Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 27.09.2016 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
Uprzejmie zapraszam na 7.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 27 września 2016 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
a) Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów i studentów
b) Informacja o rekrutacji
c) Sposób rozliczania zajęć w języku angielskim
d) Informacja o składzie zespołów ds. jakości kształcenia
e) Zmiana formy realizacji  przedmiotu Chemia żywności
3.  Sprawy osobowe 
a)     Wnioski Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta
b)     Wnioski Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku asystenta
c)      Zatrudnienie w ramach projektu OPUS: dr, dr Nikołaja Nikiszkina, Maksima Nowakowskiego, Sajjada Husaina Mira
d)     Powołanie kierownika Zakładu Chemii Biologicznej na  kadencję 2016-2020
e)      Powołanie kierownika Studiów Zaocznych na kadencję 2016-2020
f)       Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych:  mgr, mgr Urszuli Komarnickiej, Akmaral Kussayeva, Marty Podgórskiej, Magdaleny Węcławik, Alicji Wolny, Łukasza Wołoszyna
g)     Uściślenie tytułu pracy doktorskiej mgr Aleksandry Bykowskiej i powołanie recenzentów
h)     Zamknięcie postępowania  o nadanie tytułu profesora dr hab.  Sławomira Szaferta
i)       Prośba dr hab. Radosława Starosty o udzielenie rocznego urlopu naukowego
4.   Sprawy organizacyjne
a) Informacja o  przedstawicielach Wydziału w  Komisjach Senackich
b) Zakresy kompetencji prodziekanów
c) Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego na rok 2016.
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 21 czerwca 2016 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Rada Wydziału uczciła minutą ciszy pamięć zmarłych Dr Krzysztofa Drabenta Dr Huberta Bartosza-Bechowskiego

Obradom przewodniczyła Dziekan Anna Trzeciak                                                           
****              
Rada Wydziału
·  poparła wnioski doktorantów o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017: mgr, mgr Joanna Wątły, Marcin Majewski, Marika Żyła-Karwowska, Justyna Zeller, Karolina Fiączyk
· poparła wnioski studentów o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017:Magdalena Wierzbicka, Marcin Małecki
· przyjęła informację w sprawie rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
· przyjęła informację o  sposobie rozliczania zajęć w języku angielski
· przyjęła informację o składzie zespołów ds. jakości kształcenia
****
Rada Wydziału  przyjęła Uchwałę w sprawie: 
· zmiany formy realizacji przedmiotu Chemia żywności
****
Rada Wydziału
· Poparła wnioski Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta: dr, dr Adama Augustyniaka, Remigiusza Bąchora, Justyny Krupy, Sylwestra Mazurka, Katarzyny Ślepokury
· Poparła wnioski Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku asystenta: dr, dr Bartłomieja Pigulskiego, Sabiny Jaros,  Andrija Szyjczuka
· Poparła wnioski Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowego w ramach projektu NCN: dr, dr Sajjad Husain Mira , Maksima Nowakowskiego 
· Powołała prof. dr Małgorzatę Jeżowską-Bojczuk na kierownika Zakładu Chemii Biologicznej, na kadencję 2016-2020
· Powołała dr hab. Zofię Janas, prof. UWr na kierownika Studiów Niestacjonarnych, na kadencję 2016-2020
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Urszuli Komarnickiej, Akmaral Kussayeva, Magdaleny Węcławik, Alicji Wolny, Łukasza Wołoszyna
· Wyróżniła pracę doktorską dr Urszuli Komarnickiej
· Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Bykowskiej
· Zamknęła postępowanie o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Sławomira Szaferta
· Wyraziła zgodę na roczny urlop naukowy dr hab. Radosława Starosty
****
Rada Wydziału
· Przyjęła informację o przedstawicielach Wydziału w Komisjach Senackich
· Zapoznała się z zakresami kompetencji prodziekanów
· Przyjęła plan rzeczowo-finansowy na rok 2016.
****
Rada Wydziału przyjęła protokół z dnia  21 czerwca 2016 r.

Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2016 godzina: 07:20:46