Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

12.04.2017

Regulamin finansowania konferencji (.docx) Regulamin finansowane zaproszonych wykładowców (.docx) Regulamin na staże zagraniczne (.docx)

Bieżące zadania realizowane w ramach konsorcjum KNOW Stan realizacji KNOW.docx Szkolenia z zakresu praktycznego zastosowania metod chromatograficznych do celów analitycznych finansowane z KNOW

Dnia 14 maja 2014 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs o nadanie prestiżowego statusu KNOW w dziedzinach Nauk Biologicznych, Nauk Rolniczych i Naukach o Ziemi. Nagrodzone zostały 4 ośrodki naukowe w Polsce, wśród nich Wrocławskie Centrum Biotechnologii, do którego należy Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W skład Wrocławskiego Centrum Biotechnologii wchodzą: Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii jest największym konsorcjum jakie dotychczas otrzymało status KNOW. Interdyscyplinarny charakter umożliwia kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych („od pomysłu do przemysłu“).
Zaangażowanie wszystkich przedstawicieli Konsorcjum umożliwia przeprowadzanie kompleksowych badań naukowych w zakresie biotechnologii, chemii, immunologii i biomedycyny, medycyny i weterynarii oraz nauk o żywności i żywieniu. Ścisła współpraca partnerów Konsorcjum zapewnia synergizm działań, uzyskanie wartości dodanej, która jest niezbędna do zapewnienia wysokiej efektywności wykorzystania wyników badań podstawowych w tworzeniu nowych technologii i transferu wiedzy do przemysłu.
W ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii (WCB) możliwe będzie wykonywanie prac dyplomowych związanych z tematyką realizowaną w ramach KNOW pod opieką pracowników naukowych innych jednostek, a także udział w stażach zagranicznych i wymianie międzynarodowej studentów i doktorantów. Pozwoli to na zwiększenie atrakcyjności i poziomu kształcenia.
W zakresie WCB podjęte zostaną działania na rzecz rozwoju młodej kadry naukowej, poprzez kształcenie doktorów z możliwością swobodnego wyboru zajęć prowadzonych w jednostkach tworzących WCB oraz pełną uznawalność przedmiotów wykładanych we wszystkich jednostkach WCB. Pozwoli to na otwarcie studiów doktoranckich na specyfikę badań, prowadzonych w ramach KNOW. Powołana zostanie Rada Programowa Studiów Doktoranckich, złożona z kierowników i/lub koordynatorów studiów doktoranckich w poszczególnych jednostkach WCB, która kierować będzie kształceniem doktorantów i ich przepływem miedzy poszczególnymi jednostkami. Szczególny nacisk położony zostanie na prowadzenie zajęć dla doktorantów w języku angielskim.

 

Do największych osiągnięć środowiska naukowo-biznesowego, tworzącego Wrocławskie Centrum Biotechnologii, należą:

 • odkrycie peptydu bogatego w prolinę z siary owcy (preparat ten o nazwie handlowej Colostrinin® znalazł zastosowanie w hamowaniu postępów choroby Alzheimera) – prof. dr hab. Antoni Polanowski i prof. dr hab. Tadeusz Wilusz;
 • utworzenie Klastra NUTRIBIOMED przy Wrocławskim Parku Technologicznym, obejmującego wysokie technologie w przetwórstwie żywności i procesów biotechnologicznych, nutraceutyków, preparatów biomedycznych;
 • projekt „Ovocura” pod kierownictwem prof. dr. hab. Tadeusza Trziszki mający na celu stworzenie nowej generacji surowca jajczarskiego, a także opracowanie technologii pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych;
 • otrzymanie nowego leku przeciw osteoporozie i zbadanie jego przydatności w badaniach przedklinicznych w ramach badań finansowanych przez EIT+

Uzyskanie statusu KNOW umożliwi Wrocławskiemu Centrum Biotechnologii m.in.

 • badanie molekularnych mechanizmów patogenezy;
 • badanie molekularnych markerów wybranych chorób;
 • konstrukcję nowych systemów diagnostycznych;
 • projektowanie, syntezę i wstępne badania biologiczne potencjalnych leków;
 • wykorzystanie substratów odnawialnych pochodzenia mikrobiologicznego, roślinnego i zwierzęcego w produkcji biopreparatów służących prewencji chorób cywilizacyjnych;
 • konstrukcję form transportowych leków;
 • monitorowanie łańcucha produkcji żywności;
 • badania przesiewowe, przedkliniczne i kliniczne.
Dane dotyczące Wydziału Chemi Uniwersytetu Wrocławskiego:

Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2017 godzina: 08:36:04