Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 26.01.2016 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 1. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 26 stycznia  2016r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
a) Zarządzenie  w sprawie kryteriów wyłaniania doktorantów do przyznania
    stypendium  doktoranckiego
b) Uchwała:Planowane limity przyjęć na studia stacjonarne  w roku akademickim
    2016/2017
c) Uchwała: Zasady i tryb rekrutacji na I rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich
    Chemii  na rok akademicki  2016/2017
 
3.  Nagrody Prezesa Rady Ministrów
4.  Sprawy osobowe
a)     Wniosek Komisji Konkursowej w sprawie zatrudnienia  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej    
b)     Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Ewie Kober, Paulinie Kołkowskiej, Maciejowi Modzelowi, Miłoszowi Siczkowi
c)      Wyróżnienie pracy doktorskiej: dr, dr Ewy Kober, Pauliny Kołkowskiej, Macieja Modzela, Miłosza Siczka
d)     Uściślenie tematu pracy doktorskiej i powołanie recenzentów: mgr, mgr Dominika Bykowskiego,  Agnieszki Mastalarz
e)      Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej  mgr Mariny Leine
f)       Wniosek mgr Emilii Makarewicz o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku angielskim
g)     Powołanie dr Jarosława Panka na promotora pomocniczego pracy doktorskiej
      mgr Agnieszki Kwocz
h)     Powołanie dr Agnieszki Kyzioł z Uniwersytetu Jagiellońskiego na promotora pomocniczego mgr Urszuli Komarnickiej
 
4.   Sprawy organizacyjne
a) Wybór kandydatów do Wydziałowej Komisji Wyborczej
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 8 grudnia  2015r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Z obrad Rady Wydziału UWr 26 stycznia 2016 r.

Obradom przewodniczyła Dziekan Anna Trzeciak                                                           
                                                           ****
Dziekan Anna Trzeciak poinformowała o spotkaniu Władz rektorskich z nowym Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 
                                                           ****
Rada Wydziału
- przyjęła Zarządzenie Dziekana wprowadzające szczegółowe kryteria wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2016/2017 – upoważniając jednocześnie dziekana do wystąpienie do rektora o zgodę na wprowadzenie przyjętych kryteriów za rok akademicki 2015/2016.
- przyjęła Uchwały w sprawie:  
· limitów przyjęć na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunkach: Chemia, Chemia Medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa w roku akademickim 2016/2017
· zasad i trybu rekrutacji na I rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2016/2017
· programu studiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017
 
****
Rada Wydziału
· Rekomendowała wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej:
- za wysoko oceniane osiągnięcia będące podstawę nadania stopnia doktora
  habilitowanego  dr hab. Agacie Białońskiej;
- wyróżnioną rozprawę doktorską dr Jakuba Cichosa
· Poparła wniosek o wyróżnienie Profesora Eugeniusza Zycha Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitny dorobek naukowy
· Wyraziła zgodę na zatrudnienie dr Jakuba Cichosa na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych:  mgr, mgr  Ewie Kober, Paulinie Kołkowskiej, Maciejowi Modzelowi, Miłoszowi Siczkowi
· Wyróżniła pracę doktorską: dr, dr  Ewy Kober, Pauliny Kołkowskiej, Macieja Modzela, Miłosza Siczka
· Uściśliła tytuł rozprawy doktorskiej i powołała recenzentów: mgr, mgr Dominika Bykowskiego, Agnieszki Mastalerz, Mariny Laine
· Wyraziła zgodę na przedstawienie rozprawy doktorskiej mgr Emilii Makarewicz w języku angielskim
· Poparła wniosek o powołanie dr Agnieszki Kozioł na promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Komornickiej oraz dr Jarosława Panka na promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr Agnieszki Kwocz
· Wybrała kandydatów do Wydziałowej Komisji Wyborczej w osobach:
Prof. dr hab. Mirosław Czarnecki        - przewodniczący Komisji
Dr Anna Piecha-Bisiorek
Dr Magdalena Rowińska-Żyrek
Dr Łukasz John
Mgr Piotr Piekarski
 
Rada Wydziału przyjęła protokół z dnia  8 grudnia  2015 r.

Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2016 godzina: 11:40:15