Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2016/2017

14.07.2016

Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii
Rekrutacja 2016/2017
Lista rankingowa przyjętych osób

Lp. Imię i nazwisko
1 Klaudia Mencel
2 Joanna Hager
3 Grzegorz Vetter
4 Kamil Twaróg
5 Łukasz Marek
6 Anna Walczak
7 Sebastian Koniarz
8 Agata Jarszak
9 Krzysztof Bartkowski
10 Katarzyna Kot
11 Dorota Łoboda
12 Justyna Kowal
13 Kamila Piec
14 Wioletta Gul


Forma studiów
stacjonarna

Limit miejsc
30 miejsc (25 ze stypendium doktoranckim)

Termin elektronicznej rejestracji
od 29 kwietnia 2016 r. do 21 czerwca 2016 r.

Termin i miejsce składania dokumentów
od 13 czerwca do 24 czerwca 2016 r.
Sekretariat Naukowy Wydziału Chemii, pok. 8c, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego
5 - 6 lipca 2016 r., godz. 9.00
Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu z języka angielskiego
5 - 6 lipca 2016 r., godz. 10.30
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, pl. Bp. Nankiera 2-3, 50-140 Wrocław


Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
 • informacja o zamiarze ubiegania się o stypendium doktoranckie
 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu”, o którym mowa w art. 187a ust.1 i art.196 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);
 • zaświadczenie o średniej ze studiów (studia jednolite magisterskie lub pierwszego i drugiego stopnia);w przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant” właściwe zaświadczenie dotyczy studiów pierwszego stopnia lub średniej uzyskanej po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
 • opinia o przydatności do pracy naukowej oraz pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji opiekuna naukowego i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej

Lista opiekunów naukowych mogących przyjąć pod opiekę doktoranta w roku akademickim  2016/2017
 • prof. dr hab. Grażyna Bator
 • prof. dr hab. Piotr Chmielewski
 • prof. dr hab. Leszek Ciunik
 • prof. dr hab. Jacek Gliński
 • prof. dr hab. Maria Grzeszczuk
 • prof. dr hab. Ryszard Jakubas
 • prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
 • prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska
 • prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński
 • prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk
 • prof. dr hab. Anna Trzeciak
 • prof. dr hab. Eugeniusz Zych
 • prof. dr hab. Mirosław Czarnecki
 • prof. dr hab. Anna Mondry
 • prof. dr hab. Jerzy Lisowski
 • prof. dr hab. Mirosław Karbowiak
 • dr hab. Zbigniew Galewski
 • dr hab. Maria Wierzejewska
 • dr hab. Kazimierz Orzechowski
 • dr hab. Piotr Stefanowicz
 • dr hab. Aleksander Filarowski
 • dr hab. Sławomir Berski
 • dr hab. Marcin Stępień
 • dr hab. Agata Białońska
 • dr hab. Alina Bieńko
 • dr hab. Robert Bronisz
 • dr hab. Jolanta Ejfler
 • dr hab. Paula Gawryszewska-Wilczyńska
 • dr hab. Elżbieta Gumienna-Kontecka
 • dr hab. Małgorzata Guzik
 • dr hab. Maria Ilczyszyn
 • dr hab. Lucjan Jerzykiewicz
 • dr hab. Maria Jerzykiewicz
 • dr hab. Andrzej Kochel
 • dr hab. Maria Korabik
 • dr hab. Jerzy Moc
 • dr hab. Grażyna Oczko
 • dr hab. Miłosz Pawlicki
 • dr hab. Piotr Smoleński
 • dr hab. Jerzy Sokolnicki
 • dr hab. Radosław Starosta
 • dr hab. Przemysław Starynowicz
 • dr hab. Sławomir Szafert
 • dr hab. Roman Szostak
 • dr hab. Robert Wieczorek

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego
Tematyka egzaminu kierunkowego obejmować będzie zakres studiów z chemii, a także może dotyczyć zainteresowań naukowych kandydata związanych z przyszłą pracą doktorską.

Zasady rekrutacji
Do egzaminu wstępnego na studia doktoranckie mogą przystępować kandydaci posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu z chemii przed komisją rekrutacyjną powołaną przez Dziekana oraz egzaminu z języka angielskiego (przeprowadzany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr).

Zasady punktacji stosowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego
Kryterium Punktacja Max. liczba punktów
Egzamin z chemii (od 3 do 5) x 4 20
Średnia ocen z 5 lat studiów *
Średnia ocen z 3 lat studiów* dla beneficjentów programu „ Diamentowy Grant”
(średnia ocen -3) x 15 30
Egzamin dyplomowy i ocena pracy magisterskiej przez recenzenta (średnia z sumy ocen)
Egzamin dyplomowy i ocena pracy licencjackiej przez recenzenta (średnia z sumy ocen) lub średnia ocen z 3 lat studiów magisterskich jednolitych dla beneficjentów programu „ Diamentowy Grant”
ocena 5
Egzamin z języka angielskiego ocena 5
Członkostwo w studenckim kole naukowym (minimum 2 lata)  lub roczny staż w dziedzinie odpowiadającej kierunkowi studiów 2 2
Współautorstwo publikacji naukowej 2 2
Prezentacja prac na konferencjach naukowych lub zjazdach studenckich kół naukowych 1 1
Razem   65
* średnia arytmetyczna obejmująca oceny z zaliczeń i egzaminów zdobyte w trakcie 5 lat studiów lub 3 lat studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”[bez oceny pracy magisterskiej (licencjackiej) i oceny z egzaminu dyplomowego];  jeśli wynik wyrażenia (średnia - 3) x 15 będzie liczbą ujemną, to kandydat uzyska0 punktów.

O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej (system konkursowy), utworzonej po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywna ocena z egzaminu z przedmiotu studiów i z języka angielskiego. W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna dokona ich liniowego przeliczenia na skalę ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim (zgodnie z § 31 pkt. 2 Regulaminu studiów).

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców
Kandydaci podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich będą przyjmowani na studia doktoranckie decyzją komisji rekrutacyjnej. Obowiązują ich takie same zasady rekrutacji, jak w przypadku obywateli polskich, z tą różnicą, że kandydaci, dla których językiem ojczystym jest język angielski (lub ich system kształcenia oparty był o język angielski) będą zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego (przy zaliczeniu im 5 punktów kwalifikacyjnych). W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna dokona ich liniowego przeliczenia na skalę ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim (zgodnie z § 34 ust. 2 Regulaminu studiów).
We wszystkich pozostałych przypadkach o przyjęciu na Studia Doktoranckie Chemii decyduje Rektor UWr., w oparciu o materiały rekomendacyjne oraz opinię przyszłego opiekuna naukowego i Dziekana.
Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie przez cudzoziemców:
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu  lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię
 • tłumaczenie na język polski ww. dokumentu, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego (zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych Dz. U. 190, poz. 1406 z późn. zm.)
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski
 • kserokopia dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię
 • zaświadczenie lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia.

Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2016 godzina: 08:12:10