Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Kocięckiej

12.05.2017
mgr Paulina Kocięcka
23.05.2017 r.; godz. 13:15; s. 145
Tytuł
Hydroaminowanie wiązania C≡C alkinów katalizowane kompleksami wolframu(0)
Promotor
dr hab. Zofia Janas, prof. UWr
Recenzenci
Prof. dr hab. inż. Jacek Skarżewski; prof. dr hab. Janusz Zakrzewski

DZIEKAN

Praca do wglądu w Bibliotece Wydziału Chemii UWr
http://www.chem.uni.wroc.pl/Przewod_doktorski_mgr_Pauliny_Kocieckiej

Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2017 godzina: 11:43:47