.Jerzy Baranowski
Symulacja widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego substancji polikrystalicznych w stanie trypletowym i kwintetowym.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska .
111.Henryk Boebel
Optymalizacja parametrów procesu katalitycznego utleniania p-ksylenu w fazie ciekłej.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
112.Piotr Freundlich
Dynamika molekularna nitro-t-butanu i cyjano-t-butanu w fazach niskotemperaturowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
113.Maria Kubiak
Struktura krystaliczna i molekularna trójrdzeniowych związków kompleksowych z mostkami tlenowymi.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska .
114.Barbara Kurzak
Struktury dwurdzeniowych szczawiano-aminokwasowych kompleksów Mo(III).
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
115.Ewa Matczak-Jon
Oddziaływania układów dwuskładnikowych Pd(II)-peptyd z fragmentami kwasów nukleinowych.
Promotor: dr hab. Henryk Kozłowski
116.Anna Mondry
Spektroskopia, struktura, i termodynamika związków lantanowców z jednokarboksylowymi kwasami alifatycznymi.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
117.Ewa Osmęda
Spektroskopia, struktura i trwałość związków lantanowców z α-hydroksykwasami alifatycznymi.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
118.Wiesław Stręk
Przejścia niepromieniste w kompleksach ziem rzadkich.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1980
119.Zbigniew Ciunik
Struktura krystaliczna kompleksów manganu(II) z aminokwasami.
Promotor: dr hab. Tadeusz Głowiak
120.Krystyna Chmieleńska
Drogi fragmentacji szeregu pochodnych naftalenu w EI spektrometrii mas.
Promotor: prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska
121.Edward Giera
Ciepło tworzenia β-dwuketonianów niektórych metali i energia wiązania metal-tlen.
Promotor: dr hab. Władysław Kąkołowicz 
122.Ryszard Jakubas
Relaksacja dielektryczna w ałunach selenianowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
123.Krystyna Jaworska-Gerega
Wiązanie tlenku azotu przez kompleksy kobaltu z aminokwasami i peptydami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
124.Elżbieta Kaczurba
Nowe procesy aktywacji azotu molekularnego i tlenku węgla w celu otrzymania użytecznych związków.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
125.Jerzy Kaźmierczak
Chronopotencjometryczne badania procesów katodowego wydzielania jonów Ag(I) i Cd(II) na elektrodach stałych i ciekłych.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
126.Eleonora Nawrocka
Synteza analogów tuftsyny z resztami d-aminokwasów.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
127.Tadeusz Nowakowski
Własności magnetyczne i elektryczne potrójnych tlenków renu, irydu i tytanu.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
128.Zofia Olejnik
Struktura i własności alkoksy mostkowych związków miedzi(II) z β-dwuketonami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
129.Maria Pajdowska
Relaksacja dielektryczna kompleksów kwasów karboksylowych z aminami.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
130.Barbara Radomska
Spektroskopia elektronowa jonów lantanowców w układzie POCl3-ZrCl4.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
131.Wanda Sawka-Dobrowolska
Struktura krystaliczna i molekularna kwasów  α-aminofosforowych i α-aminofosfinowych oraz ich kompleksów z metalami przejściowymi.
Promotor: dr hab. Tadeusz Głowiak
132.Anna Szemik
Wpływ rozpuszczalników niewodnych na kinetykę reakcji wymiany radioizotopowej w acetyloacetonianach chromu(III) i kobaltu(III).
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
133.Jadwiga Urbańska
Wpływ skompleksowania na zmiany mechanizmu procesu elektrodowego.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
 
1981
134.Olaf Czupiński
Badania spektroskopowe i dielektryczne nad wiązaniem wodorowym typu π.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
135.Krzysztof Drabent
Spektroskopia mössbauerowska i badania magnetyczne układów „cross~over" na przykładzie dwutiokarbaminianowych kompleksów żelaza(III).
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
136.Marek Ilczyszyn
Badanie kompleksów pochodnych fenolu z trzeciorzędowymi aminami alifatycznymi metodą 1H NMR i 13C NMR.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
137.Teresa Kowalik
Własności koordynacyjne metioniny i jej pochodnych.
Promotor: dr hab. Henryk Kozłowski
138.Janusz Matuszewski
Struktury krystaliczne kompleksów manganu z kwasami malanowym i szczawiowym.
Promotor: dr hab. Tadeusz Lis
139.Łucja Ostropolska
Kompleksy 4, 4I, 4II i 4III czterosulfoftalocyjaniny żelaza, kobaltu i manganu z apocytochromem c. Badania struktury i własności.
Promotor: dr hab. Helena Przywarska-Boniecka
140.Halina Podsiadły
Badania mechanizmu reakcji miedzi(II) z tiomocznikiem.
Promotor: prof. dr hab. Lech Pajdowski
141.Hubert Romanowski
Teoretyczne badanie widm w podczerwieni układów z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
142.Jarosław M. Sobczak
Struktura i reaktywność kompleksów molibdenu w reakcji epoksydacji olefin organicznymi
wodoronadtlenkami.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski 
143.Anna M. Trzeciak
Struktura i aktywność katalityczna kompleksów metali w reakcjach rozkładu wodoronadtlenków.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
144.Andrzej Vogt
Struktura i funkcja kompleksów kobaltu - nowych modeli naturalnych transporterów tlenu.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
 
1982
145.Krystyna Ciszewska
Struktury krystaliczne kompleksów niklu(II) i palladu(II) z estrami kwasu dwutiokarbazowego i ich zasadami Schiffa.
Promotor: dr hab. Tadeusz Głowiak
146.Zbigniew Galewski
Ciekłokrystaliczne własności estrów 4-alkoksyfenylowych kwasu 4-nitrobenzoesowego.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
147.Maria Ilczyszyn
Spektroskopia oscylacyjna w świetle spolaryzowanym kryształów z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
148.Jerzy Kalenik
Badanie kompleksów z wiązaniem wodorowym metodą kwadrupolowego rezonansu jądrowego.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
149.Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
Specyfika oddziaływań jonów Pd(II) i Cu(II) z peptydami zawierającymi aminokwasy aromatyczne.
Promotor: dr hab. Henryk Kozłowski
150.Grażyna Oczko
Badanie struktury roztworów związków lantanowców metodą ultradźwiękową i spektroskopii elektronowej.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
151.Zdzisław Siatecki
Badanie izomerii rotacyjnej w aminokwasach i ich fosforowych analogach metodą NMR.
Promotor: dr hab. Henryk Kozłowski
152.Zbigniew Szewczuk
Badania nad analogami strukturalnymi enkefalin.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
153.Katarzyna Wajda-Hermanowicz
Karbonylkowe kompleksy rodu.
Promotor: dr hab. Florian Pruchnik
154.Maria Wierzejewska-Hnat
Badania układów z wiązaniem wodorowym w matrycach niskotemperaturowych i w fazie gazowej metodami spektroskopii oscylacyjnej.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
155.Stanisław Wołowiec
Oddziaływanie jonów Pd(II) i Pt(II) z podjednostkami białek i kwasów nukleinowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1983
156.Jacek Gliński
Ultradźwiękowe badania struktury niektórych mieszanin wodno-organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
157.Zofia Janas
Badanie mechanizmu reakcji tworzenia wiązania azot-węgiel w obecności związków tytanu, wanadu i chromu.
Promotor: dr hab. Piotr Sobota
158.Edward Łukowiak
Własności luminescencyjne i struktura związków kompleksowych chromu(III) w roztworach niewodnych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
159.Zbigniew Mazurak
Synteza i badania spektroskopowe kryształów zawierających jony lantanowców w aspekcie materiałów laserowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
160.Irena Majerz
Własności dielektryczne i spektroskopowe pentabromofenolanów amin trzeciorzędowych.
Promotor: dr hab. Zbigniew Malarski
161.Edward Narewski
Relaksacja dielektryczna w ferroelektrykach glicynowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
162.Tadeusz Płuziński
Aktywacja azotu molekularnego i innych gazów przez związki molibdenu w rozpuszczalnikach organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
163.Jolanta Świątek
Oddziaływanie jonów Ca(II), Mg(II), Zn(II) i Cd(II) z kwasem asparaginowym, asparaginą i pochodnymi fosfonowymi i fosfinowymi kwasu asparaginowego.
Promotor: dr hab. Henryk Kozłowski
164.Ryszard Wolny
Badania kompleksów zasad tlenowych z diortochlorofenolami.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk 
 
1984
165.Andrzej Borowski
Katalityczne własności kompleksów rodu z aminami.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
166.Ewa Heyduk
Struktura i  magnetyzm nienasyconych  i karboksylanów miedzi(II) i ich adduktów z aminami.
Promotor: dr hab. Jerzy Mroziński
167.Marek Lisowski
Badania chiralooptyczne nad rolą oddziaływań jonowych w stabilizacji konformacji oligopeptydów.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
168.Monika Moszner
Badania struktury i reaktywności dwurdzeniowych  kompleksów rodu na różnych stopniach utleniania. 
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski 
169.Bolesław Picur
Badania konformacji pochodnych aminokwasów zawierających wiązanie tioeterowe.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
170.Katarzyna Sobczyk
Badania konformacji reszt aminokwasowych w peptydach 13 przy pomocy spektroskopii 13C-NMR.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
171.Józef Utko
Badanie reaktywności związków tytanu na niskich stopniach utleniania.
Promotor: dr hab. Piotr Sobota
1985
172.Piotr Chmielewski
Struktura, własności i reaktywność nowych transporterów molekularnego tlenu.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
173.Bogusława Czarnik-Matusewicz
Relaksacja oscylacyjna w układach ze słabym międzycząsteczkowym wiązaniem wodorowym w fazie ciekłej.
Promotor: dr hab. Jerzy P. Hawranek
174.Kazimierz Orzechowski
Badania akustyczne i dielektryczne zjawisk przedkrytycznych w mieszaninie metanolu z cykloheksanem.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
175.Antoni Herbowski
Aktywność katalityczna kompleksów molibdenu z 1,2-bis(dwufenylofosfino)etanem.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
176.Barbara Nissen-Sobocińska
Badanie struktury elektronowej dwurdzeniowych kompleksów metali przejściowych z mostkami wodorkowymi metodami chemii kwantowej.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1986
177.Grażyna Bator
Badania III-rzędowych alkoholi metodami dielektrycznymi.
Promotor: dr hab. Zbigniew Malarski
 
1987
178.Cong Ngoan Dao
Struktura krystaliczna związków kompleksowych lantanowców(III) z kwasami karboksylowymi i aminokwasami.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Głowiak
179.Wiesław Machner
Analiza drgań układów molekularnych MOL5 metodą współrzędnych normalnych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
180.Jerzy Moc
Teoretyczne badanie struktury geometrycznej i elektronowej rodników. Wyniki obliczeń metodami ab initio oraz SWX.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
181.Marek Nowak
Zastosowanie związków organometalicznych do aktywacji tlenku węgla.
Promotor: dr hab. Piotr Sobota
182.Krzysztof Skowronek
Zastosowanie metod chemii kwantowej do badania struktury i własności kompleksów z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
 
1988
183.Piotr Piecuch
Perturbacyjny opis teoretyczny oddziaływań międzycząsteczkowych dalekiego zasięgu. Zastosowanie algebry Racaha -Wignera i formalizm nieprzywiedlnych tensorów.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
184.Pham Ngoc Thuy
Spektroskopia i struktura kompleksów lantanowców z wiązaniem lantanowiec-azot.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
185.Irena Wnuk-Podgórska
Badania strukturalne kompleksów miedzi(II) z aromatycznymi estrami kwasu ortofosforowego i ligandami (N,O)/(N,N)-donorowymi.
Promotor: dr hab. Tadeusz Głowiak
 
1989
186.Hubert Bartosz-Bechowski
Chemiczna modyfikacja owadziego neurotransmitera proktoliny przy pomocy aminokwasów niebiałkowych.
Promotor: dr hab. Danuta Konopińska
187.Mirosław Czarnecki
Dyspersja w podczerwieni cząsteczek o symetrii C3v w fazie ciekłej.
Promotor: dr hab. Jerzy P. Hawranek
 
1990
188.Małgorzata Broda
Relaksacja oscylacyjna w halogenofenolach.
Promotor: dr hab. Jerzy P. Hawranek
189.Muhi Othman Mustafa
35Cl quadrupole resonance and infrared studies of hydrogen bond adducts of 2-chlorobenzoic acid derivatives.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
190.Roman Szostak
Relaksacja oscylacyjna i rotacyjna związków o symetrii C3v w fazie ciekłej.
Promotor: dr hab. Jerzy P. Hawranek
191.Andrzej Weichsel
Struktura kwasu fosfoenolopirogronowego i jego soli.
Promotor: dr hab. Tadeusz Lis
192.Jacek Zaleski
Przejścia fazowe w niektórych halogenoantymonianach i bizmutanach alkiloamoniowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
 
1991
193.Bal Wojciech
Wpływ jonów metali na strukturę i funkcję neuropeptydów i ich analogów.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
194.Jerzy Lisowski
Metalomonotiaporfiryny - synteza, struktura elektronowa molekularna i reaktywność.
Promotor: dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
195.Artur Pędyczak
Badania nad konformacyjną rolą proliny w układach oligopeptydowych.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
196.Juliusz Wolny
Dynamika, struktura elektronowa i molekularna kompleksów Co(II) z triazeno-1 tlenkami.
Promotor: dr hab. Mikołaj F. Rudolf 
 
1992
197.Ewa Huskowska
Badanie oddziaływań jonów lantanowców z aminokwasami i kwasami aminofosfonowymi.
Promotor: dr hab. Janina Legendziewicz
198.Jacek Słoń
Immunomodulatorowe własności tuftsynopodobnych sekwencji białek wirusów.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
199.Wiesław Witek
Badanie konformacji i własności fizykochemicznych sulfonów diarylowych i alkiloarylowych.
Promotor: dr hab. Aleksander Koll
 
1993
200.Maria Korabik
Struktura i własności fizykochemiczne kompleksów miedzi(II) z ligandami aktywnymi biologicznie.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
201.Przemysław Starynowicz
Struktura a spektroskopia związków z wiązaniem lantanowiec-azot.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
202.Piotr Stefanowicz
Kinetyka reakcji aminolizy alkoholowych pochodnych aminokwasów - próba korelacji z kodem genetycznym.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
 
1994
203.Jolanta Ejfler
Badanie korelacji pomiędzy budową związków tytanu a ich aktywnością w procesie polimeryzacji etylenu.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
204.Małgorzata Maliszewska-Mazur
Oddziaływanie hydralazyny i dihydralazyny z biologicznie ważnymi molekułami ze szczególnym uwzględnieniem procesów wolnorodnikowych.
Promotor: dr hab. Adam Jezierski
205.Eugeniusz Zych
Synteza i własności fizykochemiczne halogenkowych związków kompleksowych uranu(III).
Promotor: dr hab. Janusz Drożdżyński
 
1995
206.Marek Cebrat
Badania w grupie cyklolinopeptydu A.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
207.Lucjan Jerzykiewicz
Struktury krystaliczne fosfoglicerynianów.
Promotor: dr hab. Tadeusz Lis
208.Mirosław Karbowiak
Synteza, struktura, właściwości spektroskopowe i magnetyczne związków kompleksowych uranu(III).
Promotor: dr hab. Janusz Drożdżyński
209.Andrzej Kowalski
Struktura krystaliczna i molekularna pochodnych nitroimidazolu.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Głowiak
210.Aleksandra Wysłouch-Cieszyńska
Tiazolidynowe analogi peptydów.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
 
1996
211.Aleksander Filarowski
Badania natężeń pasma drgań rozciągających X-H  w układach z wiązaniem wodorowym
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
212.Marek Jaroszewski
Elektrochemia i spektroelektrochemia karbonylowych kompleksów wolframu z olefinami.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
213.Ewa Mieczyńska
Hydroformylacja heksenu-1 katalizowana kompleksami rodu(I) - rola ligandów modyfikujących.
Promotor: dr hab. Anna M. Trzeciak
214.Joanna Nowicka-Scheibe
Synteza i właściwości kompleksów z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym (NHN)+ i (NHN)-.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Grech
215.Anna Skarżyńska
Synteza, badania strukturalne oraz reaktywność związków kompleksowych renu z ligandami fosforynowymi.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
216.Sławomir Szafert
Badania zależności pomiędzy strukturą kompleksów TiCl4 z estrami kwasów karboksylowych a ich aktywnością katalityczną w procesie polimeryzacji .
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
 
1997
217.Paweł Ciąpała 
Przemiany fazowe w niektórych halogenoantymonianach(III) i (V) oraz bizmutanach(III).
Promotor: dr hab. Ryszard Jakubas
218.Anne Duda-Moreeuw
Właściwości koordynacyjne agonistów i antagonistów histaminy.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
 
1998
219.Agnieszka Abkowicz-Bieńko
Teoretyczne badania kompleksów pochodnych fenolu z amoniakiem.
Promotor: dr hab. Zdzisław Latajka
220.Marcin Dyba
Właściwości koordynacyjne ugrupowania fosfonowego w układach bionieorganicznych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
221.Janusz Dzielendziak
Kinetyka i mechanizm elektrody srebrowej w stopionym AgCl oraz w układach podwójnych AgCl-NaCl i AgCl-CsCl.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
222.Jolanta Flejszar-Olszewska
Dyspersja w podczerwieni sym-kolidyny i jej kompleksów z fenolami.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
223.Paulina Gawryszewska
Synteza, struktura i spektroskopia lantanowców z aminokwasami, peptydami  oraz kwasami aminohydroksamowymi.
Promotor: prof. dr hab. Janina Legendziewicz
224.Maria Jerzykiewicz
Reakcje wolnorodnikowe w procesie humifikacji odpadów.
Promotor: prof. dr hab. Adam Jezierski
225.Kluczyk Alicja
Immunosupresorowe fragmenty białek układu odpornościowego.
Promotor: prof. dr hab. IgnacyZ. Siemion
226.Mariola Kuczer
Poszukiwanie agonistów i antagonistów proktoliny wśród jej nowych analogów strukturalnych.
Promotor: dr hab. Danuta Konopińska
227.Olejniczak Teresa 
Chemiczna i mikrobiologiczna synteza laktonów.
Promotor: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
228.Tomasz Popek
Badania strukturalne estrów siarczanowych.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
229.Jerzy Sokolnicki
Otrzymywanie szkieł metodą sol-gel na bazie jonów lantanowców i ich badania optyczne.
Promotor: prof. dr hab. Janina Legendziewicz
230.Jacek Wojaczyński
Wpływ asymetrycznego podstawienia na strukturę molekularną, elektronową i reaktywność modyfikowanych metalotetrafenyloporfiryn.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
231.Anna Zięba
Anodowe właściwości wybranych metali w stopionych fluorkach organicznych.
Promotor: dr hab. Kazimierz Gatner
 
1999
232.Robert Bronisz
O zjawisku spin-crossover w supramolekularnych układach Fe(II) z politetrazolami.
Promotor: dr hab. Mikołaj F. Rudolf
233.Aldona Karaczyn
Właściwości koordynacyjne ugrupowania hydroksyiminowego w układach bionieorganicznych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
234.Mirosław Kozłowski
Badania relaksacji dielektrycznej niesztywnych pochodnych arylowych.
Promotor: dr hab. Hubert Kołodziej
235.Magdalena Krajewska
Badania spektroskopowe kompleksów kwasu azotowego(V) i azotowego(III) z węglowodorami.
Promotor: dr hab. Zofia Mielke
236.Renata Matusiak
Synteza, badania strukturalne i  katalityczna reaktywność dinitrozylowych kompleksów metali 6 grupy.
Promotor: dr hab. Antoni Keller
237.Jarosław Mazurek
Struktury krystaliczne fosfonowych analogów estrów fosforanowych 2-(fosfonometylo)-akrylanów i 2-(oksopropylo)fosfonianów.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
238.Andrzej Muszyński
Dyspersja w podczerwieni wybranych alifatycznych amin trzeciorzedowych i ich kompleksów z fenolami.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
239.Małgorzata Przesławska
Elektronowe, strukturalne i elektrooptyczne skutki utworzenia wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
240.Piotr Smoleński
Kompleksy rodu z fosfinami rozpuszczalnymi w wodzie i ich własności katalityczne.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
241.Iwona Strug
Motyw tymopojetynowy w niektórych białkach ustrojowych.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
242.Maria Wandas
Studia nad pochodnymi 2-(alkilo-, aryloamino-)-4-metylopirydyn.
Promotor: prof. dr hab. Aniela Puszko
243.Renata Zbozień-Pacamaj
Badania nad komplementarnością aminokwasów białkowych.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
 
2000
244.Sławomir Berski
Badanie oddziaływań molekularnych za pomocą topologicznej analizy funkcji lokalizacji elektronów.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
245.Małgorzata Biczysko
Teoretyczne badanie wpływu otoczenia na podłoże protonu w mostku wodorowym w kompleksach H3N-HX (X= F, Cl, Br).
Promotor : prof. dr hab. Zdzisław Latajka
246.Jolanta Jóźków
Przemiany fazowe w halogenoantymonianach(III) i bizmutanach(III) zawierających duże objętościowo kationy organiczne.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
247.Krystyna Kern
Identyfikacja związków przejściowych w reakcjach katalizowanych kompleksami karbonylowymi wolframu.
Promotor: dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
248.Maria Klimowicz
Synteza i struktura kompleksów alkoksowanadowych i ich aktywność katalityczna w procesie polimeryzacji etylenu.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
249.Krzysztof Krajewski
Mimetyki peptydów z cis-pseudoamidowym wiązaniem.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
250.Jolanta Małecka
Kompleksy renu(IV) z ligandami pseudohalogenowymi.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
251.Ewa Pacholska
Selenowe i tellurowe analogi porfiryn nikloporfiryn- reaktywność, struktura elektronowa i molekularna.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
252.Radosław Starosta
Kompleksy rodu z funkcjonalizowanymi fosfinami.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
253.Alina Tomkiewicz
Mono- i heterometaliczne magnetyki molekularne renu(IV).
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
254.Katarzyna Waszkiewcz
Poszukiwania niskotemperaturowych przeciwnowotworowych kompleksów platyny.
Promotor: dr hab. Janina Kuduk-Jaworska
255.Wieczorek Robert
Teoretyczne badania kompleksów kwasu azotowego(III) z prostymi molekułami.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
256.Andrzej Wilczyński
Immunomodulatorowe obszary antygenów zgodności tkankowej i ubikwityny.
Promotor : dr hab. Zbigniew Szewczuk
257.Wrzeszcz Władysław
Dyspersja w podczerwieni wybranych zasad azotowych.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
258.Józef Zienkiewicz
Ciekłokrystaliczne właściwości 4-alkilo-4-alkiloksyazobenzenów.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski
 
2001
259.Justyna Brasuń
Właściwości koordynacyjne peptydowych kwasów nukleinowych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
260.Paweł Buczek
Fragmenty peptydowe białek Fas i TNFR1 w zjawisku apoptozy.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
261.Adam Fedorowicz
Zastosowanie metod dynamiki molekularnej do badania równowag tautomerycznych.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
262.Małgorzata Góśniowska
Strukturalne przemiany fazowe w solach molekularno-jonowych galu(III) i indu(III).
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
263.Piotr Jakimowicz
Aminowe kompleksy metali 9 grupy i ich oddziaływanie z nukleotydami.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
264.Adrian Jaszewski
Oddziaływania nadsubtelne dla 14N i 1H jako kryterium strukturalne centrów paramagnetycznych  - badanie EPR i obliczenia metodą DFT.
Promotor: dr hab. Julia Jezierska
265.Krystyna Krot-Łacina
Kompleksy V(III) i V(IV) z fragmentami kwasów nukleinowych.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
266.Wojciech Leśniak
Badania koordynacji i reaktywności miedziowych kompleksów antybiotyków zawierających reszty cukrowe.
Promotor: dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
267.Ewa Michalik
Badanie struktury amidowych bis-sulfidów 3,4-chinolinodiylowych metodami 1H i 13C NMR.
Promotor: Andrzej Maślankiewicz
268.Krzysztof Mierzwicki
Badania oddziaływań w wybranych układach zawierających lit za pomocą analizy topologicznej funkcji ELF i gęstości elektronowej.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
269.Piotr Młynarz
Wpływ reszty histydynowej na specyfikę oddziaływań w metalopeptydach.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
270.Adrianna Olbert-Majkut
Spektroskopia i fotochemia kompleksów kwasu azotowego(III) w matrycach niskotemperaturowych.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
271.Katarzyna Przybylak
Synteza i i badania strukturalne alkoksy związków tytanu – prekatalizatorów procesu polimeryzacji α-olefin.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
272.Piotr Ruchała
Stereoizomery 4-amino-1-metylo-proliny jako mimetyki układów z wiązaniem cis-peptydowym.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
273.Anna Skorupa
Heterometaliczne magnetyki z mostkami tiocyjanianowymi.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
274.Natasza Sprutta
Karbaporfiryny, szafiryny i oktafiryny z wbudowanym fragmentem tiofenowym – synteza i charakterystyka.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
275.Wioletta Szeszel-Fedorowicz
Chemiczna modyfikacja i ocena aktywności biologicznej neuropeptydów owadów.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Konopińska
276.Andrzej Szymoszek
Badanie konformacji pochodnych bifenylu i anizolu w roztworach metodami dynamiki molekularnej.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
277.Jarosław Tomczak
O optymalizacji stałych siłowych.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
 
2002
278.Małgorzata Bańbuła
Jednordzeniowe i wielordzeniowe kompleksy metaloorganiczne cyny z funkcjonalizowanymi ligandami.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
279.Beata Bednarska-Bolek
Nowe ferrroiki o własnościach ferroelastycznych w grupie halogenoantymonianów(V).
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
280.Grzegorz Gajewski
Teoretyczne badania wybranych kryształów z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
281.Elżbieta Gumienna-Kontecka
Czynniki chelatujące jony glinu(III) i żelaza(III) zawierające hydroksamowe i fosfonowe grupy funkcyjne.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
282.Andrzej Kochel
Magnetyzm i struktura wybranych antyferromagnetycznych kompleksów renu(IV).
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
283.Małgorzata Krowicka
Radioliza roztworów sulfoftalocyjanianin metali.
Promotor: dr hab. Elżbieta Nagler-Kalecińska
284.Teresa Kuc
Wpływ rozpuszczalnika, temperatury czynników strukturalnych na przeniesienie protonu w mostku wodorowym.
Promotor: dr hab. Zbigniew Pawełka
285.Paweł Lipkowski
Teoretyczne modelowanie układów z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
286.Barbara Łydżba-Kopczyńska
Dyspersja w podczerwieni wybranych amin heterocyklicznych.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
287.Jarosław Panek
Teoretyczne modelowanie oddziaływań cząsteczek CO2, CS2 oraz NO2 z metalami 13 grupy.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
288.Szymon Przybylak
Alkokso kompleksy tytanu i cyrkonu jako katalizatory polimeryzacji olefin.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
289.Małgorzata Puchalska
Synteza, spektroskopia i magnetyzm polijądrowych i monomerycznych związków lantanowców i ich niektórych heterojądrowych analogów.
Promotor: prof. dr hab. Janina Legendziewicz
290.Lech Schulz
Alternatywne systemy strukturalne w badaniach procesów i własności chemicznych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Chojnacki
 
2003
291.Izabela Czeluśniak
Właściwości katalityczne siedmiokoordynacyjnych kompleksów wolframu(II) i molibdenu(II).
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
292.Małgorzata Grabarczyk
Synteza i właściwości biologiczne lak tonów z układem metylo- i gem-dimetylocykloheksanu.
Promotor: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
293.Anna Hofmańska
Fazy ferroiczne w ciekłokrystalicznych azobenzenach.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski
294.Marta Łukasiewicz
Kompleksy ligandów tris(pirazoilo)boranowych o regulowanej geometrii i zawadzie przestrzennej.
Promotor: dr hab. Stanisław Wołowiec
295.Joanna Pająk
Badania wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego w ciekłokrystalicznych 2-hydroksy-pochodnych azobenzenu.
Promotor: dr hab. Maria Rospenk
296.Inga Petry
Badania struktur białkowych metodami ESI MS.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
297.Piotr Połomka
Właściwości kompleksów Fe(II) typu „crossover” z pochodnymi 1,2,4-triazolu.
Promotor: dr hab. Mikołaj F. Rudolf
298.Anna Romaniewska
Kompleksy platyny z ligandami dikarboksylanowymi i heterocyklicznymi o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej.
Promotor: dr hab. Janina Kuduk-Jaworska
299.Magdalena Sałdyka
Badania spektroskopowe własności kwasu fosfohydroksamowego i kwasu acetylohydroksamowego.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
300.Izabela Schmidt
Modyfikacje rdzenia i rozbudowa kompleksów niklu(II) odwróconej porfiryny.
Promotor: dr hab. Piotr Chmielewski
301.Marcin Stępień
Benziporfiryny – synteza, reaktywność i właściwości koordynacyjne.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
302.Katarzyna Zielińska
Wpływ polarności na stabilizację faz smektycznych w halogenowych pochodnych azobenzenów.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski
 
2004
303.Andrzej Bil
Badania wiązania wodorowego w układach otwartopowłokowych metodami chemii kwantowej .
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
304.Iwona Bryndal
Struktura o-fosfoaminokwasów w różnym otoczeniu chemicznym.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
305.Paweł Figiel
Struktura molekularna i aktywność katalityczna, układu N-hydroksyftalimid - katalizator w reakcjach utleniania.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
306.Aneta Jezierska
Teoretyczne badanie korelacji między aktywnością biologiczną a strukturą molekularną pochodnych izoksazolu.
Promotor: prof. dr hab. A. Koll
307.Monika Karczmarek
Wpływ miedzi(II) na strukturę i utlenianie fragmentów peptydu β-amyloidowego.
Promotor: dr hab. Teresa Jankowska-Kowalik
308.Artur Krężel
Właściwości kwasowo-zasadowe, koordynacyjne i strukturalne glutationu oraz jego pochodnych.
Promotor: dr hab. Wojciech  Bal
309.Marek Łuczkowski
Oddziaływanie jonów miedzi(II) z fragmentami białek istotnych w chorobach neudegeneracyjnych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
310.Sylwester Mazurek
Analiza ilościowa wybranych leków metodą fourierowskiej spektroskopii ramanowskiej.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
311.Miłosz Pawlicki
Pochodne porfiryn z wbudowanym fragmentem furanowym – synteza, charakterystyka i właściwości koordynacyjne.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
312.Jan Przybylski
Struktura ciekłych roztworów elektrolitów i nieelektrolitów w wybranych diolach.
Promotor: dr hab. Jacek Gliński
313.Wojciech Szczepanik
Rola jonów miedzi(II) w molekularnym mechanizmie toksyczności antybiotyków aminoglikozydoych.
Promotor: dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
314.Rafał Wiglusz
Synteza i badania optyczne związków lantanowców w tym biologicznie ważnych.
Promotor: prof. dr hab. Janina Legendziewicz
315.Maciej Wojtaś
Właściwości ferroiczne mieszanych halogenoantymonianow(III) i halogenobizmutanów(III).
Promotor: dr hab. Grazyna Bator
316.Iwona Woźnica
Synteza nowych analogów proktoliny modyfikowanych przez reszty aminokwasów białkowych i niebiałkowych.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Konopińska
 
2005
317.Agata Bahyrycz
Poszukiwania biologiczne aktywnych analogów hormonów peptydowych roślin.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Konopińska
318.Agata Białońska
Rola wiązań wodorowych w rozdziale racemicznym za pomocą brucyny i strychniny.
Promotor: dr hab. Leszek  Z. Ciunik
319.Joanna Cybińska
Spektroskopia i magnetyzm związków lantanowców – efektywnych emiterów. Badanie dynamiki stanów wzbudzonych.
Promotor: prof. dr hab. Janina Legendziewicz
320.Piotr Karczmarek
Kompleksy jonów niklu(II) i miedzi(II) z nukleotydami.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
321.Bożena Meisner
Podwójna warstwa elektryczna elektrod polaryzowalnych w stopionych eutektykach NaX-KX, gdzie X – Cl, Br, I.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
322.Iwona Osińska-Królicka
Trwałość i struktura kompleksów wanadu(III) i wanadu(IV) z aminokwasami i peptydami zawierającymi siarkę.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
323.Magdalena Sokołowska
Badania wiązania jonów metali przejściowych przez ludzką albuminę osocza krwi - HSA.
Promotor: dr hab. Wojciech Bal
324.Katarzyna Ślepokura
Badania strukturalne szlaku chemicznego od dihydroksyacetonu do fosforanu dihydroksyacetonu.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
325.Beata Świątek-Tran
Badania właściwości elektrycznych i magnetycznych kompleksów imidazolu z żelazem, kobaltem, miedzią i cynkiem.
Promotor: prof. dr hab. Hubert Kołodziej
326.Wojciech Wojtków
Karbonylacja halogenków arylowych i benzylowych katalizowana kompleksami i koloidami palladu.
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
 
2006
327.Anna Berlicka
Pochodne porfiryn zawierające fragment acetylenowy – synteza, właściwości koordynacyjne i reaktywność.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
328.Monika Biernat
Dimeryczne analogi wybranych modulatorów odpowiedzi immunologicznej.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
329.Monika Gawłowska
Peptydy antyadhezyjne w zakażeniach mykobakteryjnych.
Promotor :prof. dr hab. Ignacy Z.  Siemion
330.Olimpia Gładysz
Badania mechanizmu elektrochemicznej redukcji miedzi w roztworach przemysłowych na ultramikroelektrodach.
Promotor: dr hab. Przemysław Łoś
331.Iwona Golonka
Wolnorodnikowe i koordynacyjne właściwości chemicznie i termicznie modyfikowanych substancji huminowych.
Promotor: prof. dr hab. Adam Jezierski
332.Małgorzata Guzik
Badania struktury związków lantanowców w roztworach i fazie stałej metodą akustyczną i spektroskopii elektronowej.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Gliński
333.Anna Jutarska
Badania struktury i właściwości wielordzeniowych kompleksów rodu.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
334.Michał Kobyłka
Kompleksy tytanu i cyrkonu jako prekursory materiałów ceramicznych i katalizatorów polimeryzacji.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
335.Magdalena Kosmowska
Nieliniowy efekt dielektryczny i zjawiska krytyczne w mieszaninach niewodnych dotowanych jonami.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski
336.Beata Kulicka
Struktura a właściwości fizykochemiczne halogenoantymonianów(III), halogenoantymonianów(V) i halogenobizmutanów(III) z podstawionymi kationami pirydyniowymi.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
337.Mohmed Abudelrhman F.A.
Structure and spectroscopic properties of triazolopyridine derivatives and their copper complexes.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hanuza
338.Paweł Rodziewicz
Badania układów ze słabym wiązaniem wodorowym metodami dynamiki molekularnej.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
339.Seda Sabry Hamad Mohamed
New metallamacrocyclic complexes of lanthanide, main group and transition metal ions derived from aminohydroxamic acids.
Promotor: dr hab. Jerzy Lisowski
340.Marcin Sobczyk
Badania struktury elektronowej i mechanizmów konwersji wzbudzenia jonów uranu(3+)  w matrycach monokrystalicznych i związkach polikrystalicznych.
Promotor: prof. dr hab. Janusz Drożdżyński
341.Agnieszka Szala
Nieliniowy efekt dielektryczny i relaksacja dielektryczna lodu czystego i dotowanego.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski
342.Joanna Trojan-Piegza
Luminofory na bazie Lu2O3 – od nanostruktur do ceramicznych spieków.
Promotor: dr hab. Eugeniusz Zych
 
2007
343.Anna Brzuszkiewicz
Budowa białkowego inhibitora proteaz serynowych z nasion kąkolu polnego Agrostemma githago.
Promotor: prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik 
344.Katarzyna Cieślik-Boczula
Właściwości fotofizyczne i funkcje biologiczne pochodnych fenoli.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
345.Piotr Durlak
Teoretyczne badanie właściwości i dynamiki ruchu protonu w prostych kwasach karboksylowych.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław. Latajka
346.Joanna Gałęzowska
Aminopolifosfonowe czynniki chelatujące.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
347.Janusz Gregoliński
Makrocykle wywodzące się z 2,6-diformylopirydyny i 1,2-diaminocykloheksanu oraz ich kompleksy z jonami metali.
Promotor: dr hab. Jerzy Lisowski
348.Marcin Górski
Reakcje olefin z udziałem kompleksów karbonylowych wolframu.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
349.Anna Janicka-Kłos
Właściwości koordynacyjne polihistydylowych białek i ich fragmentów względem jonów miedzi.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
350.Rafał Janicki
Struktura i spektroskopia aminofosfonianów lantanowców i ich analogów.
Promotor: dr hab. Anna Mondry
351.Anna Kępas-Suwara
Elektrochemiczne otrzymywanie i właściwości warstw polipirolu. Zastosowanie w katalizie enzymatycznej.
Promotor: prof. dr hab. Maria Grzeszczuk
352.Joanna Kisała
Synteza i właściwości katalityczne jonów metali przejściowych z ligandami typu tripod.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wołowiec
353.Marzena Matusiak-Kucharska
Dyspersja w podczerwieni układów z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
354.Natalia Michniewicz
Dyspersja w podczerwieni ciekłych propanoli.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
355.Radomir Myśliborski
Piriporfiryny. Struktura, reaktywność i właściwości koordynacyjne.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
356.Monika Nahorska
Właściwości fizykochemiczne kompleksów miedzi, rutenu i renu na mieszanych stopniach utlenienia.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
357.Marta Paluch
Nowe chiralne makrocykliczne kompleksy z jonami lantanowców(III).
Promotor: dr hab. Jerzy Lisowski
358.Sylwia Pilorz
Badania zmian strukturalnych wybranych białek metodami spektroskopii oscylacyjnej.
Promotor: dr hab. Bogusława Czarnik-Matusewicz
359.Iweta Pryjomska-Ray
Palladowe układy katalityczne dla reakcji Hecka.
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
360.Anna Rajewska
Kompleksy jonów miedzi(II) z fragmentami a-synukleiny i ich produkty utleniania.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska
361.Paweł Stańczak
Specyfika oddziaływań jonów Cu2+ z fragmentami ptasich i rybich białek prionowych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
362.Anna Staszewska
Synteza i badania peptydów zawierających układ chinoksalinowy.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
363.Agnieszka Urbaniak
Reakcje karbonylowych kompleksów wolframu z silanami.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
 
2008
364.Dorota Chwaleba
Wiązania wodorowe i struktura kryształów wybranych aminokwasów z kwasami sulfonowymi .
Promotor: dr hab. Marek Ilczyszyn
365.Urszula Dawid
Kompleksy żelaza i kobaltu z ligandami polipirydylowymi i ich aktywność cytostatyczna.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
366.Przemysław Dopieralski
Teoretyczne badania nad ruchem protonu w kwasach dikarboksylowych metodą dynamiki molekularnej w formalizmie Car’a-Parrinello.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
367.Dorota Godbole
Bisfenolanowe kompleksy tytanowców – synteza, badania strukturalne, aktywność katalityczna w procesie polimeryzacji etenu.
Promotor: dr hab. Zofia Janas, prof. UWr.
368.Joanna Godzwon
Badania polimorfizmu 4-alkiloksybenzylideno-4'-alkiloksyanilin metodą współmieszalności.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski, prof. UWr.
369.Łukasz John
Alkoksy kompleksy metali jako prekursory nowych materiałów tlenkowych.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
370.Julia Kłak
Homo- i heterordzeniowe kompleksy wybranych metali d-elektronowych.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
371.Aleksandra Konopacka
Wpływ otoczenia na strukturę przestrzenną i elektronową układów benzolowych.
Promotor: dr hab. Zbigniew Pawełka, prof. UWr.
372.Kinga Kulon
Dwucysteinylowe i dwuhistydylowe miejsca wiązania jonów metali w peptydach – modele miejsc aktywnych w białkach.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
373.Emilia Kwiatkowska
Strukturalne konsekwencje przeniesienia protonu w kompleksach z wiązaniem wodorowym.
Promotor: dr hab. Irena Majerz, prof. UWr.
374.Małgorzata Mucha
Spektroskopia i fotochemia prostych związków a-dikarbonylowych oraz ich kompleksów.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
375.Karolina Osowska
Ligandy alkinylowe i poliynowe – synteza, charakterystyka i właściwości koordynacyjne.
Promotor: dr hab. Sławomir Szafert
376.Anna Piecha
Struktura krystaliczna a właściwości polarne soli zawierających heterocykliczne kationy pięcioczłonowe.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
377.Katarzyna Pipkowska
Oddziaływania nadsubtelne w rodnikach iminoksylowych, badania EPR i obliczenia DFT.
Promotor: prof. dr hab. Julia Jezierska
378.Przemysław Szklarz 
Nieliniowe właściwości elektryczne ferroelektryków molekularno-jonowych z rodziny halogenobizmutanów(III).
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Bator
379.Adam Walasek
Charakterystyka konwerterów promieniowania podczerwonego na widzialne na bazie M3M'O7 (M = Y, Lu; M' = Nb, Ta) aktywowanych Er lub Er i Yb.
Promotor: dr hab. Eugeniusz Zych, prof. UWr.
380.Katarzyna Wińska
Synteza i właściwości zapachowe pochodnych alkilopodstawionego cykloheksenu.
Promotor: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
381.Dagmara Wojtków
Badanie oddziaływań wybranych alkoholi z wodą.
Promotor: dr hab. Mirosław Czarnecki


2009
382.Bożena Adrjan
Reakcje związków krzemoorganicznych w obecności kompleksów wolframu.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
383.Maciej Barys
Synteza, struktura i właściwości hemiaminali zawierających pierścień triazolowy.
Promotor: prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik
384.Magdalena Brzezowska
Oddziaływanie jonów Cu(II) z wankomycyną i jej analogami.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
385.Andrzej Burakowski
Akustyczne badania hydratacji nieelektrolitów.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Gliński
386.Magdalena Ćwikowska
Dwurdzeniowe i wielordzeniowe związki metali przejściowych o strukturze drutów molekularnych.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
387.Paweł Dziewoński
Elektrochemiczne otrzymywanie i właściwości tlenku tytanu(IV) oraz jego kompozytów z wybranymi polimerami przewodzącymi. Interkalacja jonów litu.
Promotor: prof. dr hab. Maria Grzeszczuk
388.Katarzyna Dziubasik
Poszukiwanie agonistów i antagonistów proktoliny wśród wybranych peptydów owadów. Synteza i ocena właściwości biologicznych.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Konopińska
389.Wojciech Gil
Kompleksy rodu z karbenami N-heterocyklicznymi jako katalizatory reakcji organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
390.Andrzej Gniewek
Nanocząstki palladowe i rodowe aktywne w reakcjach katalitycznych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef J. Ziółkowski
391.Barbara Golec
Badania spektroskopowe właściwości prostych oksymów.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
392.Krzysztof Haufa
Badanie oddziaływań N-metyloacetamidu, wybranych dioli i aminoalkoholi z wodą metodami spektroskopii oscylacyjnej i chemii teoretycznej.
Promotor: dr hab. Mirosław Czarnecki, prof. UWr
393.Małgorzata Hołyńska
Badania strukturalne produktów redukcji renianów(VII) chlorowodorem.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
394.Katarzyna Krauzy-Dziedzic
Aryloksanowe kompleksy tytanu i cyrkonu w katalizie i syntezie materiałów tlenkowych.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
395.Iwona Król-Starzomska
Badanie równowag asocjacji i przeniesienia protonu w układach z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Maria Rospenk
396.Karol Leluk
Dielektryczne badania kaolinitu oraz jego interkalowanych pochodnych.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
397.Paulina Majewska
Spolaryzowane widma IR wybranych ciekłych kryształów.
Promotor: prof. dr hab. Maria Rospenk
398.Anna Malinowska
Katalityczne reakcje tworzenia nowych wiązań C-C.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
399.Anna Młodzianowska
Transformacje odwróconej porfiryny pod wpływem koordynacji boru(III) i fosforu(V).
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
400.Ariel Mucha
Kompleksy jonów niklu(II) z nukleotydami adeninowymi. Wpływ jonu metalu na uszkodzenia kwasów nukleinowych i ich składowych.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
401.Małgorzata Ratajska
Synteza i badanie strukturalne peptydów zawierających układ benzimidazolowy.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
402.Marek Rudowski
Zastosowanie metod dielektrycznych do badania tkanek pochodzenia zwierzęcego i ich nowotworzenia.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
403.Janusz Skonieczny
Porfirynoidy z wbudowanym atomem krzemu.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
404.Urszula Śliwińska
Związki kompleksowe rodu i irydu z ligandami polipirydylowymi i ich aktywność cytostatyczna.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
405.Wojciech Zawartka
Kompleksy palladu z kationami imidazoliowymi jako prekursory katalizatorów reakcji tworzenia wiązań C-C.
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
406.Magdalena Zyder
Aktywacja wiązań H-E i Cl-E (E = Si, Ge, Sn) w reakcjach karbonylowych kompleksów molibdenu(0).
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
 
2010
407.Justyna Czeszejko-Sochacka
Ciekłokrystaliczny polimorfizm eterów i estrów azowych ze szczególnym uwzględnieniem związków chiralnych.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski, prof. UWr
408.Ewa Gralka
Specyfika oddziaływania jonów Cu2+ i Ni2+ z fragmentami białek prionowych ssaków i ptaków.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
409.Aleksandra Grudniewska
Synteza i przekształcenia mikrobiologiczne bicyklicznych laktonów terpenoidowych.
Promotor: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
410.Katarzyna Kapczyńska
Synteza i charakterystyka produktów przegrupowania Amadoriego wybranych fragmentów białek.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
411.Karolina Kisowska
Teoretyczne badania właściwości układów rozpuszczalnikowych na przykładzie nadkrytycznego CO2 i wybranych anionów cieczy jonowych.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
412.Magdalena Taraszkiewicz
Dynamika molekularna N-terminalnych domen ludzkiego białka prionowego i alfa-synukleiny.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
413.Marek Weselski
Efekt spin crossover w polimerach koordynacyjnych Fe(II) z tridentnymi ligandami zawierającymi donory azolowe.
Promotor: dr hab. mikołaj Rudolf, prof. UWr
414.Krystian Żygadło
Polimorfizm ciekłokrystalicznych faz bananowych pochodnych azobenzenu i stilbenu.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski, prof. UWr
 
2011
415.Joanna Chadryś
Badanie korelacji struktura – aktywność biologiczna związków wykazujących działanie przeciwbólowe oraz ich wpływ na strukturę modelowych błon lipidowych.
Promotor: prof. Dr hab. Aleksander Koll
416.Marzena Cydzik
Koniugaty peptydów z glikolem polietylenowym i czwartorzędowymi solami amoniowymi.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
417.Irmina Ćwieląg-Piasecka
Oksydacyjne właściwości naturalnych frakcji przemysłowej hydrolizy estrów.
Promotor: prof. Dr hab. Adam Jezierski
418.Anna Drąg-Jarząbek
Związki metalocenowe pierwiastków 4 grupy jako prekursory nowych materiałów.
Promotor: prof. Dr hab. Piotr Sobota
419.Joanna Grzegorzek
Fotoindukowana izomeria konformacyjna i tautomeria aromatycznych orto-hydroksylowych oksymów i zasad Schiffa.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
420.Norbert Grzegorzek
Reaktywność kompleksów srebra(III) N-odwróconej porfiryny i karbaporfolaktonu w syntezie połączeń hybrydowych.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
421.Urszula Jarek-Mikulska
Ciekłokrystaliczne asymetryczne bliźniaki.
Promotor: dr  hab. Zbigniew Galewski, prof. UWr
422.Monika Kijewska
Synteza i analiza wybranych produktów Amadoriego.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
423.Anna Maciąg
Dwujądrowe modele centrów hydrolitycznych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
424.Magdalena Pagacz-Kostrzewa
Konformacje i fotochemia pochodnych azoli. Badania spektroskopowe i teoretyczne.
Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr
425.Iwona Płowaś
Charakterystyka kompleksów jonowych halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III) z dużymi organicznymi kationami aromatycznymi i alifatycznymi.
promotor: prof. dr hab. Grażyna Bator
426.Magdalena Rowińska-Żyrek
Potencjalne miejsce wiążące bizmut, cynk i kadm w białkach chaperonowych niklu bogatych w cysteiny.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
427.Marta Siczek
Synteza, struktura i chiralność dimerycznych kompleksów odwróconej porfiryny.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Chmielewski
428.Sylwia Szulia
Badanie dynamiki molekularnej podwójnych i potrójnych fosforanów pierwiastków ziem rzadkich metodami relaksacji dielektrycznej.
Promotor: prof. dr hab. Hubert Kołodziej
429.Łukasz Szyrwiel
Oddziaływanie jonów cynku(II) oraz  miedzi(II) z fragmentami rybich białek prionowych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
430.Maciej Witwicki
Tensor g jako kryterium struktury elektronowej i molekularnej rodników orto-semichinonowych i ich kompleksów z metalami. Badania EPR i DFT.
Promotor: prof. dr hab. Julia Jezierska
431.Marcin Wójtowicz
Submikronowy luminofor rentgenowski Lu2O3:Eu – optymalizacja wytwarzania i spektroskopowe efekty rozmiarowe.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Zych
 
2012
 
432.Izabela Błaszczyk
Kompleksy palladu z ligandami fosforanowymi(III) jako katalizatory reakcji tworzenia wiązań C-C.
Promotor: prof. dr hab. Anna Trzeciak
433.Anna Dobrowolska
Synteza i badania spektroskopowe luminoforów do energooszczędnych źródeł światła.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Zych
434.Agnieszka Grala
Kompleksy magnezu i cynku jako katalizatory procesów polimeryzacji i alkoholizy laktydów.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
435.Nurbey Gulia
α-Halogenoalkiny. Zastosowanie w addycji i substytucji nukleofilowej oraz syntezie poliynów.
Promotor: Dr hab. Sławomir Szafert
436.Tomasz Han
Synteza i badania właściwości koniugatów substancji farmakologicznie czynnych z biodegradowalnymi polimerami.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
437.Dagmara Kulesza
Ceramika Lu2O3 aktywowanego Tb i HF jako materiał termoluminescencyjny – charakterystyka spektroskopowa.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Zych
438.Magdalena Owczarek
Kationy heterocykliczne sześcioczłonowe jako prekursory substancji o elektrycznych i optycznych właściwościach nieliniowych.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
439.Paweł Pasikowski
Projektowanie i synteza immunosupresorowych fragmentów ubikwityny i ich analogów.Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
440.Petrus Joanna
Wpływ pochodnych fenotiazyny na właściwości i strukturę modelowej błony biologicznej.
Promotor : dr hab. Bogusława Czarnik-Matusewicz, prof. UWr
441.Monika Pyrkosz
Specyfika koordynacyjna ligandów fosfonowych zawierających heterocykliczny azot.
Prof. dr hab. Henryk Kozłowski
442.Karolina Radziszewska
N-fosforylacja zasadowych reszt aminokwasów w peptydach i białkach. Opracowanie metod syntezy i analizy.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
443.Magdalena Rudowska
Nowe znaczniki jonizacyjne w spektrometrii mas peptydów. Projektowanie, synteza i mechanizmy fragmentacji.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
444.Katarzyna Suracka
Nowe prekursory magnetyczne i analogi „błękitu pruskiego”.
Promotor: prof. Dr hab. Jerzy Mroziński
445.Michał Szulmanowicz
Karbenowe kompleksy palladu z ligandami N-heterocyklicznymi jako katalizatory reakcji tworzenia wiązań C-C.
Promotor: prof. dr hab. Anna Trzeciak
446.Łukasz Wiśniewski
Fotoindukowane przeniesienie elektronu i protonu w molekularnych układach donorowo-akceptorowych.
Promotor: dr hab. Anna Szemik-Hojniak
447.Danuta Witkowska
Specyfika oddziaływań jonów Cu2+ i Ni2+ z fragmentami chaperonów niklowych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
 
2013
 
448.Katarzyna Buczko
Kompleksy lantanowców(III) z ligandami C=O donorowymi jako aktywatory powłok luminescencyjnych.
Promotor: dr hab. Mirosław Karbowiak, prof. UWr
449.Elżbieta Nojman
Porfirynoidy zawierające fragment acetylenowy – synteza, właściwości koordynacyjne i reaktywność.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
450.Krzysztof Oberda
Generowanie stanów Charge Transfer w hybrydowych i aromatycznych układach foto-molekularnych.
Promotor: dr hab. Anna Szemik-Hojniak
451.Rafał Petrus
Synteza alkoksy związków cynku – inicjatorów procesu polimeryzacji laktydów.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
452.Kamila Stokowa-Sołtys
Oddziaływanie antybiotyków peptydowych z jonami miedzi(II) oraz ich aktywność względem kwasów nukleinowych.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
453.Aneta Wiatrowska
Termoluminescencyjne właściwości spieków ceramicznych Lu2O3:Pr,Hf oraz Lu2O3:Pr,Nb.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Zych
 
2014
 
454.Mariusz Adamczyk
Dielektryczne właściwości haloizytu i jego interkalowanych pochodnych.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
455. Remigiusz Bąchor
Pochodne N,N,N-trialkiloglicyny jako wzmacniacze jonizacji peptydów. Zastosowanie w chemii kombinatorycznej.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
456. Krzysztof Beć
Analiza wibracyjna wybranych ciekłych eterów alifatycznych.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
457. Marta Błaszak
Wpływ jonów miedzi(II) na procesy utleniania i strukturę tachykinin.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska
458.Katarzyna Grzechnik
Właściwości strukturalne, spektroskopowe i fotochemiczne wybranych związków siarki(II) oraz ich kompleksów.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
459.Iwona Jaroszewicz
Zależności „struktura-aktywność” w biologicznym działaniu obojętnych kompleksów platyny(II).
Promotor: dr hab. Janina Kuduk-Jaworska, prof. UWr
460. Jerzy Kołodziejczak
Natura wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego w nowych pochodnych fenolu.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
461.Monika Krawczyk
Struktura i właściwości produktów reakcji halogenków renu(III) ze związkami N-heterocyklicznymi.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
462. Marta Krawczyk
Sześciordzeniowe oksokompleksy jako produkty reakcji jodku renu(III) z pirydyną i 3-metylopirydyną.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
463. Justyna Krupa
Konformacje i fotochemia fenoli roślinnych i ich pochodnych. Badania spektroskopowe i teoretyczne.
Promotor: Maria Wierzejewska, prof. UWr
464.Karolina Krzywoszyńska
Wpływ doboru motywu policysteinylowego na specyfikę jego oddziaływania z jonami kadmu i cynku.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
465.Agnieszka Lewińska
Biokompatybilne funkcjonalizowane surfaktanty N-tlenkowe; aktywność powierzchniowa, agregacja, cechy mikrośrodowiska.
Promotor: prof. dr hab. Adam Jezierski
466.Agata Martyniak
Analiza wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego typu resonance asissted i charge asissted.
Promotor: dr hab. Aleksander Filarowski, prof. UWr
467.Justyna Nagaj
Chemiczne i biochemiczne aspekty wiązania jonów miedzi(II) do substancji terapeutycznych zawierających heterocykliczne atomy azotu.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
468. Sławomir Potocki
Specyfika oddziaływań jonów Zn2+ i Ni2+ z wybranymi domenami  cynkowych transporterów ZIP.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
469.Bartosz Szyszko
Acenoporfirynoidy – struktura, reaktywność i właściwości koordynacyjne.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
 
2015
 
470.Nuno Manuel de Almeida Barbosa
The role of the hydrogen bond in stabilization of secondary structure of the peptides and properties of conducting polymers.
Promotor: dr hab. Robert Wieczorek
471.Michał Babij
Właściwości strukturalne i spektroskopowe kompleksów lantanowców(III) z kwasem migdałowym i jego fosfonowymi analogami.
Promotor: prof. dr hab. Anna Mondry
472.Jakub Cichos
Synteza i zbadanie właściwości spektroskopowych materiałów hybrydowych na bazie związków lantanowców.
Promotor: dr hab. Mirosław Karbowiak, prof. UWr
473.Justyna Grabska
Analiza wysokoczęstościowych własności dielektrycznych układów ze słabym wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
474.Karolina Haupa
Agregacja kwasów aminosulfonowych i produktów ich termodysocjacji.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
475.Martyna Kielmas-Pałach
Znakowanie izotopem 13C jako metoda badania wpływu domieszek białkowych oraz diamidu kwasu węglowego na powstawanie produktów Amadoriego.
Promotor: dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr
476.Anna Kwiecień
Synteza, struktura i właściwości hemiaminali zawierających pierścień N-heterocykliczny.
Promotor: prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik
477.Monika Obrzud
Badania równowag asocjacyjnych alkilopochodnych mocznika i tiomocznika.
Promotor: prof. dr hab. Maria Rospenk
478.Bartłomiej Pigulski
1-Halogenoalkiny i 1-halogenopoliyny – synteza, struktura i reaktywność.
Promotor: dr hab. Sławomir Szafert
479.Agnieszka Szebesczyk
Właściwości koordynacyjne hydroksamowych analogów ferrochromu.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
 
2016
 
480.Dominik Bykowski
Badania reakcji alkoholizy poli(L-laktydu) i L-laktydu katalizowanych alkoholanami metali.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
481.Marta Cal
Synteza polipeptydów zawierających ugrupowania aminohydroksamowe i ich wykorzystanie do tworzenia metalakoronä.
Promotor: dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr
482.Ewa Kober
Kompleksy litu, magnezu, cynku i wanadu z ligandami diaminobisfenolanowymi – synteza, badania fizykochemiczne i reaktywność.
Promotor:dr hab. Zofia Janas, prof. UWr
483.Paulina Kołkowska
Specyfika oddziaływań jonów Zn2+.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
484.Urszula Komarnicka
Nowe kompleksy miedzi(I) z diiminami i fosfinową pochodną sparfloksacyny: właściwości fizykochemiczne i biologiczne.
Promotor: dr hab. Radosław Starosta
485.Akmaral Kussayeva
Wpływ struktury na stabilność krótkich peptydów – badania kwantowochemiczne.
Promotor: dr hab. Robert Wieczorek, prof. UWr
486.Marina Laine
Badania teoretyczne i eksperymentalne właściwości spektroskopowych barwników fluoroscencyjnych typu BODIPY.
Promotor: dr hab. Aleksander Filarowski, prof. UWr
487.Agnieszka Mastalarz
Synteza nowych związków koordynacyjnych platyny(II) z nitroazolami oraz ocena ich aktywności antyproliferacyjnej i podatności na bioredukcję
Promotor: prof. dr hab. Janina Kuduk-Jaworska
488.Maciej Modzel
Peptydy znakowane stabilnymi izotopami oraz ugrupowaniem chromoforowym – synteza i zastosowanie do badań proteomicznych.
Promotor: dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr
489.Damian Myśliwiec
Synteza naprężonych układów π-elektronowych zawierających podjednostki karbazolowe.
Promotor: dr hab. Marcin Stępień, prof. UWr
490.Marta Podgórska
Synteza i charakterystyka biomimetycznych materiałów kompozytowych dla zastosowań w inżynierii tkankowej kości.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
491.Miłosz Siczek
Nowe oksydo-, chlorido- i akwakompleksy renu.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
492.Ewelina Silarska
Reakcje arylacji olefin katalizowane kompleksami palladu(II).
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
493.Magdalena Węcławik
Struktura i właściwości dynamiczne prostych i złożonych połączeń jodkowych, bazujących na aminach heterocyklicznych.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
494.Alicja Wolny
Zastosowanie metod dielektrycznych do wykrywania tkanek nowotworowych.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
495.Łukasz Wołoszyn
Sole kwasu trifluorometanosulfonowego z wybranymi aminokwasami. Właściwości strukturalne, spektroskopowe i  termiczne.
Promotor: dr hab. Maria Ilczyszyn

2017
 
496. Agata Arendt-Pindel
Funkcjonalizowane poliyny: synteza, charakterystyka i zastosowania.
Promotor: dr hab. Sławomir Szafert, prof. UWr
497. Michał Białek
Azuliporfirynoidy - makrocykliczne platformy w chemii metaloorganicznej wybranych metali przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
498.Aleksandra Bykowska
Synteza, właściwości fizykochemiczne i aktywność biologiczna fosfinowych pochodnych antybiotyków chinolonowych i ich związków kompleksowych.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
499.Aleksandra Gerus
Makrocykliczna amina typu heksaaza i jej modyfikacje. Kompleksy lantanowców, efekty chiralne i katalityczne.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lisowski
500.Elżbieta Gońka
Peryferyjnie modyfikowane azakoroneny: synteza, reaktywność i właściwości.
Promotor: dr hab. Marcin Stępień, prof. UWr
501. Aleksandra Hecel
Wpływ struktury amyloidogennego fragmentu ludzkiego i ptasiego białka prionowego na jego oddziaływanie z jonami Cu+ i Cu2+.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
502.Karolina Hurej
meta-Benziporfiryna, jako ligand makrocykliczny w chemii metaloorganicznej rodu.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
503. Mateusz Janeta
Funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany: synteza, charakterystyka i zastosowania.
Promotor: dr hab. Sławomir Szafert, prof. UWr
504.Dawid Jędrzkiewicz
Aminofenolanowe i aminonaftolanowe kompleksy cynku w reakcjach polimeryzacji laktydu.
Promotor: dr hab. Jolanta Ejfler
505.Paulina Kocięcka
Hydroaminowanie wiązania C≡C alkinów katalizowane kompleksami wolframu(0).
Promotor: dr hab. Zofia Janas, prof. UWr
506.Magdalena Kosińska-Klähn
Synteza alkoksy kompleksów metali – prekursorów materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami europu.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
507.Adriana Litwińczuk-Mammadova
Chemometrycznie wspomagana analiza oddziaływania α-laktoalbuminy z modelową błoną lipidową.
Promotor: prof. dr hab. Maria Rospenk
508. Marta Löffler
Magnetyki molekularne wybranych metali d- i f-elektronowych z chiralnym aminowym ligandem makrocyklicznym. 
Promotor: dr hab. Maria Korabik
509.Bartosz Setner
Derywatyzacja peptydów pochodnymi betainy. Zastosowanie w proteomice.
Promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
510.Marek Szczepaniak
Badanie powierzchni energii potencjalnej i analiza NBO wybranych monosacharydów C4-C6.
Promotor: dr hab. Jerzy Moc
511.Mateusz Waliczek
Sole pirydyniowe jako znaczniki jonizacyjne.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
512.Joanna Wątły
Rola syntetycznych i naturalnych białek z motywem tagów polihistydylowych w wiązaniu jonów Cu2+, Ni2+ oraz Zn2+.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski

Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2017 godzina: 08:02:13