Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rada Wydziału 8.12.2015 (porządek obrad, sprawozdanie)

ZAPROSZENIE
 
Uprzejmie zapraszam na 9. posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się
dnia 8 grudnia  2015r.  o  godz. 10.15  w sali 145.

Porządek dzienny:
1.      Informacje Dziekana
2.      Sprawy dydaktyczne
a) Uchwała w sprawie warunków i trybu rekrutacji na kierunki: Chemia, Chemistry,
    Chemia Medyczna oraz Chemia i Toksykologia Sądowa
b) Informacja dotycząca powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
c) Informacja w sprawie składania prac dyplomowych
3.  Sprawy osobowe
a)     Podjęcie postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Guzik i wyznaczenie trzech członków Komisji
b)     Uściślenie tematu pracy doktorskiej mgr Marty Cal i powołanie recenzentów
c)      Powołanie recenzentów rozprawy doktorskiej  mgr Damiana Myśliwca
d)     Wszczęcie przewodu doktorskiego: mgr, mgr  Aleksandry Hecel, Mateusza Waliczka
4.   Sprawy organizacyjne
5.   Przyjęcie protokołu z dnia 27 października  2015r.
6.  Wolne wnioski

Przewodnicząca Rady Wydziału             

   Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Sprawozdanie z 9. posiedzenia Rady Wydziału Chemii z dnia 8 grudnia 2015 r.

Obradom przewodniczyła dziekan Anna Trzeciak informując na wstępie  o :
- wyróżnieniu przez Kapitułę Stypendium im. Ludwika Hirszfelda  mgr Joanny Wątły, doktorantki  prof. Henryka Kozłowskiego,   za osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych
- sfinansowaniu przez prorektora Roberta Olkiewicza zakupu aparatury do Laboratorium   Analiz Elementarnych
- trwającej sesji posterowej doktorantów
- trwającym naborze wniosków w konkursie finansowanym z dotacji KNOW
- spotkaniu Rady Naukowej KNOW i możliwości przedłużenia współpracy pomiędzy jednostkami konsorcjum o kolejne 4 lata.
 
        ****

Rada Wydziału
- poparła Uchwałę w sprawie zmiany w Uchwale nr 26/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim
- przyjęła Uchwałę w sprawie zamknięcia trzysemestralnych studiów stacjonarnych drugiego stopnia
- przyjęła Uchwałę w sprawie rozszerzenia katalogu jednostek współtworzących Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych w Uniwersytecie Wrocławskim o Wydział Chemii
- przyjęła Uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018
- poparła działania w kierunku utworzenia studiów II stopnia z partnerem zagranicznym
 
                                                       ****
Rada Wydziału
· Podjęła postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Guzik i wyznaczyła trzech członków Komisji
· Uściśliła tytuł rozprawy doktorskiej mgr Marty Cal i powołała recenzentów
· Powołała recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Damiana Myśliwca
· Wszczęła przewód doktorski: mgr, mgr Aleksandry Hecel, Mateusza Waliczka.

                                                           ****
Rada Wydziału przyjęła , bez zastrzeżeń, protokół z dnia 27 października 2015 r.

Data ostatniej modyfikacji: 29.01.2016 godzina: 14:18:37