Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Doktoraty

06.07.2018
Doktoraty
 
1954
Lucjan Sobczyk
Dielektricheskaya polarizacya sistem s vodorodnoy svyazyu. (Polaryzacja dielektryczna układów z
wiązaniem wodorowym).
Promotor: prof. dr Ya. K. Syrkin (Instytut Precyzyjnej Technologii Chemicznej w Moskwie)
 
1958
1. Maria Wrońska
Jony wodorotlenowe jako reduktory oksyanionów pierwiastków przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1959
2. Lech Pajdowski
Budowa i trwałość kompleksów wielordzeniowych wanadu (III).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1960
3. Adam Bartecki
Widma absorpcyjne azotanu uranylu i ich struktura w rozpuszczalnikach organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
4. Jan Biernat 
Polarograficzne badania redukcji oksyanionów pierwiastków przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
5. Jadwiga Danowska
Niskie stopnie utleniania renu.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
6. Jadwiga Nawojska
Kinetyka i mechanizm dysmutacji manganu(V).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
7. Helena Przywarska
Odwracalne wiązanie tlenu przez kompleksy renowe.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
8. Stanisław Wajda
Diamagnetyczne związki kompleksowe renu(IV).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1963
9. Jerzy Kaleciński
Redukcja roztworów oksyanionów manganu pod wpływem promieniowania gamma 60Co.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
10. Bogusław Kędzia
Własności bezwodnych soli uranylowych w świetle widm elektronowych i podczerwonych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
Adolf Kisza
Własności termodynamiczne niektórych chlorków metali ciężkich w rozcieńczonych roztworach stopionych halogenków alkalicznych.
Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Trzebiatowski (Politechnika Wrocławska)
11. Henryk Ratajczak
Wiązanie wodorowe w kompleksach pochodnych fenolu z zasadami organicznymi.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
12. Wojciech Wojciechowski
Budowa i własności rdzenia Me-O-Me w kompleksach metali przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1964
13. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
Struktura elektronowa związków U(IV) w związkach chemicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
14. Stanisław Hasiński
Polarograficzne oznaczanie mikroelementów w ziarnach zbóż.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
15. Władysław Kąkołowicz
Trwałość i struktura kompleksów uranylu z β-dwuketonami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
Ignacy Z. Siemion
Synteza bradykininy.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Baranowski (Akademia Medyczna we Wrocławiu)
16. Józef J. Ziółkowski
Struktura elektronowa kompleksów pięciocyjanonitrozylowych metali przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1965
17. Anna Postawka
Badania nad estrami β-naftylowymi.
Promotor: prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska
 
1966
18. Zbigniew Malarski
Niektóre własności słabego wiązania wodorowego.
Promotor: dr hab. Lucjan Sobczyk
Krystyna Marks 
Przemiany chemiczne epoksyzwiązków alicyklicznych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kuczyński (Politechnika Wrocławska)
 
1967
19. Janusz Drożdżyński
Struktura i spektroskopia uranu(+3) w związkach chemicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
20. Jan Dzięgielewski
Radiacyjna redukcja związków uranylowych w n-trójalkilofosforanach i w alkoholu n-butylowym.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
21. Stefan Ernst
Równowagi oscylacyjno-dysocjacyjne i struktura związków uranylowych w rozpuszczalnikach organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
22. Tadeusz Głowiak
Struktury krystaliczne koordynacyjnych oksyzwiązków renu(V) i molibdenu(V).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
Janina Kuduk
Przestrzenny przebieg reakcji eliminacji niektórych alkoholi terpenowych.
Promotor: dr hab. Zenon Chabudziński (Akademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra Chemii Organicznej)
23. Leszek Natkaniec
Własności spektroskopowe oksyanionów kompleksowych Re(V) i Te(V) oraz tiocyjankowych kompleksów Pt(II) i Pt(II) w świetle teorii pola krystalicznego i teorii orbitali molekularnych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
24. Florian P. Pruchnik
Wymiana izotopowa jako kryterium struktury tiocyjanianowych kompleksów metali przejściowych.
Promotor: dr hab. Stanisław Wajda
25. Jan Starosta
Budowa i trwałości związków kompleksowych chromu(III) z aminokwasami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1968
26. Aleksander Koll
Struktura i własności układów (pirydyl)2Y.
Promotor: dr hab. Lucjan Sobczyk
 
1969
27. Bogdan Banaś
Efekt jonowy w niektórych reakcjach jonów przeciwnego znaku.
Promotor: dr hab. Maria Wrońska
28. Stanisław Kopacz
Ekstrakcja niektórych metali d- elektronowych tlenowymi ekstrahentami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
29. Maria Baranowska-Źrałko
Wyznaczanie stałych równowag kompleksowania z nieodwracalnych fal polarograficznych.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
 
1970
30. Roman Grobelny
Struktura i własności β-dwuketonianów rutenu(III) i żelaza(III).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
31. Jerzy P. Hawranek
Polarność i natężenie pasm absorpcyjnych w podczerwieni wiązań wodorowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
Aleksandra Kubik
Stereochemia pochodnych karanu.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kuczyński (Politechnika Wrocławska)
32. Teofil Mikulski
Zastosowanie chlorowania i sorpcji dla otrzymywania koncentratu molibdenowo-renowego z odpadów przemysłowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
33. Jerzy Mroziński
Struktura elektronowa i wiązania nad- i ponadtlenowych kompleksów metali.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
34. Mikołaj F. Rudolf Mikołaj
Struktura wielordzeniowych kompleksów Mo(V) i W(V).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
   
1971
35. Marian Bałuka
Struktury związków renu i technetu na tle VII grupy pierwiastków przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
36. Jerzy Girulski
Zastosowanie metody orbitali molekularnych i modelu kątowego do dwucentrowych układów wielomostowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
37. Hubert Kołodziej
Pomiary absorpcji dielektrycznej, w zakresie częstości od 30 Hz do 24 Hz niektórych kryształów z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
38. Janina Legendziewicz
Struktura i własności spektroskopowe chlorków lantanowców w rozpuszczalnikach niewodnych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
39. Elżbieta Nagler-Kalecińska
Gamma-radioliza związków koordynacyjnych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
40. Marta Ostern
Mechanizm polarograficznej katalizy i redukcji związków kompleksowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
 
1972
41. Kazimierz Gatner
Własności termodynamiczne halogenków metali w stopionych solach organicznych.
Promotor: dr hab. Adolf Kisza
42. Jerzy Hanuza
Widma oscylacyjne i charakterystyki wiązań metal-tlen.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
43. Antoni Keller
Struktura i reaktywność związków kompleksowych typu [Fe(CN)5]Xn-.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
44. Danuta Konopińska
Badania w zakresie chemii azlaktonów i N-karboksybezwodników aminokwasowych i ich siarkowych analogów.
Promotor: dr hab. Ignacy Z. Siemion
45. Lech Różański
Pośrednie polarograficzne oznaczanie jonów fosforanowych arsenianowych i wolfranianowych.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
 
1973
46. Teresa Ernst
Kinetyka i mechanizm redukcji nadmanganianu szczawianami w środowisku kwaśnym.
Promotor: prof. dr hab. Maria Wrońska
47. Zofia Karwecka
Kompleksy wanadu(III) z niektórymi aminokwasami w roztworach wodnych.
Promotor: prof. dr hab. Lech. Pajdowski
48. Henryk Kozłowski
Badanie struktury elektronowej w dwurdzeniowych kompleksach miedzi i żelaza metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
49. Salomea Krzewska
Kompleksy żelaza(III) z pochodnymi kwasu octowego.
Promotor: prof. dr hab. Lech Pajdowski
50. Tadeusz Lis
Struktury krystaliczne niektórych oksyzwiązków renu(V) z etylenodwuaminą.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
51. Zofia Mielke
Badania strukturalne niektórych ferroelektryków z wiązaniem wodorowym za pomocą metod spektroskopii oscylacyjnej.
Promotor: dr hab. Henryk Ratajczak
52. Jan Morawiec
Badania racemizacji podstawowych pochodnych estru fenylowego N-benzoilo-L-leucyny pod wpływem trójetyloaminy.
Promotor: dr hab. Ignacy Z. Siemion
53. Piotr Sobota
Związki kompleksowe odwracalnie wiążące azot, ich struktura i własności.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
54. Helena Wieczorek
Spektroskopia i struktura kompleksów uranylu z N-tlenkami amin heterocyklicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
55. August Zarzeczny
Badania struktury związków kompleksowych metodą wymiany radioizotopowej.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
 
1974
Danuta Mrozińska
Badania nad tlenowymi pochodnymi z układu 2,6,6 trójmetylo-7-oksadwucyklo[3.2.1]oktanu.
Promotor: doc dr hab. inż. Krzysztof Piątkowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
56. Krystyna Romanowska
Badania oddziaływań międzycząsteczkowych za pomocą półempirycznych metod chemii kwantowej.
Promotor: dr hab. Henryk Ratajczak
57. Teresa Szymańska-Buzar
Związki kompleksowe kobaltu w reakcjach homogenicznego utleniania cykloheksanu.
Promotor: dr hab. Józef J. Ziółkowski
58. Urszula Twardoch-Cukierda
Chromopotencjometryczne badania chlorków metali w rozcieńczonych roztworach stopionego chlorku etyloamoniowego.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
59. Tadeusz Wojciuk
Oznaczanie potencjałów redoksy oksyanionów manganu w środowisku alkalicznym, oraz zależność tych potencjałów od stężenia względnego i aktywności jonów OH-.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
 
1975
60. Adela Antonów
Struktura, własności spektroskopowe i magnetyczne związków kompleksowych jonu miedziowego z kwasami karboksylowymi i peptydami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
61. Zbigniew Czapla
Relaksacja dielektryczna w niektórych izomorficznych ałunach metyloamoniowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
62. Barbara Gołębiowska-Keller
Własności spektroskopowe i struktura alkoholowych solwatów chlorków lantanowców.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
63. Henryk Gołka
Dynamiczna adsorpcja z fazy gazowej.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
64. Lucyna Kania
Badania mechanizmu wymiany wodór-deuter w białkach.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
65. Piotr Kondziela
Oznaczanie metodą polarograficzną stałych kompleksowania kationów hydrolizujących przy częściowo nieodwracalnych reakcjach elektrodowych.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
66. Maria Koralewicz-Huza
Badania reaktywności i struktury szczawianów aminokwasowych kompleksu chromu(III) metodą wymiany izotopowej.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
67. Zbigniew Pawełka
Zagadnienia przeniesienia protonu w kompleksach kwasów karboksylowych z aminami.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
68. Halina Ratajczak
Mechanizm działania tiomocznika jako inhibitora procesu elektrorafinacji miedzi.
Promotor: prof. dr hab. Lech Pajdowski
 
1976
69. Ibraheam Attia
Structural Investigation of 2-Thiohydantoins and Hydantoins by IR and NMR Tools of Spectroscopy.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
70. Jan Baran
Spektroskopia oscylacyjna niektórych ferroelektryków z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
71. Elżbieta Bezak
Struktura mostkowych kompleksów wolframu(III).
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
72. Maria Cyfert
Kataliza homogenna w niektórych reakcjach jonowych.
Promotor: prof. dr hab. Maria Wrońska
73. Tatiana Czagir
Kompleksy rutenu i bizmutu z tiomocznikiem i pochodnymi.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
74. Eugeniusz J. Jakusek
Relaksacja dielektryczna kompleksów z silnym wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
75. Małgorzata Konieczna
Badania testowe jako kryterium oceny programu nauczania chemii na stopniu podstawowym.
Promotor: dr hab. Władysław Kąkołowicz
76. Krystyna Rudolf
Badania estrów sulfonylowych niektórych cyklicznych związków organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska
77. Grzegorz Rusek
Struktury elektronowe niektórych produktów elektrofilowych podstawień pochodnych naftalenu.
Promotor: prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska
78. Michał Sabat
Struktura krystaliczna i molekularna dwurdzeniowych kompleksów molibdenu(V), renu(V) i wolframu(IV) z mostkami tlenowymi.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
79. Anna Kania-Szymaszek
Rola inhibitorów w procesie elektrodowego wydzielania miedzi.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
80. Maria Wawrzeńczyk
Wpływ efektu jonowego na kinetykę i mechanizm reakcji utleniania bromków bromianami.
Promotor: prof. dr hab. Maria Wrońska
81. Michał Wilgocki
Zagadnienia oznaczania stałych równowagi kompleksów chelatowych w obecności ligandów protonowanych.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
82. Juliusz Wróblewski
Struktury produktów przegrupowania eterów alkilowo-naftylowych i ich cyklizacji.
Promotor: prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska
83. Grażyna Żabińska-Olszak
Badanie procesu wydzielania i redukcji tlenu na elektrodach metalicznych w stopionym siarczanie dwumetyloamoniowym.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
 
1977
84. Krystyna Czepiał
Testowe badania umiejętności ucznia z chemii w zakresie szkoły podstawowej.
Promotor: dr hab. Władysław Kąkołowicz
85. Grażyna Formicka-Kozłowska
Badanie oddziaływań dwuwartościowych jonów miedzi, niklu, kobaltu i palladu z glutationem i treonylolizylo-alanylo-alaniną.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
86. Maria Grzeszczuk
Badania kinetyki niektórych procesów elektrodowych w stopionych solach organicznych metodą impedancji faradajowskiej i chronopotencjometrii.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
87. Izabela Hyla-Kryspin
Badanie struktury elektronowej i własności dwurdzeniowych kompleksów kobaltu z mostkami tlenowymi metodą MCCC-MO.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
88. Julia Jezierska
Struktura elektronowa a własności magnetyczne kompleksów miedzi(II) i wanadylu(II) z zasadami Schiffa.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
89. Wiesław A. Kliś
Badanie konformacji mostków dwusiarczkowych w parcjalnych sekwencjach pepsyny.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
90. Ewa Kwaskowska
Homogeniczne utlenianie węglowodorów aromatycznych z udziałem kompleksów metali przejściowych jako katalizatorów.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
91. Krystyna Rachlewicz
Struktura, reaktywność oraz charakter wiązania grup tiocyjanianowych w związkach kompleksowych Ru(II) i Ru(III).
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda 
92. Maria Rospenk
Badanie wiązania wodorowego w kompleksach zasad tlenowych z HCI, HBr i ich deuterowanymi analogami.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
93. Witold Rybak
Rola związków kompleksowych kobaltu w katalitycznym utlenianiu węglowodorów.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
94. Lilianna Trynda
Kompleksy sulfoftalocyjanin Fe i Co z globiną jako modele hemoglobiny.
Promotor: dr hab. Helena Przywarska-Boniecka
95. Mieczysław Zawadzki
Zastosowanie związków kompleksowych kobaltu w procesie katalitycznego utleniania akroleiny do kwasu akrylowego.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
96. Marek Zuber
Dwurdzeniowe związki koordynacyjne rodu, irydu oraz ich zastosowanie w katalizie homogenicznej.
Promotor: dr hab. Florian Pruchnik
 
1978
97. Robert Duszewski
Opracowanie układu katalitycznego dla utleniania glikolu etylenowego do glioksalu w fazie ciekłej.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
98. Andrzej Jankowski
Badania nad molekularnym mechanizmem termicznej denaturacji lizozymu w pH słabo alkalicznym.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
99. Czesław Jańczak
Spektroskopia elektronowa i własności magnetyczne związków kompleksowych uranu(IV).
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
100. Bogusława Jasiewicz
Struktura elektronowa kompleksów metali d-elektronowych z triazenami i hydroksytriazenami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
101. Adam Jezierski
Badanie struktury nitrozylowych kompleksów metali z ligandami organicznymi - zastosowanie elektronowego rezonansu paramagnetycznego.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
102. Zdzisław Latajka
Badanie struktury elektronowej kompleksów molekularnych metodami chemii kwantowej.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
103. Lechosław Latos-Grażyński
Jądrowy rezonans magnetyczny w badaniach układu jon metalu Co(II), Hg(II), Ni(II) - kwasy poliaminooctowe.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
104. Andrzej Ożarowski
Struktura molekularna a oddziaływanie wymienne w dwurdzeniowych związkach kompleksowych żelaza(III) z ligandami organicznymi.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
105. Helena Pasternak
Związki allilowe rodu i ich zastosowanie do otrzymywania katalizatorów wodorowania węglowodorów nienasyconych.
Promotor: dr hab. Florian Pruchnik
106. Małgorzata Szczęśniak
Badanie wiązania litowego metodą SCF ab initio.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
107. Ludmiła Szterenberg
Zastosowanie metody SCCC MO do badania struktury elektronowej azoto- i oksokompleksów metali przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
108. Barbara Więcek
Potencjostatyczne i galwanostatyczne badania wydzielania wodoru na elektrodach metalicznych w stopionych chlorkach alkiloamoniowych.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
 
1979
109. Armine A. Allain
Structure and Dynamic in the binary and ternary Complexes of Pd(II) and Pt(II) Metal Ions with Sulfur – containing Amino Acid.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
110. Jerzy Baranowski
Symulacja widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego substancji polikrystalicznych w stanie trypletowym i kwintetowym.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska .
111. Henryk Boebel
Optymalizacja parametrów procesu katalitycznego utleniania p-ksylenu w fazie ciekłej.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
112. Piotr Freundlich
Dynamika molekularna nitro-t-butanu i cyjano-t-butanu w fazach niskotemperaturowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
113. Maria Kubiak
Struktura krystaliczna i molekularna trójrdzeniowych związków kompleksowych z mostkami tlenowymi.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska .
114. Barbara Kurzak
Struktury dwurdzeniowych szczawiano-aminokwasowych kompleksów Mo(III).
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
115. Ewa Matczak-Jon
Oddziaływania układów dwuskładnikowych Pd(II)-peptyd z fragmentami kwasów nukleinowych.
Promotor: dr hab. Henryk Kozłowski
116. Anna Mondry
Spektroskopia, struktura, i termodynamika związków lantanowców z jednokarboksylowymi kwasami alifatycznymi.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
117. Ewa Osmęda
Spektroskopia, struktura i trwałość związków lantanowców z α-hydroksykwasami alifatycznymi.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
118. Wiesław Stręk
Przejścia niepromieniste w kompleksach ziem rzadkich.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1980
119. Zbigniew Ciunik
Struktura krystaliczna kompleksów manganu(II) z aminokwasami.
Promotor: dr hab. Tadeusz Głowiak
120. Krystyna Chmieleńska
Drogi fragmentacji szeregu pochodnych naftalenu w EI spektrometrii mas.
Promotor: prof. dr hab. Lidia Prajer-Janczewska
121. Edward Giera
Ciepło tworzenia β-dwuketonianów niektórych metali i energia wiązania metal-tlen.
Promotor: dr hab. Władysław Kąkołowicz 
122. Ryszard Jakubas
Relaksacja dielektryczna w ałunach selenianowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
123. Krystyna Jaworska-Gerega
Wiązanie tlenku azotu przez kompleksy kobaltu z aminokwasami i peptydami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
124. Elżbieta Kaczurba
Nowe procesy aktywacji azotu molekularnego i tlenku węgla w celu otrzymania użytecznych związków.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
125. Jerzy Kaźmierczak
Chronopotencjometryczne badania procesów katodowego wydzielania jonów Ag(I) i Cd(II) na elektrodach stałych i ciekłych.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
126. Eleonora Nawrocka
Synteza analogów tuftsyny z resztami d-aminokwasów.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
127. Tadeusz Nowakowski
Własności magnetyczne i elektryczne potrójnych tlenków renu, irydu i tytanu.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
128. Zofia Olejnik
Struktura i własności alkoksy mostkowych związków miedzi(II) z β-dwuketonami.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
129. Maria Pajdowska
Relaksacja dielektryczna kompleksów kwasów karboksylowych z aminami.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
130. Barbara Radomska
Spektroskopia elektronowa jonów lantanowców w układzie POCl3-ZrCl4.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
131. Wanda Sawka-Dobrowolska
Struktura krystaliczna i molekularna kwasów  α-aminofosforowych i α-aminofosfinowych oraz ich kompleksów z metalami przejściowymi.
Promotor: dr hab. Tadeusz Głowiak
132. Anna Szemik
Wpływ rozpuszczalników niewodnych na kinetykę reakcji wymiany radioizotopowej w acetyloacetonianach chromu(III) i kobaltu(III).
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
133. Jadwiga Urbańska
Wpływ skompleksowania na zmiany mechanizmu procesu elektrodowego.
Promotor: dr hab. Jan Biernat
 
1981
134. Olaf Czupiński
Badania spektroskopowe i dielektryczne nad wiązaniem wodorowym typu π.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
135. Krzysztof Drabent
Spektroskopia mössbauerowska i badania magnetyczne układów „cross~over" na przykładzie dwutiokarbaminianowych kompleksów żelaza(III).
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wajda
136. Marek Ilczyszyn
Badanie kompleksów pochodnych fenolu z trzeciorzędowymi aminami alifatycznymi metodą 1H NMR i 13C NMR.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
137. Teresa Kowalik
Własności koordynacyjne metioniny i jej pochodnych.
Promotor: dr hab. Henryk Kozłowski
138. Janusz Matuszewski
Struktury krystaliczne kompleksów manganu z kwasami malanowym i szczawiowym.
Promotor: dr hab. Tadeusz Lis
139. Łucja Ostropolska
Kompleksy 4, 4I, 4II i 4III czterosulfoftalocyjaniny żelaza, kobaltu i manganu z apocytochromem c. Badania struktury i własności.
Promotor: dr hab. Helena Przywarska-Boniecka
140. Halina Podsiadły
Badania mechanizmu reakcji miedzi(II) z tiomocznikiem.
Promotor: prof. dr hab. Lech Pajdowski
141. Hubert Romanowski
Teoretyczne badanie widm w podczerwieni układów z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
142. Jarosław M. Sobczak
Struktura i reaktywność kompleksów molibdenu w reakcji epoksydacji olefin organicznymi
wodoronadtlenkami.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski 
143. Anna M. Trzeciak
Struktura i aktywność katalityczna kompleksów metali w reakcjach rozkładu wodoronadtlenków.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
144. Andrzej Vogt
Struktura i funkcja kompleksów kobaltu - nowych modeli naturalnych transporterów tlenu.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 
 
1982
145. Krystyna Ciszewska
Struktury krystaliczne kompleksów niklu(II) i palladu(II) z estrami kwasu dwutiokarbazowego i ich zasadami Schiffa.
Promotor: dr hab. Tadeusz Głowiak
146. Zbigniew Galewski
Ciekłokrystaliczne własności estrów 4-alkoksyfenylowych kwasu 4-nitrobenzoesowego.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
147. Maria Ilczyszyn
Spektroskopia oscylacyjna w świetle spolaryzowanym kryształów z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
148. Jerzy Kalenik
Badanie kompleksów z wiązaniem wodorowym metodą kwadrupolowego rezonansu jądrowego.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
149. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
Specyfika oddziaływań jonów Pd(II) i Cu(II) z peptydami zawierającymi aminokwasy aromatyczne.
Promotor: dr hab. Henryk Kozłowski
150. Grażyna Oczko
Badanie struktury roztworów związków lantanowców metodą ultradźwiękową i spektroskopii elektronowej.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
151. Zdzisław Siatecki
Badanie izomerii rotacyjnej w aminokwasach i ich fosforowych analogach metodą NMR.
Promotor: dr hab. Henryk Kozłowski
152. Zbigniew Szewczuk
Badania nad analogami strukturalnymi enkefalin.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
153. Katarzyna Wajda-Hermanowicz
Karbonylkowe kompleksy rodu.
Promotor: dr hab. Florian Pruchnik
154. Maria Wierzejewska-Hnat
Badania układów z wiązaniem wodorowym w matrycach niskotemperaturowych i w fazie gazowej metodami spektroskopii oscylacyjnej.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
155. Stanisław Wołowiec
Oddziaływanie jonów Pd(II) i Pt(II) z podjednostkami białek i kwasów nukleinowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1983
156. Jacek Gliński
Ultradźwiękowe badania struktury niektórych mieszanin wodno-organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
157. Zofia Janas
Badanie mechanizmu reakcji tworzenia wiązania azot-węgiel w obecności związków tytanu, wanadu i chromu.
Promotor: dr hab. Piotr Sobota
158. Edward Łukowiak
Własności luminescencyjne i struktura związków kompleksowych chromu(III) w roztworach niewodnych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
159. Zbigniew Mazurak
Synteza i badania spektroskopowe kryształów zawierających jony lantanowców w aspekcie materiałów laserowych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
160. Irena Majerz
Własności dielektryczne i spektroskopowe pentabromofenolanów amin trzeciorzędowych.
Promotor: dr hab. Zbigniew Malarski
161. Edward Narewski
Relaksacja dielektryczna w ferroelektrykach glicynowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
162. Tadeusz Płuziński
Aktywacja azotu molekularnego i innych gazów przez związki molibdenu w rozpuszczalnikach organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
163. Jolanta Świątek
Oddziaływanie jonów Ca(II), Mg(II), Zn(II) i Cd(II) z kwasem asparaginowym, asparaginą i pochodnymi fosfonowymi i fosfinowymi kwasu asparaginowego.
Promotor: dr hab. Henryk Kozłowski
164. Ryszard Wolny
Badania kompleksów zasad tlenowych z diortochlorofenolami.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk 
 
1984
165. Andrzej Borowski
Katalityczne własności kompleksów rodu z aminami.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
166. Ewa Heyduk
Struktura i  magnetyzm nienasyconych  i karboksylanów miedzi(II) i ich adduktów z aminami.
Promotor: dr hab. Jerzy Mroziński
167. Marek Lisowski
Badania chiralooptyczne nad rolą oddziaływań jonowych w stabilizacji konformacji oligopeptydów.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
168. Monika Moszner
Badania struktury i reaktywności dwurdzeniowych  kompleksów rodu na różnych stopniach utleniania. 
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski 
169. Bolesław Picur
Badania konformacji pochodnych aminokwasów zawierających wiązanie tioeterowe.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
170. Katarzyna Sobczyk
Badania konformacji reszt aminokwasowych w peptydach 13 przy pomocy spektroskopii 13C-NMR.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
171. Józef Utko
Badanie reaktywności związków tytanu na niskich stopniach utleniania.
Promotor: dr hab. Piotr Sobota
1985
172. Piotr Chmielewski
Struktura, własności i reaktywność nowych transporterów molekularnego tlenu.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
173. Bogusława Czarnik-Matusewicz
Relaksacja oscylacyjna w układach ze słabym międzycząsteczkowym wiązaniem wodorowym w fazie ciekłej.
Promotor: dr hab. Jerzy P. Hawranek
174. Kazimierz Orzechowski
Badania akustyczne i dielektryczne zjawisk przedkrytycznych w mieszaninie metanolu z cykloheksanem.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
175. Antoni Herbowski
Aktywność katalityczna kompleksów molibdenu z 1,2-bis(dwufenylofosfino)etanem.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
176. Barbara Nissen-Sobocińska
Badanie struktury elektronowej dwurdzeniowych kompleksów metali przejściowych z mostkami wodorkowymi metodami chemii kwantowej.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
 
1986
177. Grażyna Bator
Badania III-rzędowych alkoholi metodami dielektrycznymi.
Promotor: dr hab. Zbigniew Malarski
 
1987
178. Cong Ngoan Dao
Struktura krystaliczna związków kompleksowych lantanowców(III) z kwasami karboksylowymi i aminokwasami.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Głowiak
179. Wiesław Machner
Analiza drgań układów molekularnych MOL5 metodą współrzędnych normalnych.
Promotor: prof. dr hab. Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
180. Jerzy Moc
Teoretyczne badanie struktury geometrycznej i elektronowej rodników. Wyniki obliczeń metodami ab initio oraz SWX.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
181. Marek Nowak
Zastosowanie związków organometalicznych do aktywacji tlenku węgla.
Promotor: dr hab. Piotr Sobota
182. Krzysztof Skowronek
Zastosowanie metod chemii kwantowej do badania struktury i własności kompleksów z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
 
1988
183. Piotr Piecuch
Perturbacyjny opis teoretyczny oddziaływań międzycząsteczkowych dalekiego zasięgu. Zastosowanie algebry Racaha -Wignera i formalizm nieprzywiedlnych tensorów.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Ratajczak
184. Pham Ngoc Thuy
Spektroskopia i struktura kompleksów lantanowców z wiązaniem lantanowiec-azot.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
185. Irena Wnuk-Podgórska
Badania strukturalne kompleksów miedzi(II) z aromatycznymi estrami kwasu ortofosforowego i ligandami (N,O)/(N,N)-donorowymi.
Promotor: dr hab. Tadeusz Głowiak
 
1989
186. Hubert Bartosz-Bechowski
Chemiczna modyfikacja owadziego neurotransmitera proktoliny przy pomocy aminokwasów niebiałkowych.
Promotor: dr hab. Danuta Konopińska
187. Mirosław Czarnecki
Dyspersja w podczerwieni cząsteczek o symetrii C3v w fazie ciekłej.
Promotor: dr hab. Jerzy P. Hawranek
 
1990
188. Małgorzata Broda
Relaksacja oscylacyjna w halogenofenolach.
Promotor: dr hab. Jerzy P. Hawranek
189. Muhi Othman Mustafa
35Cl quadrupole resonance and infrared studies of hydrogen bond adducts of 2-chlorobenzoic acid derivatives.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
190. Roman Szostak
Relaksacja oscylacyjna i rotacyjna związków o symetrii C3v w fazie ciekłej.
Promotor: dr hab. Jerzy P. Hawranek
191. Andrzej Weichsel
Struktura kwasu fosfoenolopirogronowego i jego soli.
Promotor: dr hab. Tadeusz Lis
192. Jacek Zaleski
Przejścia fazowe w niektórych halogenoantymonianach i bizmutanach alkiloamoniowych.
Promotor: prof. dr hab. Lucjan Sobczyk
 
1991
193. Bal Wojciech
Wpływ jonów metali na strukturę i funkcję neuropeptydów i ich analogów.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
194. Jerzy Lisowski
Metalomonotiaporfiryny - synteza, struktura elektronowa molekularna i reaktywność.
Promotor: dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
195. Artur Pędyczak
Badania nad konformacyjną rolą proliny w układach oligopeptydowych.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
196. Juliusz Wolny
Dynamika, struktura elektronowa i molekularna kompleksów Co(II) z triazeno-1 tlenkami.
Promotor: dr hab. Mikołaj F. Rudolf 
 
1992
197. Ewa Huskowska
Badanie oddziaływań jonów lantanowców z aminokwasami i kwasami aminofosfonowymi.
Promotor: dr hab. Janina Legendziewicz
198. Jacek Słoń
Immunomodulatorowe własności tuftsynopodobnych sekwencji białek wirusów.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
199. Wiesław Witek
Badanie konformacji i własności fizykochemicznych sulfonów diarylowych i alkiloarylowych.
Promotor: dr hab. Aleksander Koll
 
1993
200. Maria Korabik
Struktura i własności fizykochemiczne kompleksów miedzi(II) z ligandami aktywnymi biologicznie.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
201. Przemysław Starynowicz
Struktura a spektroskopia związków z wiązaniem lantanowiec-azot.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
202. Piotr Stefanowicz
Kinetyka reakcji aminolizy alkoholowych pochodnych aminokwasów - próba korelacji z kodem genetycznym.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
 
1994
203. Jolanta Ejfler
Badanie korelacji pomiędzy budową związków tytanu a ich aktywnością w procesie polimeryzacji etylenu.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
204. Małgorzata Maliszewska-Mazur
Oddziaływanie hydralazyny i dihydralazyny z biologicznie ważnymi molekułami ze szczególnym uwzględnieniem procesów wolnorodnikowych.
Promotor: dr hab. Adam Jezierski
205. Eugeniusz Zych
Synteza i własności fizykochemiczne halogenkowych związków kompleksowych uranu(III).
Promotor: dr hab. Janusz Drożdżyński
 
1995
206. Marek Cebrat
Badania w grupie cyklolinopeptydu A.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
207. Lucjan Jerzykiewicz
Struktury krystaliczne fosfoglicerynianów.
Promotor: dr hab. Tadeusz Lis
208. Mirosław Karbowiak
Synteza, struktura, właściwości spektroskopowe i magnetyczne związków kompleksowych uranu(III).
Promotor: dr hab. Janusz Drożdżyński
209. Andrzej Kowalski
Struktura krystaliczna i molekularna pochodnych nitroimidazolu.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Głowiak
210. Aleksandra Wysłouch-Cieszyńska
Tiazolidynowe analogi peptydów.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
 
1996
211. Aleksander Filarowski
Badania natężeń pasma drgań rozciągających X-H  w układach z wiązaniem wodorowym
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
212. Marek Jaroszewski
Elektrochemia i spektroelektrochemia karbonylowych kompleksów wolframu z olefinami.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
213. Ewa Mieczyńska
Hydroformylacja heksenu-1 katalizowana kompleksami rodu(I) - rola ligandów modyfikujących.
Promotor: dr hab. Anna M. Trzeciak
214. Joanna Nowicka-Scheibe
Synteza i właściwości kompleksów z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym (NHN)+ i (NHN)-.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Grech
215. Anna Skarżyńska
Synteza, badania strukturalne oraz reaktywność związków kompleksowych renu z ligandami fosforynowymi.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
216. Sławomir Szafert
Badania zależności pomiędzy strukturą kompleksów TiCl4 z estrami kwasów karboksylowych a ich aktywnością katalityczną w procesie polimeryzacji .
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
 
1997
217. Paweł Ciąpała 
Przemiany fazowe w niektórych halogenoantymonianach(III) i (V) oraz bizmutanach(III).
Promotor: dr hab. Ryszard Jakubas
218. Anne Duda-Moreeuw
Właściwości koordynacyjne agonistów i antagonistów histaminy.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
 
1998
219. Agnieszka Abkowicz-Bieńko
Teoretyczne badania kompleksów pochodnych fenolu z amoniakiem.
Promotor: dr hab. Zdzisław Latajka
220. Marcin Dyba
Właściwości koordynacyjne ugrupowania fosfonowego w układach bionieorganicznych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
221. Janusz Dzielendziak
Kinetyka i mechanizm elektrody srebrowej w stopionym AgCl oraz w układach podwójnych AgCl-NaCl i AgCl-CsCl.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
222. Jolanta Flejszar-Olszewska
Dyspersja w podczerwieni sym-kolidyny i jej kompleksów z fenolami.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
223. Paulina Gawryszewska
Synteza, struktura i spektroskopia lantanowców z aminokwasami, peptydami  oraz kwasami aminohydroksamowymi.
Promotor: prof. dr hab. Janina Legendziewicz
224. Maria Jerzykiewicz
Reakcje wolnorodnikowe w procesie humifikacji odpadów.
Promotor: prof. dr hab. Adam Jezierski
225. Kluczyk Alicja
Immunosupresorowe fragmenty białek układu odpornościowego.
Promotor: prof. dr hab. IgnacyZ. Siemion
226. Mariola Kuczer
Poszukiwanie agonistów i antagonistów proktoliny wśród jej nowych analogów strukturalnych.
Promotor: dr hab. Danuta Konopińska
227. Olejniczak Teresa 
Chemiczna i mikrobiologiczna synteza laktonów.
Promotor: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
228. Tomasz Popek
Badania strukturalne estrów siarczanowych.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
229. Jerzy Sokolnicki
Otrzymywanie szkieł metodą sol-gel na bazie jonów lantanowców i ich badania optyczne.
Promotor: prof. dr hab. Janina Legendziewicz
230. Jacek Wojaczyński
Wpływ asymetrycznego podstawienia na strukturę molekularną, elektronową i reaktywność modyfikowanych metalotetrafenyloporfiryn.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
231. Anna Zięba
Anodowe właściwości wybranych metali w stopionych fluorkach organicznych.
Promotor: dr hab. Kazimierz Gatner
 
1999
232. Robert Bronisz
O zjawisku spin-crossover w supramolekularnych układach Fe(II) z politetrazolami.
Promotor: dr hab. Mikołaj F. Rudolf
233. Aldona Karaczyn
Właściwości koordynacyjne ugrupowania hydroksyiminowego w układach bionieorganicznych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
234. Mirosław Kozłowski
Badania relaksacji dielektrycznej niesztywnych pochodnych arylowych.
Promotor: dr hab. Hubert Kołodziej
235. Magdalena Krajewska
Badania spektroskopowe kompleksów kwasu azotowego(V) i azotowego(III) z węglowodorami.
Promotor: dr hab. Zofia Mielke
236. Renata Matusiak
Synteza, badania strukturalne i  katalityczna reaktywność dinitrozylowych kompleksów metali 6 grupy.
Promotor: dr hab. Antoni Keller
237. Jarosław Mazurek
Struktury krystaliczne fosfonowych analogów estrów fosforanowych 2-(fosfonometylo)-akrylanów i 2-(oksopropylo)fosfonianów.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
238. Andrzej Muszyński
Dyspersja w podczerwieni wybranych alifatycznych amin trzeciorzedowych i ich kompleksów z fenolami.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
239. Małgorzata Przesławska
Elektronowe, strukturalne i elektrooptyczne skutki utworzenia wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
240. Piotr Smoleński
Kompleksy rodu z fosfinami rozpuszczalnymi w wodzie i ich własności katalityczne.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
241. Iwona Strug
Motyw tymopojetynowy w niektórych białkach ustrojowych.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
242. Maria Wandas
Studia nad pochodnymi 2-(alkilo-, aryloamino-)-4-metylopirydyn.
Promotor: prof. dr hab. Aniela Puszko
243. Renata Zbozień-Pacamaj
Badania nad komplementarnością aminokwasów białkowych.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
 
2000
244. Sławomir Berski
Badanie oddziaływań molekularnych za pomocą topologicznej analizy funkcji lokalizacji elektronów.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
245. Małgorzata Biczysko
Teoretyczne badanie wpływu otoczenia na podłoże protonu w mostku wodorowym w kompleksach H3N-HX (X= F, Cl, Br).
Promotor : prof. dr hab. Zdzisław Latajka
246. Jolanta Jóźków
Przemiany fazowe w halogenoantymonianach(III) i bizmutanach(III) zawierających duże objętościowo kationy organiczne.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
247. Krystyna Kern
Identyfikacja związków przejściowych w reakcjach katalizowanych kompleksami karbonylowymi wolframu.
Promotor: dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
248. Maria Klimowicz
Synteza i struktura kompleksów alkoksowanadowych i ich aktywność katalityczna w procesie polimeryzacji etylenu.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
249. Krzysztof Krajewski
Mimetyki peptydów z cis-pseudoamidowym wiązaniem.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
250. Jolanta Małecka
Kompleksy renu(IV) z ligandami pseudohalogenowymi.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
251. Ewa Pacholska
Selenowe i tellurowe analogi porfiryn nikloporfiryn- reaktywność, struktura elektronowa i molekularna.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
252. Radosław Starosta
Kompleksy rodu z funkcjonalizowanymi fosfinami.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
253. Alina Tomkiewicz
Mono- i heterometaliczne magnetyki molekularne renu(IV).
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
254. Katarzyna Waszkiewcz
Poszukiwania niskotemperaturowych przeciwnowotworowych kompleksów platyny.
Promotor: dr hab. Janina Kuduk-Jaworska
255. Wieczorek Robert
Teoretyczne badania kompleksów kwasu azotowego(III) z prostymi molekułami.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
256. Andrzej Wilczyński
Immunomodulatorowe obszary antygenów zgodności tkankowej i ubikwityny.
Promotor : dr hab. Zbigniew Szewczuk
257. Wrzeszcz Władysław
Dyspersja w podczerwieni wybranych zasad azotowych.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
258. Józef Zienkiewicz
Ciekłokrystaliczne właściwości 4-alkilo-4-alkiloksyazobenzenów.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski
 
2001
259. Justyna Brasuń
Właściwości koordynacyjne peptydowych kwasów nukleinowych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
260. Paweł Buczek
Fragmenty peptydowe białek Fas i TNFR1 w zjawisku apoptozy.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
261. Adam Fedorowicz
Zastosowanie metod dynamiki molekularnej do badania równowag tautomerycznych.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
262. Małgorzata Góśniowska
Strukturalne przemiany fazowe w solach molekularno-jonowych galu(III) i indu(III).
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
263. Piotr Jakimowicz
Aminowe kompleksy metali 9 grupy i ich oddziaływanie z nukleotydami.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
264. Adrian Jaszewski
Oddziaływania nadsubtelne dla 14N i 1H jako kryterium strukturalne centrów paramagnetycznych  - badanie EPR i obliczenia metodą DFT.
Promotor: dr hab. Julia Jezierska
265. Krystyna Krot-Łacina
Kompleksy V(III) i V(IV) z fragmentami kwasów nukleinowych.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
266. Wojciech Leśniak
Badania koordynacji i reaktywności miedziowych kompleksów antybiotyków zawierających reszty cukrowe.
Promotor: dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
267. Ewa Michalik
Badanie struktury amidowych bis-sulfidów 3,4-chinolinodiylowych metodami 1H i 13C NMR.
Promotor: Andrzej Maślankiewicz
268. Krzysztof Mierzwicki
Badania oddziaływań w wybranych układach zawierających lit za pomocą analizy topologicznej funkcji ELF i gęstości elektronowej.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
269. Piotr Młynarz
Wpływ reszty histydynowej na specyfikę oddziaływań w metalopeptydach.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
270. Adrianna Olbert-Majkut
Spektroskopia i fotochemia kompleksów kwasu azotowego(III) w matrycach niskotemperaturowych.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
271. Katarzyna Przybylak
Synteza i i badania strukturalne alkoksy związków tytanu – prekatalizatorów procesu polimeryzacji α-olefin.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
272. Piotr Ruchała
Stereoizomery 4-amino-1-metylo-proliny jako mimetyki układów z wiązaniem cis-peptydowym.
Promotor: prof. dr hab. Ignacy Z. Siemion
273. Anna Skorupa
Heterometaliczne magnetyki z mostkami tiocyjanianowymi.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
274. Natasza Sprutta
Karbaporfiryny, szafiryny i oktafiryny z wbudowanym fragmentem tiofenowym – synteza i charakterystyka.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
275. Wioletta Szeszel-Fedorowicz
Chemiczna modyfikacja i ocena aktywności biologicznej neuropeptydów owadów.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Konopińska
276. Andrzej Szymoszek
Badanie konformacji pochodnych bifenylu i anizolu w roztworach metodami dynamiki molekularnej.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
277. Jarosław Tomczak
O optymalizacji stałych siłowych.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
 
2002
278. Małgorzata Bańbuła
Jednordzeniowe i wielordzeniowe kompleksy metaloorganiczne cyny z funkcjonalizowanymi ligandami.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
279. Beata Bednarska-Bolek
Nowe ferrroiki o własnościach ferroelastycznych w grupie halogenoantymonianów(V).
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
280. Grzegorz Gajewski
Teoretyczne badania wybranych kryształów z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
281. Elżbieta Gumienna-Kontecka
Czynniki chelatujące jony glinu(III) i żelaza(III) zawierające hydroksamowe i fosfonowe grupy funkcyjne.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
282. Andrzej Kochel
Magnetyzm i struktura wybranych antyferromagnetycznych kompleksów renu(IV).
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
283. Małgorzata Krowicka
Radioliza roztworów sulfoftalocyjanianin metali.
Promotor: dr hab. Elżbieta Nagler-Kalecińska
284. Teresa Kuc
Wpływ rozpuszczalnika, temperatury czynników strukturalnych na przeniesienie protonu w mostku wodorowym.
Promotor: dr hab. Zbigniew Pawełka
285. Paweł Lipkowski
Teoretyczne modelowanie układów z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
286. Barbara Łydżba-Kopczyńska
Dyspersja w podczerwieni wybranych amin heterocyklicznych.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
287. Jarosław Panek
Teoretyczne modelowanie oddziaływań cząsteczek CO2, CS2 oraz NO2 z metalami 13 grupy.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
288. Szymon Przybylak
Alkokso kompleksy tytanu i cyrkonu jako katalizatory polimeryzacji olefin.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
289. Małgorzata Puchalska
Synteza, spektroskopia i magnetyzm polijądrowych i monomerycznych związków lantanowców i ich niektórych heterojądrowych analogów.
Promotor: prof. dr hab. Janina Legendziewicz
290. Lech Schulz
Alternatywne systemy strukturalne w badaniach procesów i własności chemicznych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Chojnacki
 
2003
291. Izabela Czeluśniak
Właściwości katalityczne siedmiokoordynacyjnych kompleksów wolframu(II) i molibdenu(II).
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
292. Małgorzata Grabarczyk
Synteza i właściwości biologiczne lak tonów z układem metylo- i gem-dimetylocykloheksanu.
Promotor: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
293. Anna Hofmańska
Fazy ferroiczne w ciekłokrystalicznych azobenzenach.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski
294. Marta Łukasiewicz
Kompleksy ligandów tris(pirazoilo)boranowych o regulowanej geometrii i zawadzie przestrzennej.
Promotor: dr hab. Stanisław Wołowiec
295. Joanna Pająk
Badania wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego w ciekłokrystalicznych 2-hydroksy-pochodnych azobenzenu.
Promotor: dr hab. Maria Rospenk
296. Inga Petry
Badania struktur białkowych metodami ESI MS.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
297. Piotr Połomka
Właściwości kompleksów Fe(II) typu „crossover” z pochodnymi 1,2,4-triazolu.
Promotor: dr hab. Mikołaj F. Rudolf
298. Anna Romaniewska
Kompleksy platyny z ligandami dikarboksylanowymi i heterocyklicznymi o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej.
Promotor: dr hab. Janina Kuduk-Jaworska
299. Magdalena Sałdyka
Badania spektroskopowe własności kwasu fosfohydroksamowego i kwasu acetylohydroksamowego.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
300. Izabela Schmidt
Modyfikacje rdzenia i rozbudowa kompleksów niklu(II) odwróconej porfiryny.
Promotor: dr hab. Piotr Chmielewski
301. Marcin Stępień
Benziporfiryny – synteza, reaktywność i właściwości koordynacyjne.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
302. Katarzyna Zielińska
Wpływ polarności na stabilizację faz smektycznych w halogenowych pochodnych azobenzenów.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski
 
2004
303. Andrzej Bil
Badania wiązania wodorowego w układach otwartopowłokowych metodami chemii kwantowej .
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
304. Iwona Bryndal
Struktura o-fosfoaminokwasów w różnym otoczeniu chemicznym.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
305. Paweł Figiel
Struktura molekularna i aktywność katalityczna, układu N-hydroksyftalimid - katalizator w reakcjach utleniania.
Promotor: prof. dr hab. Józef J. Ziółkowski
306. Aneta Jezierska
Teoretyczne badanie korelacji między aktywnością biologiczną a strukturą molekularną pochodnych izoksazolu.
Promotor: prof. dr hab. A. Koll
307. Monika Karczmarek
Wpływ miedzi(II) na strukturę i utlenianie fragmentów peptydu β-amyloidowego.
Promotor: dr hab. Teresa Jankowska-Kowalik
308. Artur Krężel
Właściwości kwasowo-zasadowe, koordynacyjne i strukturalne glutationu oraz jego pochodnych.
Promotor: dr hab. Wojciech  Bal
309. Marek Łuczkowski
Oddziaływanie jonów miedzi(II) z fragmentami białek istotnych w chorobach neudegeneracyjnych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
310. Sylwester Mazurek
Analiza ilościowa wybranych leków metodą fourierowskiej spektroskopii ramanowskiej.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
311. Miłosz Pawlicki
Pochodne porfiryn z wbudowanym fragmentem furanowym – synteza, charakterystyka i właściwości koordynacyjne.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
312. Jan Przybylski
Struktura ciekłych roztworów elektrolitów i nieelektrolitów w wybranych diolach.
Promotor: dr hab. Jacek Gliński
313. Wojciech Szczepanik
Rola jonów miedzi(II) w molekularnym mechanizmie toksyczności antybiotyków aminoglikozydoych.
Promotor: dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
314. Rafał Wiglusz
Synteza i badania optyczne związków lantanowców w tym biologicznie ważnych.
Promotor: prof. dr hab. Janina Legendziewicz
315. Maciej Wojtaś
Właściwości ferroiczne mieszanych halogenoantymonianow(III) i halogenobizmutanów(III).
Promotor: dr hab. Grazyna Bator
316. Iwona Woźnica
Synteza nowych analogów proktoliny modyfikowanych przez reszty aminokwasów białkowych i niebiałkowych.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Konopińska
 
2005
317. Agata Bahyrycz
Poszukiwania biologiczne aktywnych analogów hormonów peptydowych roślin.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Konopińska
318. Agata Białońska
Rola wiązań wodorowych w rozdziale racemicznym za pomocą brucyny i strychniny.
Promotor: dr hab. Leszek  Z. Ciunik
319. Joanna Cybińska
Spektroskopia i magnetyzm związków lantanowców – efektywnych emiterów. Badanie dynamiki stanów wzbudzonych.
Promotor: prof. dr hab. Janina Legendziewicz
320. Piotr Karczmarek
Kompleksy jonów niklu(II) i miedzi(II) z nukleotydami.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
321. Bożena Meisner
Podwójna warstwa elektryczna elektrod polaryzowalnych w stopionych eutektykach NaX-KX, gdzie X – Cl, Br, I.
Promotor: prof. dr hab. Adolf Kisza
322. Iwona Osińska-Królicka
Trwałość i struktura kompleksów wanadu(III) i wanadu(IV) z aminokwasami i peptydami zawierającymi siarkę.
Promotor: dr hab. Krystyna Bukietyńska-Słopecka
323. Magdalena Sokołowska
Badania wiązania jonów metali przejściowych przez ludzką albuminę osocza krwi - HSA.
Promotor: dr hab. Wojciech Bal
324. Katarzyna Ślepokura
Badania strukturalne szlaku chemicznego od dihydroksyacetonu do fosforanu dihydroksyacetonu.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
325. Beata Świątek-Tran
Badania właściwości elektrycznych i magnetycznych kompleksów imidazolu z żelazem, kobaltem, miedzią i cynkiem.
Promotor: prof. dr hab. Hubert Kołodziej
326. Wojciech Wojtków
Karbonylacja halogenków arylowych i benzylowych katalizowana kompleksami i koloidami palladu.
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
   
2006
327. Anna Berlicka
Pochodne porfiryn zawierające fragment acetylenowy – synteza, właściwości koordynacyjne i reaktywność.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
328. Monika Biernat
Dimeryczne analogi wybranych modulatorów odpowiedzi immunologicznej.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
329. Monika Gawłowska
Peptydy antyadhezyjne w zakażeniach mykobakteryjnych.
Promotor :prof. dr hab. Ignacy Z.  Siemion
330. Olimpia Gładysz
Badania mechanizmu elektrochemicznej redukcji miedzi w roztworach przemysłowych na ultramikroelektrodach.
Promotor: dr hab. Przemysław Łoś
331. Iwona Golonka
Wolnorodnikowe i koordynacyjne właściwości chemicznie i termicznie modyfikowanych substancji huminowych.
Promotor: prof. dr hab. Adam Jezierski
332. Małgorzata Guzik
Badania struktury związków lantanowców w roztworach i fazie stałej metodą akustyczną i spektroskopii elektronowej.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Gliński
333. Anna Jutarska
Badania struktury i właściwości wielordzeniowych kompleksów rodu.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
334. Michał Kobyłka
Kompleksy tytanu i cyrkonu jako prekursory materiałów ceramicznych i katalizatorów polimeryzacji.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
335. Magdalena Kosmowska
Nieliniowy efekt dielektryczny i zjawiska krytyczne w mieszaninach niewodnych dotowanych jonami.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski
336. Beata Kulicka
Struktura a właściwości fizykochemiczne halogenoantymonianów(III), halogenoantymonianów(V) i halogenobizmutanów(III) z podstawionymi kationami pirydyniowymi.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
337. Mohmed Abudelrhman F.A.
Structure and spectroscopic properties of triazolopyridine derivatives and their copper complexes.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Hanuza
338. Paweł Rodziewicz
Badania układów ze słabym wiązaniem wodorowym metodami dynamiki molekularnej.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
339. Seda Sabry Hamad Mohamed
New metallamacrocyclic complexes of lanthanide, main group and transition metal ions derived from aminohydroxamic acids.
Promotor: dr hab. Jerzy Lisowski
340. Marcin Sobczyk
Badania struktury elektronowej i mechanizmów konwersji wzbudzenia jonów uranu(3+)  w matrycach monokrystalicznych i związkach polikrystalicznych.
Promotor: prof. dr hab. Janusz Drożdżyński
341. Agnieszka Szala
Nieliniowy efekt dielektryczny i relaksacja dielektryczna lodu czystego i dotowanego.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski
342. Joanna Trojan-Piegza
Luminofory na bazie Lu2O3 – od nanostruktur do ceramicznych spieków.
Promotor: dr hab. Eugeniusz Zych
 
2007
343. Anna Brzuszkiewicz
Budowa białkowego inhibitora proteaz serynowych z nasion kąkolu polnego Agrostemma githago.
Promotor: prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik 
344. Katarzyna Cieślik-Boczula
Właściwości fotofizyczne i funkcje biologiczne pochodnych fenoli.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
345. Piotr Durlak
Teoretyczne badanie właściwości i dynamiki ruchu protonu w prostych kwasach karboksylowych.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław. Latajka
346. Joanna Gałęzowska
Aminopolifosfonowe czynniki chelatujące.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
347. Janusz Gregoliński
Makrocykle wywodzące się z 2,6-diformylopirydyny i 1,2-diaminocykloheksanu oraz ich kompleksy z jonami metali.
Promotor: dr hab. Jerzy Lisowski
348. Marcin Górski
Reakcje olefin z udziałem kompleksów karbonylowych wolframu.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
349. Anna Janicka-Kłos
Właściwości koordynacyjne polihistydylowych białek i ich fragmentów względem jonów miedzi.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
350. Rafał Janicki
Struktura i spektroskopia aminofosfonianów lantanowców i ich analogów.
Promotor: dr hab. Anna Mondry
351. Anna Kępas-Suwara
Elektrochemiczne otrzymywanie i właściwości warstw polipirolu. Zastosowanie w katalizie enzymatycznej.
Promotor: prof. dr hab. Maria Grzeszczuk
352. Joanna Kisała
Synteza i właściwości katalityczne jonów metali przejściowych z ligandami typu tripod.
Promotor: prof. dr hab. Stanisław Wołowiec
353. Marzena Matusiak-Kucharska
Dyspersja w podczerwieni układów z wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
354. Natalia Michniewicz
Dyspersja w podczerwieni ciekłych propanoli.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
355. Radomir Myśliborski
Piriporfiryny. Struktura, reaktywność i właściwości koordynacyjne.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
356. Monika Nahorska
Właściwości fizykochemiczne kompleksów miedzi, rutenu i renu na mieszanych stopniach utlenienia.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
357. Marta Paluch
Nowe chiralne makrocykliczne kompleksy z jonami lantanowców(III).
Promotor: dr hab. Jerzy Lisowski
358. Sylwia Pilorz
Badania zmian strukturalnych wybranych białek metodami spektroskopii oscylacyjnej.
Promotor: dr hab. Bogusława Czarnik-Matusewicz
359. Iweta Pryjomska-Ray
Palladowe układy katalityczne dla reakcji Hecka.
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
360. Anna Rajewska
Kompleksy jonów miedzi(II) z fragmentami a-synukleiny i ich produkty utleniania.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska
361. Paweł Stańczak
Specyfika oddziaływań jonów Cu2+ z fragmentami ptasich i rybich białek prionowych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
362. Anna Staszewska
Synteza i badania peptydów zawierających układ chinoksalinowy.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
363. Agnieszka Urbaniak
Reakcje karbonylowych kompleksów wolframu z silanami.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
 
2008
364. Dorota Chwaleba
Wiązania wodorowe i struktura kryształów wybranych aminokwasów z kwasami sulfonowymi .
Promotor: dr hab. Marek Ilczyszyn
365. Urszula Dawid
Kompleksy żelaza i kobaltu z ligandami polipirydylowymi i ich aktywność cytostatyczna.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
366. Przemysław Dopieralski
Teoretyczne badania nad ruchem protonu w kwasach dikarboksylowych metodą dynamiki molekularnej w formalizmie Car’a-Parrinello.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
367. Dorota Godbole
Bisfenolanowe kompleksy tytanowców – synteza, badania strukturalne, aktywność katalityczna w procesie polimeryzacji etenu.
Promotor: dr hab. Zofia Janas, prof. UWr.
368. Joanna Godzwon
Badania polimorfizmu 4-alkiloksybenzylideno-4'-alkiloksyanilin metodą współmieszalności.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski, prof. UWr.
369. Łukasz John
Alkoksy kompleksy metali jako prekursory nowych materiałów tlenkowych.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
370. Julia Kłak
Homo- i heterordzeniowe kompleksy wybranych metali d-elektronowych.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Mroziński
371. Aleksandra Konopacka
Wpływ otoczenia na strukturę przestrzenną i elektronową układów benzolowych.
Promotor: dr hab. Zbigniew Pawełka, prof. UWr.
372. Kinga Kulon
Dwucysteinylowe i dwuhistydylowe miejsca wiązania jonów metali w peptydach – modele miejsc aktywnych w białkach.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
373. Emilia Kwiatkowska
Strukturalne konsekwencje przeniesienia protonu w kompleksach z wiązaniem wodorowym.
Promotor: dr hab. Irena Majerz, prof. UWr.
374. Małgorzata Mucha
Spektroskopia i fotochemia prostych związków a-dikarbonylowych oraz ich kompleksów.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
375. Karolina Osowska
Ligandy alkinylowe i poliynowe – synteza, charakterystyka i właściwości koordynacyjne.
Promotor: dr hab. Sławomir Szafert
376. Anna Piecha
Struktura krystaliczna a właściwości polarne soli zawierających heterocykliczne kationy pięcioczłonowe.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
377. Katarzyna Pipkowska
Oddziaływania nadsubtelne w rodnikach iminoksylowych, badania EPR i obliczenia DFT.
Promotor: prof. dr hab. Julia Jezierska
378. Przemysław Szklarz 
Nieliniowe właściwości elektryczne ferroelektryków molekularno-jonowych z rodziny halogenobizmutanów(III).
Promotor: prof. dr hab. Grażyna Bator
379. Adam Walasek
Charakterystyka konwerterów promieniowania podczerwonego na widzialne na bazie M3M'O7 (M = Y, Lu; M' = Nb, Ta) aktywowanych Er lub Er i Yb.
Promotor: dr hab. Eugeniusz Zych, prof. UWr.
380. Katarzyna Wińska
Synteza i właściwości zapachowe pochodnych alkilopodstawionego cykloheksenu.
Promotor: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
381. Dagmara Wojtków
Badanie oddziaływań wybranych alkoholi z wodą.
Promotor: dr hab. Mirosław Czarnecki


2009
382. Bożena Adrjan
Reakcje związków krzemoorganicznych w obecności kompleksów wolframu.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
383. Maciej Barys
Synteza, struktura i właściwości hemiaminali zawierających pierścień triazolowy.
Promotor: prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik
384. Magdalena Brzezowska
Oddziaływanie jonów Cu(II) z wankomycyną i jej analogami.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
385. Andrzej Burakowski
Akustyczne badania hydratacji nieelektrolitów.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Gliński
386. Magdalena Ćwikowska
Dwurdzeniowe i wielordzeniowe związki metali przejściowych o strukturze drutów molekularnych.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
387. Paweł Dziewoński
Elektrochemiczne otrzymywanie i właściwości tlenku tytanu(IV) oraz jego kompozytów z wybranymi polimerami przewodzącymi. Interkalacja jonów litu.
Promotor: prof. dr hab. Maria Grzeszczuk
388. Katarzyna Dziubasik
Poszukiwanie agonistów i antagonistów proktoliny wśród wybranych peptydów owadów. Synteza i ocena właściwości biologicznych.
Promotor: prof. dr hab. Danuta Konopińska
389. Wojciech Gil
Kompleksy rodu z karbenami N-heterocyklicznymi jako katalizatory reakcji organicznych.
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
390. Andrzej Gniewek
Nanocząstki palladowe i rodowe aktywne w reakcjach katalitycznych.
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef J. Ziółkowski
391. Barbara Golec
Badania spektroskopowe właściwości prostych oksymów.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
392. Krzysztof Haufa
Badanie oddziaływań N-metyloacetamidu, wybranych dioli i aminoalkoholi z wodą metodami spektroskopii oscylacyjnej i chemii teoretycznej.
Promotor: dr hab. Mirosław Czarnecki, prof. UWr
393. Małgorzata Hołyńska
Badania strukturalne produktów redukcji renianów(VII) chlorowodorem.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
394. Katarzyna Krauzy-Dziedzic
Aryloksanowe kompleksy tytanu i cyrkonu w katalizie i syntezie materiałów tlenkowych.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
395. Iwona Król-Starzomska
Badanie równowag asocjacji i przeniesienia protonu w układach z wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Maria Rospenk
396. Karol Leluk
Dielektryczne badania kaolinitu oraz jego interkalowanych pochodnych.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
397. Paulina Majewska
Spolaryzowane widma IR wybranych ciekłych kryształów.
Promotor: prof. dr hab. Maria Rospenk
398. Anna Malinowska
Katalityczne reakcje tworzenia nowych wiązań C-C.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
399. Anna Młodzianowska
Transformacje odwróconej porfiryny pod wpływem koordynacji boru(III) i fosforu(V).
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
400. Ariel Mucha
Kompleksy jonów niklu(II) z nukleotydami adeninowymi. Wpływ jonu metalu na uszkodzenia kwasów nukleinowych i ich składowych.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
401. Małgorzata Ratajska
Synteza i badanie strukturalne peptydów zawierających układ benzimidazolowy.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
402. Marek Rudowski
Zastosowanie metod dielektrycznych do badania tkanek pochodzenia zwierzęcego i ich nowotworzenia.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
403. Janusz Skonieczny
Porfirynoidy z wbudowanym atomem krzemu.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
404. Urszula Śliwińska
Związki kompleksowe rodu i irydu z ligandami polipirydylowymi i ich aktywność cytostatyczna.
Promotor: prof. dr hab. Florian Pruchnik
405. Wojciech Zawartka
Kompleksy palladu z kationami imidazoliowymi jako prekursory katalizatorów reakcji tworzenia wiązań C-C.
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
406. Magdalena Zyder
Aktywacja wiązań H-E i Cl-E (E = Si, Ge, Sn) w reakcjach karbonylowych kompleksów molibdenu(0).
Promotor: prof. dr hab. Teresa Szymańska-Buzar
 
2010
407. Justyna Czeszejko-Sochacka
Ciekłokrystaliczny polimorfizm eterów i estrów azowych ze szczególnym uwzględnieniem związków chiralnych.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski, prof. UWr
408. Ewa Gralka
Specyfika oddziaływania jonów Cu2+ i Ni2+ z fragmentami białek prionowych ssaków i ptaków.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
409. Aleksandra Grudniewska
Synteza i przekształcenia mikrobiologiczne bicyklicznych laktonów terpenoidowych.
Promotor: prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk
410. Katarzyna Kapczyńska
Synteza i charakterystyka produktów przegrupowania Amadoriego wybranych fragmentów białek.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
411. Karolina Kisowska
Teoretyczne badania właściwości układów rozpuszczalnikowych na przykładzie nadkrytycznego CO2 i wybranych anionów cieczy jonowych.
Promotor: prof. dr hab. Zdzisław Latajka
412. Magdalena Taraszkiewicz
Dynamika molekularna N-terminalnych domen ludzkiego białka prionowego i alfa-synukleiny.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
413. Marek Weselski
Efekt spin crossover w polimerach koordynacyjnych Fe(II) z tridentnymi ligandami zawierającymi donory azolowe.
Promotor: dr hab. mikołaj Rudolf, prof. UWr
414. Krystian Żygadło
Polimorfizm ciekłokrystalicznych faz bananowych pochodnych azobenzenu i stilbenu.
Promotor: dr hab. Zbigniew Galewski, prof. UWr
 
2011
415. Joanna Chadryś
Badanie korelacji struktura – aktywność biologiczna związków wykazujących działanie przeciwbólowe oraz ich wpływ na strukturę modelowych błon lipidowych.
Promotor: prof. Dr hab. Aleksander Koll
416. Marzena Cydzik
Koniugaty peptydów z glikolem polietylenowym i czwartorzędowymi solami amoniowymi.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
417. Irmina Ćwieląg-Piasecka
Oksydacyjne właściwości naturalnych frakcji przemysłowej hydrolizy estrów.
Promotor: prof. Dr hab. Adam Jezierski
418. Anna Drąg-Jarząbek
Związki metalocenowe pierwiastków 4 grupy jako prekursory nowych materiałów.
Promotor: prof. Dr hab. Piotr Sobota
419. Joanna Grzegorzek
Fotoindukowana izomeria konformacyjna i tautomeria aromatycznych orto-hydroksylowych oksymów i zasad Schiffa.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
420. Norbert Grzegorzek
Reaktywność kompleksów srebra(III) N-odwróconej porfiryny i karbaporfolaktonu w syntezie połączeń hybrydowych.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
421. Urszula Jarek-Mikulska
Ciekłokrystaliczne asymetryczne bliźniaki.
Promotor: dr  hab. Zbigniew Galewski, prof. UWr
422. Monika Kijewska
Synteza i analiza wybranych produktów Amadoriego.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
423.Anna Maciąg
Dwujądrowe modele centrów hydrolitycznych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
424. Magdalena Pagacz-Kostrzewa
Konformacje i fotochemia pochodnych azoli. Badania spektroskopowe i teoretyczne.
Promotor: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr
425. Iwona Płowaś
Charakterystyka kompleksów jonowych halogenoantymonianów(III) i halogenobizmutanów(III) z dużymi organicznymi kationami aromatycznymi i alifatycznymi.
promotor: prof. dr hab. Grażyna Bator
426. Magdalena Rowińska-Żyrek
Potencjalne miejsce wiążące bizmut, cynk i kadm w białkach chaperonowych niklu bogatych w cysteiny.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
427. Marta Siczek
Synteza, struktura i chiralność dimerycznych kompleksów odwróconej porfiryny.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Chmielewski
428. Sylwia Szulia
Badanie dynamiki molekularnej podwójnych i potrójnych fosforanów pierwiastków ziem rzadkich metodami relaksacji dielektrycznej.
Promotor: prof. dr hab. Hubert Kołodziej
429. Łukasz Szyrwiel
Oddziaływanie jonów cynku(II) oraz  miedzi(II) z fragmentami rybich białek prionowych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
430. Maciej Witwicki
Tensor g jako kryterium struktury elektronowej i molekularnej rodników orto-semichinonowych i ich kompleksów z metalami. Badania EPR i DFT.
Promotor: prof. dr hab. Julia Jezierska
431. Marcin Wójtowicz
Submikronowy luminofor rentgenowski Lu2O3:Eu – optymalizacja wytwarzania i spektroskopowe efekty rozmiarowe.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Zych
 
2012
 
432. Izabela Błaszczyk
Kompleksy palladu z ligandami fosforanowymi(III) jako katalizatory reakcji tworzenia wiązań C-C.
Promotor: prof. dr hab. Anna Trzeciak
433. Anna Dobrowolska
Synteza i badania spektroskopowe luminoforów do energooszczędnych źródeł światła.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Zych
434. Agnieszka Grala
Kompleksy magnezu i cynku jako katalizatory procesów polimeryzacji i alkoholizy laktydów.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
435. Nurbey Gulia
α-Halogenoalkiny. Zastosowanie w addycji i substytucji nukleofilowej oraz syntezie poliynów.
Promotor: Dr hab. Sławomir Szafert
436. Tomasz Han
Synteza i badania właściwości koniugatów substancji farmakologicznie czynnych z biodegradowalnymi polimerami.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
437. Dagmara Kulesza
Ceramika Lu2O3 aktywowanego Tb i HF jako materiał termoluminescencyjny – charakterystyka spektroskopowa.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Zych
438. Magdalena Owczarek
Kationy heterocykliczne sześcioczłonowe jako prekursory substancji o elektrycznych i optycznych właściwościach nieliniowych.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
439. Paweł Pasikowski
Projektowanie i synteza immunosupresorowych fragmentów ubikwityny i ich analogów.Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
440. Petrus Joanna
Wpływ pochodnych fenotiazyny na właściwości i strukturę modelowej błony biologicznej.
Promotor : dr hab. Bogusława Czarnik-Matusewicz, prof. UWr
441. Monika Pyrkosz
Specyfika koordynacyjna ligandów fosfonowych zawierających heterocykliczny azot.
Prof. dr hab. Henryk Kozłowski
442. Karolina Radziszewska
N-fosforylacja zasadowych reszt aminokwasów w peptydach i białkach. Opracowanie metod syntezy i analizy.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
443. Magdalena Rudowska
Nowe znaczniki jonizacyjne w spektrometrii mas peptydów. Projektowanie, synteza i mechanizmy fragmentacji.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
444. Katarzyna Suracka
Nowe prekursory magnetyczne i analogi „błękitu pruskiego”.
Promotor: prof. Dr hab. Jerzy Mroziński
445. Michał Szulmanowicz
Karbenowe kompleksy palladu z ligandami N-heterocyklicznymi jako katalizatory reakcji tworzenia wiązań C-C.
Promotor: prof. dr hab. Anna Trzeciak
446. Łukasz Wiśniewski
Fotoindukowane przeniesienie elektronu i protonu w molekularnych układach donorowo-akceptorowych.
Promotor: dr hab. Anna Szemik-Hojniak
447. Danuta Witkowska
Specyfika oddziaływań jonów Cu2+ i Ni2+ z fragmentami chaperonów niklowych.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
 
2013
 
448. Katarzyna Buczko
Kompleksy lantanowców(III) z ligandami C=O donorowymi jako aktywatory powłok luminescencyjnych.
Promotor: dr hab. Mirosław Karbowiak, prof. UWr
449. Elżbieta Nojman
Porfirynoidy zawierające fragment acetylenowy – synteza, właściwości koordynacyjne i reaktywność.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
450. Krzysztof Oberda
Generowanie stanów Charge Transfer w hybrydowych i aromatycznych układach foto-molekularnych.
Promotor: dr hab. Anna Szemik-Hojniak
451. Rafał Petrus
Synteza alkoksy związków cynku – inicjatorów procesu polimeryzacji laktydów.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
452. Kamila Stokowa-Sołtys
Oddziaływanie antybiotyków peptydowych z jonami miedzi(II) oraz ich aktywność względem kwasów nukleinowych.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
453. Aneta Wiatrowska
Termoluminescencyjne właściwości spieków ceramicznych Lu2O3:Pr,Hf oraz Lu2O3:Pr,Nb.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Zych
 
2014
 
454. Mariusz Adamczyk
Dielektryczne właściwości haloizytu i jego interkalowanych pochodnych.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
455. Remigiusz Bąchor
Pochodne N,N,N-trialkiloglicyny jako wzmacniacze jonizacji peptydów. Zastosowanie w chemii kombinatorycznej.
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
456. Krzysztof Beć
Analiza wibracyjna wybranych ciekłych eterów alifatycznych.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
457. Marta Błaszak
Wpływ jonów miedzi(II) na procesy utleniania i strukturę tachykinin.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska
458. Katarzyna Grzechnik
Właściwości strukturalne, spektroskopowe i fotochemiczne wybranych związków siarki(II) oraz ich kompleksów.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
459. Iwona Jaroszewicz
Zależności „struktura-aktywność” w biologicznym działaniu obojętnych kompleksów platyny(II).
Promotor: dr hab. Janina Kuduk-Jaworska, prof. UWr
460. Jerzy Kołodziejczak
Natura wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego w nowych pochodnych fenolu.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Koll
461. Monika Krawczyk
Struktura i właściwości produktów reakcji halogenków renu(III) ze związkami N-heterocyklicznymi.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
462. Marta Krawczyk
Sześciordzeniowe oksokompleksy jako produkty reakcji jodku renu(III) z pirydyną i 3-metylopirydyną.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
463. Justyna Krupa
Konformacje i fotochemia fenoli roślinnych i ich pochodnych. Badania spektroskopowe i teoretyczne.
Promotor: Maria Wierzejewska, prof. UWr
464. Karolina Krzywoszyńska
Wpływ doboru motywu policysteinylowego na specyfikę jego oddziaływania z jonami kadmu i cynku.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
465. Agnieszka Lewińska
Biokompatybilne funkcjonalizowane surfaktanty N-tlenkowe; aktywność powierzchniowa, agregacja, cechy mikrośrodowiska.
Promotor: prof. dr hab. Adam Jezierski
466. Agata Martyniak
Analiza wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego typu resonance asissted i charge asissted.
Promotor: dr hab. Aleksander Filarowski, prof. UWr
467. Justyna Nagaj
Chemiczne i biochemiczne aspekty wiązania jonów miedzi(II) do substancji terapeutycznych zawierających heterocykliczne atomy azotu.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
468. Sławomir Potocki
Specyfika oddziaływań jonów Zn2+ i Ni2+ z wybranymi domenami  cynkowych transporterów ZIP.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
469. Bartosz Szyszko
Acenoporfirynoidy – struktura, reaktywność i właściwości koordynacyjne.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
 
2015
 
470.Nuno Manuel de Almeida Barbosa
The role of the hydrogen bond in stabilization of secondary structure of the peptides and properties of conducting polymers.
Promotor: dr hab. Robert Wieczorek
471.Michał Babij
Właściwości strukturalne i spektroskopowe kompleksów lantanowców(III) z kwasem migdałowym i jego fosfonowymi analogami.
Promotor: prof. dr hab. Anna Mondry
472.Jakub Cichos
Synteza i zbadanie właściwości spektroskopowych materiałów hybrydowych na bazie związków lantanowców.
Promotor: dr hab. Mirosław Karbowiak, prof. UWr
473.Justyna Grabska
Analiza wysokoczęstościowych własności dielektrycznych układów ze słabym wiązaniem wodorowym.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek
474.Karolina Haupa
Agregacja kwasów aminosulfonowych i produktów ich termodysocjacji.
Promotor: prof. dr hab. Zofia Mielke
475.Martyna Kielmas-Pałach
Znakowanie izotopem 13C jako metoda badania wpływu domieszek białkowych oraz diamidu kwasu węglowego na powstawanie produktów Amadoriego.
Promotor: dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr
476.Anna Kwiecień
Synteza, struktura i właściwości hemiaminali zawierających pierścień N-heterocykliczny.
Promotor: prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik
477.Monika Obrzud
Badania równowag asocjacyjnych alkilopochodnych mocznika i tiomocznika.
Promotor: prof. dr hab. Maria Rospenk
478.Bartłomiej Pigulski
1-Halogenoalkiny i 1-halogenopoliyny – synteza, struktura i reaktywność.
Promotor: dr hab. Sławomir Szafert
479.Agnieszka Szebesczyk
Właściwości koordynacyjne hydroksamowych analogów ferrochromu.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
 
2016
 
480. Dominik Bykowski
Badania reakcji alkoholizy poli(L-laktydu) i L-laktydu katalizowanych alkoholanami metali.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
481. Marta Cal
Synteza polipeptydów zawierających ugrupowania aminohydroksamowe i ich wykorzystanie do tworzenia metalakoronä.
Promotor: dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr
482. Ewa Kober
Kompleksy litu, magnezu, cynku i wanadu z ligandami diaminobisfenolanowymi – synteza, badania fizykochemiczne i reaktywność.
Promotor:dr hab. Zofia Janas, prof. UWr
483. Paulina Kołkowska
Specyfika oddziaływań jonów Zn2+.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
484. Urszula Komarnicka
Nowe kompleksy miedzi(I) z diiminami i fosfinową pochodną sparfloksacyny: właściwości fizykochemiczne i biologiczne.
Promotor: dr hab. Radosław Starosta
485. Akmaral Kussayeva
Wpływ struktury na stabilność krótkich peptydów – badania kwantowochemiczne.
Promotor: dr hab. Robert Wieczorek, prof. UWr
486. Marina Laine
Badania teoretyczne i eksperymentalne właściwości spektroskopowych barwników fluoroscencyjnych typu BODIPY.
Promotor: dr hab. Aleksander Filarowski, prof. UWr
487. Agnieszka Mastalarz
Synteza nowych związków koordynacyjnych platyny(II) z nitroazolami oraz ocena ich aktywności antyproliferacyjnej i podatności na bioredukcję
Promotor: prof. dr hab. Janina Kuduk-Jaworska
488. Maciej Modzel
Peptydy znakowane stabilnymi izotopami oraz ugrupowaniem chromoforowym – synteza i zastosowanie do badań proteomicznych.
Promotor: dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr
489. Damian Myśliwiec
Synteza naprężonych układów π-elektronowych zawierających podjednostki karbazolowe.
Promotor: dr hab. Marcin Stępień, prof. UWr
490. Marta Podgórska
Synteza i charakterystyka biomimetycznych materiałów kompozytowych dla zastosowań w inżynierii tkankowej kości.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
491. Miłosz Siczek
Nowe oksydo-, chlorido- i akwakompleksy renu.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Lis
492. Ewelina Silarska
Reakcje arylacji olefin katalizowane kompleksami palladu(II).
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
493. Magdalena Węcławik
Struktura i właściwości dynamiczne prostych i złożonych połączeń jodkowych, bazujących na aminach heterocyklicznych.
Promotor: prof. dr hab. Ryszard Jakubas
494. Alicja Wolny
Zastosowanie metod dielektrycznych do wykrywania tkanek nowotworowych.
Promotor: dr hab. Kazimierz Orzechowski, prof. UWr
495. Łukasz Wołoszyn
Sole kwasu trifluorometanosulfonowego z wybranymi aminokwasami. Właściwości strukturalne, spektroskopowe i  termiczne.
Promotor: dr hab. Maria Ilczyszyn

2017
 
496. Agata Arendt-Pindel
Funkcjonalizowane poliyny: synteza, charakterystyka i zastosowania.
Promotor: dr hab. Sławomir Szafert, prof. UWr
497. Michał Białek
Azuliporfirynoidy - makrocykliczne platformy w chemii metaloorganicznej wybranych metali przejściowych.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
498. Aleksandra Bykowska
Synteza, właściwości fizykochemiczne i aktywność biologiczna fosfinowych pochodnych antybiotyków chinolonowych i ich związków kompleksowych.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
499. Aleksandra Gerus
Makrocykliczna amina typu heksaaza i jej modyfikacje. Kompleksy lantanowców, efekty chiralne i katalityczne.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lisowski
500. Elżbieta Gońka
Peryferyjnie modyfikowane azakoroneny: synteza, reaktywność i właściwości.
Promotor: dr hab. Marcin Stępień, prof. UWr
501. Aleksandra Hecel
Wpływ struktury amyloidogennego fragmentu ludzkiego i ptasiego białka prionowego na jego oddziaływanie z jonami Cu+ i Cu2+.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski
502. Karolina Hurej
meta-Benziporfiryna, jako ligand makrocykliczny w chemii metaloorganicznej rodu.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
503. Mateusz Janeta
Funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany: synteza, charakterystyka i zastosowania.
Promotor: dr hab. Sławomir Szafert, prof. UWr
504. Dawid Jędrzkiewicz
Aminofenolanowe i aminonaftolanowe kompleksy cynku w reakcjach polimeryzacji laktydu.
Promotor: dr hab. Jolanta Ejfler
505. Paulina Kocięcka
Hydroaminowanie wiązania C≡C alkinów katalizowane kompleksami wolframu(0).
Promotor: dr hab. Zofia Janas, prof. UWr
506. Magdalena Kosińska-Klähn
Synteza alkoksy kompleksów metali – prekursorów materiałów tlenkowych domieszkowanych jonami europu.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Sobota
507. Adriana Litwińczuk-Mammadova
Chemometrycznie wspomagana analiza oddziaływania α-laktoalbuminy z modelową błoną lipidową.
Promotor: prof. dr hab. Maria Rospenk
508. Marta Löffler
Magnetyki molekularne wybranych metali d- i f-elektronowych z chiralnym aminowym ligandem makrocyklicznym. 
Promotor: dr hab. Maria Korabik
509. Bartosz Setner
Derywatyzacja peptydów pochodnymi betainy. Zastosowanie w proteomice.
Promotor:  prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
510. Marek Szczepaniak
Badanie powierzchni energii potencjalnej i analiza NBO wybranych monosacharydów C4-C6.
Promotor: dr hab. Jerzy Moc
511. Mateusz Waliczek
Sole pirydyniowe jako znaczniki jonizacyjne.
Promotor: dr hab. Piotr Stefanowicz, prof. UWr
512. Joanna Wątły
Rola syntetycznych i naturalnych białek z motywem tagów polihistydylowych w wiązaniu jonów Cu2+, Ni2+ oraz Zn2+.
Promotor: prof. dr hab. Henryk Kozłowski

2018

513. Waleed Alsalahi
Rhodium catalyzed hydroformylation under environmentally friendly conditions.
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
514. Tomasz Bereta
Wielordzeniowe kompleksy chiralnych makrocykli typu [ 2+2] i [3+3].
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Lisowski
515. Tomasz Czaja
Analiza ilościowa wybranych produktow żywnościowych z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej.
Promotor: dr hab. Roman Szostak
516. Karolina Fiączyk
Fotoluminescencyjne właściwości  Sr2GeO4 aktywowanego Ce, Pr, Eu.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
517. Aneta Idec
p-Benzopofiryna jako ligand makrocykliczny w chemii metaloorganicznej rutenu i rodu.
Promotor: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński 
518. Agnieszka Kadej
Kompleksy miedzi(II) z analogami alloferonu 1.  Trwałość, struktura i aktywność biologiczna.
Promotor: prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska
519. Ewa Kasprzycka
Kompleksy lantanowców z pochodnymi sulfonyloamidofosforanów jako konwertery promieniowania elektromagnetycznego – synteza, struktura i spektroskopia.
Promotor: dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska
520. Przemysław Wojcik
Reakcje karbonylującego sprzęgania typu C-C I C-N katalizowane związkami palladu.
Promotor: prof. dr hab. Anna M. Trzeciak
521. Juztyna Zeler
Foto- i termoluminescencja LuPO4 aktywowanego wybranymi jonami lantanowców.
Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Zych 
522. Marika Żyła-Karwowska
Synthesis of N-Doped Nanographene Analogues via Oxidative Transformation of Oligopyrroles.
Promotor: prof. dr hab. Marcin StępieńData ostatniej modyfikacji: 06.07.2018 godzina: 15:01:44