Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 27.03.2018 (porządek obrad)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 3.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 27 marca  2018 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.  Sprawy dydaktyczne
a) Zmiana nazwy Zakładu Chemii Biologicznej
b) Akceptacja regulaminu projektu BioTechNan
 
3.  Sprawy osobowe
a) Zatrudnienie dr hab. Marii Korabik na stanowisku profesora nadzwyczajnego w
 Zakładzie Dydaktyki Chemii
b) Powołanie kierownika Zakładu Chemii Biologicznej i Medycznej
c) Wniosek o nagrodę ministra za wybitne osiągnięcia naukowe
d) Wnioski o stypendium dla wybitnych młodych naukowców
e) Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych mgr Agnieszce Kadej
f) Wyróżnienie pracy doktorskiej dr Agnieszki Kadej
g) Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej: mgr, mgr Walled Al.-Salahi,  Anety Idec,
 Przemysława Wójcika 
h) Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Haliny Płóciennik
i) Uściślenie tematu rozprawy doktorskiej mgr Ewy Kasprzyckiej i powołanie recenzentów
 j) Zmiana egzaminu z ekonomii na filozofię pracy doktorskiej mgr Khalin Salem M.
 Sheweshein
k) Zmiana składu Komisji ds. przewodu doktorskiego mgr Małgorzaty Ostrowskiej
4. Sprawy organizacyjne
  a) Rozwiązanie Zespołu Chemii Medycznej (ZB-7a)
 b) Powołanie Laboratorium Chromatografii                                                                                                                                                                                                    
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 30 stycznia 2018 r. i 20 lutego 2018 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
 


Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2018 godzina: 08:24:06