Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 30.09.2015 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
 
Uprzejmie zapraszam na 7. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 30  września  2015r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
a)  Wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
b)  Informacja o rekrutacji
3.  Sprawy osobowe
a)     Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie prof. dr Piotra Chmielewskiego na stanowisku  profesora zwyczajnego
b)     Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie dr hab. Roberta Wieczorka na stanowisku profesora nadzwyczajnego
c)      Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta
d)     Wniosek Komisji Konkursowej o zatrudnienie na stanowisku asystenta
e)      Podjęcie postępowania habilitacyjnego dr. Miłosza Pawlickiego i wyznaczenie trzech członków Komisji
f)       Nadanie stopnia doktora nauk chemicznych dla:  mgr, mgr  Nuno Manuel de Almeida Barbosa, Justyny Grabskiej, Moniki Obrzud, Martyny Kielmas-Pałach, Bartłomieja Pigulskiego
g)     Wyróżnienie pracy doktorskiej:  dr, dr   Nuno Manuela de Almeida Bartosa, Bartłomieja Pigulskiego
h)     Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej dla:  mgr, mgr Macieja Modzela,  Miłosza Siczka
i)       Uściślenie tematu pracy doktorskiej mgr Ewy Kober i powołanie recenzentów
4.   Sprawozdanie roczne
5.   Sprawy organizacyjne
6.   Przyjęcie protokołu z dnia 23 czerwca  2015r.
7.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Sprawozdanie z 7. posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 30 września 2015 r.

Obradom przewodniczyła dziekan Anna Trzeciak informując na wstępie  o międzynarodowych konferencjach naukowych zorganizowanych przez pracowników Wydziału Chemii:
- ISMEC2015 International Symposium on Metal Complexes ;
- 8th Congress on Application of Raman Spectroscopy in Art. and Archaeology;
- Third EuCheMS Inorganic Chemistry Conference "Chemistry over the horizon”;
-  XXI International Conference on "Horizons in Hydrogen Bond Research”;
-  XIII International Symposium on Inorganic Biochemistry, Happy Anniversary;
- XIII International Conference on Molecular Spectroscopy;
Odbył się  także XVIII Dolnośląski Festiwal Nauki.
 
Rada Wydziału
- zaakceptowała wnioski o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów: mgr, mgr Urszuli Komarnickiej, Elżbiety Gońki; 
- przyjęła informacje dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2015/2016;
- wyraziła zgodę na indywidualny tok studiów p. Magdaleny Wierzbickiej.  
                                                       ****
Rada Wydziału
· Wyraziła zgodę na zatrudnienie prof. dr hab. Piotra Chmielewskiego na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Podstaw Chemii
· Wyraziła zgodę na zatrudnienie dr hab. Roberta Wieczorka na stanowisku profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Zastosowań Informatyki w Chemii
· Wyraziła zgodę na zatrudnienie na stanowisku adiunkta: dr, dr Wojciecha Burego, Wojciecha Zawartki i Bartosza Szyszko
· Wyraziła zgodę na zatrudnienie na stanowisku asystenta: dr, dr Adama Augustyniaka, Remigiusza Bachora i Justyny Krupy
· Podjęła postępowanie habilitacyjne dr Miłosza Pawlickiego i powołała trzech członków Komisji
· Nadała stopień doktora nauk chemicznych: mgr, mgr Nuno Manuel de Almeida Barbosa, Justynie Grabskiej, Monice Obrzud, Bartłomiejowi Pigulskiemu
· Wyróżniła pracę doktorską:  dr, dr Nuno Manuel de Almeida Bartosa, Bartłomieja Pigulskiego
· Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: mgr, mgr  Macieja Modzela, Miłosza Siczka, Ewy Kober.

                                                           ****
Rada Wydziału
· Przyjęła  sprawozdanie z obszaru: badań naukowych,  dydaktyki, studiów doktoranckich  oraz infrastruktury i spraw ogólnych.
 
                                                            ****
Rada Wydziału przyjęła , bez zastrzeżeń, protokół z dnia 23 czerwca 2015 r.
 

Data ostatniej modyfikacji: 18.11.2015 godzina: 07:31:32