Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 21.06.2016 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 6.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 21 czerwca 2016 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
a) Poparcie dla utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie
    Wrocławskim
b) Uchwała w sprawie stypendiów KNOW dla doktorantów
c) Uchwała: Regulamin stypendiów dla najlepszych doktorantów
d) Zmiana w indywidualnym toku studiów p. Magdaleny Wierzbickiej


3.  Sprawy osobowe
a)     Podjęcie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenie trzech członków Komisji:
dr, dr  Marioli Kuczer, Katarzyny Ślepokury  
b)     Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr Agnieszce Mastalarz
c)     Uściślenie tematu rozprawy doktorskiej i powołanie recenzentów:  mgr, mgr Urszuli Komarnickiej, Magdaleny Węcławik, Łukasza Wołoszyna
d)     Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej: mgr, mgr Akmaral Kussayeva, Adriany Litwińczuk-Mammadova, Marty Podgórskiej,  Eweliny Silarskiej
e)     Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Alicji Wolny i uzupełnienie Komisji Egzaminacyjnej
f)       Wszczęcie przewodu doktorskiego: mgr, mgr Przemysława Kieryka, Mateusza Kondratowicza,  Marty Kuć, Izabeli Niezgody, Marcina Majewskiego, Małgorzaty Ostrowskiej, Aleksandry Zatajskiej
g)     Powołanie kierownika studiów doktoranckich na kadencję 2016-2020
h)     Powołanie kierowników Zakładów Dydaktycznych na kadencję 2016-2020
i)       Powołanie kierowników Zespołów Badawczych na kadencję 2016-2020
j)       Powołanie kierowników Pracowni Studenckich na kadencję 2016-2020
k)     Powołanie Komisji Konkursowej na kadencję 2016-2020
4.   Sprawy organizacyjne
a) Wybór  przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Wyborczej
b) Wybór przedstawiciela do Wydziałowej Komisji Wyborczej
c) Zasady kategoryzacji jednostek naukowych
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 24 maja 2016 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak

 

Z obrad Rady Wydziału UWr 21 czerwca 2016 r.

Obradom przewodniczyła Dziekan Anna Trzeciak                                                           
                                               ****
                                                          
Rada Wydziału
·  nie poparła działań w kierunku utworzenia Centrum Kształcenia na Odległość na Uniwersytecie Wrocławskim
****
Rada Wydziału  przyjęła Uchwały w sprawie: 
· zasad przydzielania stypendiów dla doktorantów w ramach KNOW
· zasad przydzielania stypendiów dla studentów drugiego stopnia w ramach KNOW
      · włączenia poprawki do Zasad wyłaniania doktorantów do stypendium dla
        najlepszych doktorantów od roku akademickiego 2016/2017
****
Rada Wydziału
· Wszczęła postępowanie habilitacyjne i powołała trzech członków Komisji : dr, dr Marioli Kuczer, Katarzyny Ślepokury
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych mgr Agnieszce Mastalarz
· Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: mgr, mgr Urszuli Komarnickiej, Magdaleny Węcławik, Łukasza Wołoszyna, Akmaral Kussayeva, Adriany Litwińczuk-Mammadova, Marty Podgórskiej,  Eweliny Silarskiej i  Alicji Wolny
· Wszczęła przewód doktorski: mgr, mgr Przemysława Kieryka, Mateusza Kondratowicza,  Marty Kuć, Izabeli Niezgody, Marcina Majewskiego, Małgorzaty Ostrowskiej, Aleksandry Zatajskiej
· Powołała prof. dr Małgorzatę Jeżowską-Bojczuk na kierownika studiów doktoranckich, na kadencję 2016-2020
· Powołała kierowników Zakładów Dydaktycznych na kadencję 2016-2020
· Powołała kierowników Zespołów Badawczych na kadencję 2016-2020
· Powołała kierowników Pracowni Studenckich na kadencję 2016-2020
· Powołała Komisję Konkursową ds. zatrudniania nauczycieli akademickich na kadencję
  2016-2020
****
Rada Wydziału
· Wybrała przedstawiciela do Uczelnianej Komisji Wyborczej
· Wybrała przedstawiciela do Wydziałowej  Komisji Wyborczej
· Zapoznała się z zasadami kategoryzacji jednostek naukowych.
****
 
Rada Wydziału przyjęła protokół z dnia  24 maja 2016 r.
 

Data ostatniej modyfikacji: 04.10.2016 godzina: 11:17:30