Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 08.03.2016 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 8 marca  2016r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

 

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
a) Uchwała w sprawie zmiany planu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia
b) Uchwała w sprawie zmiany planu studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Chemia
c) Uchwała w sprawie deficytu punktów ECTS  umożliwiającego wpis na wyższy etap studiów
d) Uchwała w sprawie limitów przyjęć na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego
    stopnia na kierunkach: Chemia, Chemistry, Chemia Medyczna
oraz Chemia i Toksykologia Sądowa
    kandydatów z maturą zagraniczną w roku
akademickim 2016/2017
e) Uchwała w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim
    2017/2018 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców
f) Informacja o wdrożeniu interaktywnego systemu sprawdzania wiedzy na odległość
 
3.  Sprawy osobowe
a) Zatrudnienie na stanowisku adiunkta, na czas określony; dr hab., dr hab.  Marii Ilczyszyn, Marka Ilczyszyna
b) Zatrudnienie dr Jarosława Sobczaka w celu realizacji zajęć dydaktycznych
c) Podjęcie postępowania habilitacyjnego dr Marcina Sobczyka i wyznaczenie trzech członków Komisji
d) Stypendium dla wybitnych młodych naukowców
e) Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr Damianowi Myśliwcowi
f) Wyróżnienie pracy doktorskiej dr Damiana Myśliwca
g) Uzupełnienie składu Komisji egzaminacyjnej z ekonomii: mgr, mgr Aleksandry Gerus, Karoliny Paszek-Piątek, Magdaleny Węcławik, Adriana Mermera
h) Wszczęcie przewodu doktorskiego: mgr, mgr Karoliny Fiączyk, Justyny Zeler
i) Wybór przedstawiciela do Komitetu Chemii PAN
4.   Sprawy organizacyjne
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 26 stycznia 2016 r i 23 lutego 2016 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
 
Z obrad Rady Wydziału UWr 8 marca 2016 r.

Obradom przewodniczyła Dziekan Anna Trzeciak                                                           
                                                          
Rada Wydziału
- przyjęła Uchwały w sprawie:  
· zmiany planu studiów stacjonarnych drugiego stopnia  na kierunku Chemia
· zmiany planu studiów niestacjonarnych drugiego stopnia  na kierunku Chemia
· deficytu punktów ECTS umożliwiającego wpis na wyższy etap studiów
· limitów przyjęć na studia stacjonarne oraz niestacjonarne pierwszego i drugiego
 stopnia na kierunkach: Chemia, Chemistry, Chemia Medyczna oraz Chemia i
 Toksykologia Sądowa kandydatów z maturą zagraniczną w roku akademickim
 2016/2017
· zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018
 dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz cudzoziemców
 
Na zakończenie Rada Wydziału przyjęła informację w sprawie wdrożenia kolejnego elementu elektronicznego systemu - interaktywnego  sprawdzania wiedzy na odległość.
           
****
Rada Wydziału
· Rekomendowała wnioski o zatrudnienie na stanowisku adiunkta, na czas określony: dr hab., dr hab. Marii Ilczyszyn, Marka Ilczyszyna
· Wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Jarosława Sobczaka w celu realizacji zajęć dydaktycznych
· Podjęła postępowanie habilitacyjne dr Marcina Sobczyka i wyznaczyła trzech
członków Komisji
· Rekomendowała wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców:
dr, dr Bartłomieja Pigulskiego, Miłosza Siczka, Bartosza Szyszko, Macieja Witwickiego
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych mgr Damianowi Myśliwcowi
· Wyróżniła pracę doktorską dr Damiana Myśliwca
· Wszczęła przewód doktorski: mgr, mgr Karolinie Fiączyk, Justynie Zeler
· Wybrała  przedstawiciela do Komitetu Chemii PAN  
· Wyraziła zgodę na zatrudnienie: dr Damiana Myśliwca na ½ etatu i dr Jana Klajna w ramach projektu z NCN
****
Rada Wydziału przyjęła protokół z dnia  26 stycznia 2016 r  i 23 lutego 2016 r.

Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2016 godzina: 07:00:13