Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 6.12.2016 (porządek obrad, sprawozdanie)

Uprzejmie zapraszam na 9.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 6 grudnia 2016 r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
a)     Uchwała: Likwidacja jednolitych studiów magisterskich i zaocznych na kierunku chemia
b)     Informacja na temat współpracy z Uniwersytetem w Sassari
 
3.  Sprawy osobowe 
a)     Zatrudnienie dr Eweliny Silarskiej na ½ etatu, na stanowisku asystenta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej
b)     Zatrudnienie mgr Jolanty Pisklak w ramach projektu OPUS
c)     Powołanie recenzentów pracy doktorskiej:  mgr, mgr Elżbiety Gońki,  Joanny Wątły
d)     Zamknięcie przewodu doktorskiego mgr Krzysztofa Sierosławskiego
e)     Powołanie dr Łukasza Johna na promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr Mateusza Janety
f)       Zatwierdzenie przedstawicieli Wydziału do Komisji: Dyscyplinarnej dla Studentów, Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
 
4.   Sprawy organizacyjne
a) Opinia w sprawie likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu  Wrocławskiego
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 25 października  2016 r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Z obrad Rady Wydziału UWr 6 grudnia 2016 r.

Obradom przewodniczyła Dziekan Anna Trzeciak                                                         
                                               ****             
                                     
Rada Wydziału
·  przyjęła Uchwałę w sprawie likwidacji 5-letnich jednolitych studiów magisterskich
  stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku Chemia
· zapoznała się z informacjami na temat współpracy z Uniwersytetem w Sassari
****
Rada Wydziału
· Wyraziła zgodę  na zatrudnienie, na ½ etatu, dr Eweliny Silarskiej
· Wyraziła zgodę  na zatrudnienie mgr Jolanty Pisklak w ramach projektu OPUS
· Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej: mgr, mgr Elżbiety Gońki, Joanny Wątły
· Zamknęła przewód doktorski mgr Krzysztofa Sierosławskiego
· Powołała dr Łukasza Johna na promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr Mateusza
  Janety
· Zatwierdziła przedstawicieli Wydziału do Komisji: Dyscyplinarnej dla Studentów, Dyscyplinarnej dla Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
****
Rada Wydziału
· Poparła decyzję o likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego
****

Rada Wydziału przyjęła protokół z dnia 25 października 2016 r.

Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 godzina: 07:14:26