Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 24.01.2017 (porządek obrad, sprawozdanie)

Uprzejmie zapraszam na 1.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 24 stycznia 2017 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.     Informacje Dziekana
2.     Sprawy dydaktyczne
• Studia stacjonarne
a)    Uchwała: Planowane limity przyjęć na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
b)    Uchwała: Zasady i tryb rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019
c)     Informacja: Wysokość opłat za studia
d)    Uchwała: Wykaz przedmiotów objętych potwierdzeniem efektów uczenia się
e)     Zarządzenie: Powołanie Komisji weryfikującej efekty uczenia się
• Studia doktoranckie
a)    Uchwała: Zasady i tryb rekrutacji na I rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii  w roku akademickim 2017/2018
b)    Uchwała: Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii na rok akademicki 2017/2018
c)     Zarządzenie: Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii w roku akademickim 2017/2018
d)    Zarządzenie: Szczegółowe kryteria wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego
3.     Nagrody Prezesa Rady Ministrów
4.  Sprawy osobowe 
a)    Zatrudnienie dr Penke Vijaya Babu na stanowisku asystenta naukowego w ramach projektu z NCN
b)    Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Aleksandry Bykowskiej, Adriany Litwińczuk-Mammadovej, Joanny Wątły
c)     Wyróżnienie pracy doktorskiej: dr, dr Aleksandry Bykowskiej, Adriany Litwińczuk-Mammadovej, Joanny Wątły
d)    Uściślenie tematu rozprawy doktorskiej i powołanie recenzentów pracy doktorskiej:  mgr, mgr Pauliny Kocięckiej, Marka Szczepaniaka
e)     Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Khalil Salem M. Sheweshein
5.   Sprawy organizacyjne
6.   Przyjęcie protokołu z dnia 6 grudnia  2016 r.
7.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Z obrad Rady Wydziału UWr 24 stycznia 2017 r.

Obradom przewodniczyła Dziekan Anna Trzeciak                                                       
                                               ****                                                  
Rada Wydziału przyjęła Uchwały
· Planowane limity przyjęć na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
· Zasady i tryb rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2018/2019
· Wykaz przedmiotów objętych potwierdzeniem efektów uczenia się
· Zasady i tryb rekrutacji na I rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii w roku akademickim 2017/2018
· Program Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii na rok akademicki 2017/2018
oraz
zapoznała się z informacjami na temat wysokości opłat za studia.
****
Rada Wydziału przyjęła Zarządzenia Dziekana
· Powołanie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii w roku akademickim 2017/2018
· Szczegółowe kryteria wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego.
 
Rada Wydziału
· Rekomendowała wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej za:
- osiągnięcia naukowe, w tym za wybitny dorobek naukowy prof. dr hab. Ryszarda Jakubasa
- wysoko oceniane osiągnięcia dr hab. Miłosza Pawlickiego będące podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego 
- wyróżnioną rozprawę doktorską dr Damiana Myśliwca
 
Rada Wydziału
· Wyraziła zgodę  na zatrudnienie dr Penke Vijaya Babu w ramach projektu OPUS
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Aleksandrze Bykowskiej, Adrianie Litwińczuk-Mammadovej, Joannie Wątły
· Wyróżniła pracę doktorska: dr, dr Aleksandry Bykowskiej, Adriany Litwińczuk-Mammadovej, Joanny Wątły
· Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: mgr, mgr Pauliny Kocięckiej, Marka Szczepaniaka
· Wszczęła przewód doktorski mgr Khalil Salem M. Shewesheina
****
Rada Wydziału przyjęła protokół z dnia  6 grudnia 2016 r.

Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2017 godzina: 13:57:50