Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 14.03.2017 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 3. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 14 marca 2017 r.  o  godz. 10.15  w sali 145. 

Porządek dzienny:

1.  Informacje Dziekana
2.  Sprawy dydaktyczne
a) Powołanie opiekunów kierunków: Chemia i Toksykologia Sądowa, studia stacjonarne I stopnia,  Chemia Medyczna, studia stacjonarne I stopnia,  Chemistry, studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim,  Chemistry, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
b) Uchwała: Zmiana planu studiów I stopnia na kierunku Chemia
c) Uchwała: Zmiana planu studiów I stopnia na kierunku Chemia Medyczna
d) Uchwała: Zmiana planu studiów I stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa
e) Informacja o teczkach przedmiotów oraz weryfikacji efektów kształcenia
3.  Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
4.  Sprawy osobowe 
a)  Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego: dr hab. Elżbiety Gumiennej-Konteckiej, dr hab. Sławomira Szaferta
b)  Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr Izabeli Czeluśniak na stanowisku adiunkta
c)  Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Elżbiecie Gońce,  Bartoszowi Setnerowi
d)  Wyróżnienie pracy doktorskiej: dr, dr Elżbiety Gońki,  Bartosza Setnera
e)  Zatrudnienie na ½ etatu dr Bartosza Setnera w Zakładzie Chemii Organicznej
f)   Powołanie promotora pomocniczego pracy doktorskiej: mgr, mgr Marty Kuć, Mateusza Waliczka
g)  Powołanie recenzenta  pracy doktorskiej mgr Marka Szczepaniaka
h)  Powołanie kierownika Pracowni Zaawansowanych Metod Syntezy
5.  Sprawy organizacyjne
a) Poparcie wniosku o nadanie godności doktora honoris causa  prof. Oskarowi Malcie
6.  Przyjęcie protokołu z dnia 24 stycznia 2017 r. oraz z dnia 28 lutego 2017 r.
7.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Z obrad Rady Wydziału UWr 14 marca 2017 r.

Obradom przewodniczyła Dziekan Anna Trzeciak                                                       
                                               ****                                                  
 
Rada Wydziału przyjęła Uchwały
· Zmiana planu studiów I stopnia na kierunku Chemia
· Zmiana planu studiów I stopnia na kierunku Chemia Medyczna
· Zmiana planu studiów I stopnia na kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa
oraz
zapoznała się z informacjami na temat weryfikacji efektów kształcenia.
****
Rada Wydziału przyjęła informację o:
· Powołaniu opiekunów  kierunków: Chemia i Toksykologia Sądowa, studia stacjonarne I stopnia, Chemia Medyczna, studia stacjonarne I stopnia, Chemistry, studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim, Chemistry, studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim
 
Rada Wydziału
· Rekomendowała wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za:
- osiągnięcia naukowe:  prof. dr hab. Mirosławowi Karbowiakowi
- osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej: prof. dr hab. Zbigniewowi Szewczukowi 
- osiągnięcia organizacyjne: prof. dr hab. Eugeniuszowi Zychowi
 
Rada Wydziału
· Poparła wniosek o zatrudnienie dr hab. Elżbiety Gumiennej-Konteckiej na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego
· Poparła wniosek o zatrudnienie dr hab. Sławomira Szaferta na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego
· Poparła wniosek o zatrudnienie dr Izabeli Czeluśniak na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Elżbiecie Gońce, Bartoszowi Setnerowi
· Wyróżniła pracę doktorska: dr, dr Elżbiety Gońki, Bartosza Setnera
· Wyraziła zgodę na zatrudnienie, na ½ etatu, dr Bartosza Setnera w Zakładzie Chemii Organicznej
· Powołała dr Katarzynę Cieślik-Boczulę na funkcję promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr Marty Kuć
· Powołała dr Monikę Kijewską na funkcję promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr Mateusza Waliczka
· Powołała recenzenta pracy doktorskiej mgr Marka Szczepaniaka
· Powołała dr Bartosza Szyszko na funkcję kierownika Pracowni Zaawansowanych Metod Syntezy
 
****
Rada Wydziału
· Poparła wniosek o nadanie Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego profesorowi Oscarowi Malcie z Federalnego Uniwersytetu Pernambuco, Brazylia
 
Rada Wydziału zapoznała się z informacjami na temat:
· międzyuczelnianym projekcie na realizację interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
· uruchomienia wspólnych studiów doktoranckich z Uniwersytetem Ferrara, Włochy.
 
Rada Wydziału przyjęła protokół z dnia 24 stycznia 2017 r. oraz z dnia 28 lutego 2017 r.

Data ostatniej modyfikacji: 18.05.2017 godzina: 07:46:31