Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018

30.03.2017
Forma studiów
stacjonarna

Limit miejsc
25 miejsc (20 ze stypendium doktoranckim)

Termin elektronicznej rejestracji
od 1. maja do 26. czerwca 2017 r.

Termin i miejsce składania dokumentów
od 12. czerwca do 28. czerwca 2017 r.
Sekretariat Naukowy Wydziału Chemii, pok. 8c
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego
4 - 5 lipca 2017 r., godz. 9.00
Wydział Chemii
ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław

Termin i miejsce egzaminu z języka angielskiego
4 - 5 lipca 2017 r., godz. 10.30
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr
pl. Bp. Nankiera 2-3, 50-140 Wrocław

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
 • informacja o zamiarze ubiegania się o stypendium doktoranckie
 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • kserokopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię lub zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu”, o którym mowa w art. 187a ust.1 i art.196 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.);
 • zaświadczenie o średniej ze studiów (studia jednolite magisterskie lub pierwszego i drugiego stopnia);w przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant” właściwe zaświadczenie dotyczy studiów pierwszego stopnia lub średniej uzyskanej po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
 • opinia o przydatności do pracy naukowej oraz pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji opiekuna naukowego i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej
Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie przez cudzoziemców:
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata;
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm);
 • kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z oryginałem do wglądu, celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię;
 • tłumaczenie na język polski ww. dokumentu, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • zaświadczenie o znajomości języka polskiego (zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych Dz. U. 190, poz. 1406 z późn. zm.)
 • opinia o przydatności do pracy naukowej oraz pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji opiekuna naukowego i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub kserokopii umowy z NFZ poświadczonej przez Uniwersytet Wrocławski
 • kserokopia dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia.
Lista opiekunów naukowych mogących przyjąć pod opiekę doktoranta zostanie ogłoszona do dnia 15 maja 2017 r. na stronie internetowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego
Tematyka egzaminu kierunkowego obejmować będzie zakres studiów z chemii, a także może dotyczyć zainteresowań naukowych kandydata związanych z przyszłą pracą doktorską.

Zasady rekrutacji
Do egzaminu wstępnego na studia doktoranckie mogą przystępować kandydaci posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu z chemii przed komisją rekrutacyjną powołaną przez Dziekana oraz egzaminu z języka angielskiego (przeprowadzany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr).

Zasady punktacji stosowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego
Kryterium Punktacja Max. liczba punktów
Egzamin z chemii (od 3 do 5) x 4 20
Średnia ocen z 5 lat studiów *
Średnia ocen z 3 lat studiów* dla beneficjentów programu „ Diamentowy Grant”
(średnia ocen -3) x 15 30
Egzamin dyplomowy i ocena pracy magisterskiej przez recenzenta (średnia z sumy ocen)
Egzamin dyplomowy i ocena pracy licencjackiej przez recenzenta (średnia z sumy ocen) lub średnia ocen z 3 lat studiów magisterskich jednolitych dla beneficjentów programu „ Diamentowy Grant”
ocena 5
Egzamin z języka angielskiego ocena 5
Członkostwo w studenckim kole naukowym (minimum 2 lata)  lub roczny staż w dziedzinie odpowiadającej kierunkowi studiów 2 2
Współautorstwo publikacji naukowej 2 2
Prezentacja prac na konferencjach naukowych lub zjazdach studenckich kół naukowych 1 1
Razem   65
* średnia arytmetyczna obejmująca oceny z zaliczeń i egzaminów zdobyte w trakcie 5 lat studiów lub 3 lat studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”[bez oceny pracy magisterskiej (licencjackiej) i oceny z egzaminu dyplomowego];  jeśli wynik wyrażenia (średnia - 3) x 15 będzie liczbą ujemną, to kandydat uzyska0 punktów.

O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej (system konkursowy), utworzonej po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywna ocena z egzaminu z przedmiotu studiów i z języka angielskiego. W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna dokona ich liniowego przeliczenia na skalę ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim (zgodnie z § 31 pkt. 2 Regulaminu studiów).

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców
Kandydaci podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich będą przyjmowani na studia doktoranckie decyzją komisji rekrutacyjnej. Obowiązują ich takie same zasady rekrutacji, jak w przypadku obywateli polskich, z tą różnicą, że kandydaci, dla których językiem ojczystym jest język angielski (lub ich system kształcenia oparty był o język angielski) będą zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego (przy zaliczeniu im 5 punktów kwalifikacyjnych). W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna dokona ich liniowego przeliczenia na skalę ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim (zgodnie z § 34 ust. 2 Regulaminu studiów).
We wszystkich pozostałych przypadkach o przyjęciu na Studia Doktoranckie Chemii decyduje Rektor UWr., w oparciu o materiały rekomendacyjne oraz opinię przyszłego opiekuna naukowego i Dziekana.

Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2017 godzina: 06:16:53