Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 23.06.2015 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 6. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 23 czerwca  2015r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
a) Uchwała w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na
     kierunku Chemia Medyczna
b) Uchwała w sprawie zmiany programu studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na
    kierunku Chemia
c) Uchwała w sprawie warunków rozłożenia na raty opłat za świadczone usługi
    edukacyjne
3.  Sprawy osobowe
a)     Zatrudnienie dr Dagmary Kuleszy na stanowisku adiunkta naukowego w ramach grantu OPUS
b)     Zatrudnienie dr Haliny Żylickiej  na stanowisku asystenta  naukowego w ramach grantu OPUS
c)      Zatrudnienie prof. dr hab. Leszka Kępińskiego w celu realizacji zajęć dydaktycznych
d)     Nagroda Prezesa PAN  „Iuvenes Wratislaviae”
e)      Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr Agnieszce Szebesczyk
f)       Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej dla: mgr,  mgr Anny Kwiecień,  Bartłomieja Pigulskiego
g)     Uściślenie tematu pracy doktorskiej i powołanie recenzentów dla: mgr, mgr Nuno Manuel de Almeida Barbosa, Martyny Kielmas-Pałach
h)     Zmiana promotora, przewodniczącego i  składu Komisji  w przewodzie doktorskim mgr Adrianny Litwińczuk
i)       Wszczęcie przewodu doktorskiego dla:  mgr, mgr Dawida Jędrzkiewicza,  Grzegorza Mierzwy
4.   Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
a)  Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na 2015 rok
5.   Sprawy organizacyjne
6.   Przyjęcie protokołu z dnia 26 maja  2015r.
7.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Sprawozdanie z 6. posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 23 czerwca 2015 r.

Obradom przewodniczyła Prodziekan Grażyna Bator
                                                           ****
 
Rada Wydziału
- zaakceptowała Uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia Medyczna; 
- zaakceptowała Uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w programie studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Chemia;
- zaakceptowała Uchwałę w sprawie warunków rozłożenia na raty opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Chemii.  
                                                       ****
Rada Wydziału
· Wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Dagmary Kuleszy na stanowisku adiunkta naukowego w ramach projektu finansowanego z NCN
· Wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Haliny Żylickiej na stanowisku asystenta naukowego w ramach projektu finansowanego z NCN
· Wyraziła zgodę na zawarcie umowy cywilnoprawnej z prof. Leszkiem Kępińskim w celu wygłoszenia wykładów
· Poparła kandydaturę dr. Łukasza Johna do Nagrody Prezesa PAN „Iuvenes Wratislaviae”
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych dla mgr Agnieszki Szebesczyk
· Wyróżniła pracę doktorską dr Agnieszki Szebesczyk
· Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej dla: mgr, mgr  Bartłomieja Pigulskiego, Anny Kwiecień, Nuno Manuel Almeida Bartosa, Martyny Kielmas-Pałach
· Zaakceptowała zmianę promotora, przewodniczącego Komisji oraz składu Komisji rozprawy doktorskiej mgr Adrianny Litwińczuk-Mammadovy
· Wszczęła przewód doktorski dla: mgr, mgr Dawida Jędrzykiewicza, Grzegorza Mierzwy                                        
                                                           ****
Rada Wydziału
· Przyjęła  sprawozdanie finansowe za 2014 r.
· Zatwierdziła plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.
 
                                                            ****
Rada Wydziału przyjęła , bez zastrzeżeń, protokół z dnia 26 maja 2015 r.
 

Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2015 godzina: 09:33:04