Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Rekrutacja na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019

02.07.2018
Harmonogram Egzaminów

Forma studiów

stacjonarna
 
Limit miejsc
25 miejsc (20 ze stypendium doktoranckim)
 
Termin elektronicznej rejestracji
od 3 kwietnia 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.
 https://rekrutacja2018.uni.wroc.pl/pl/auth/register/
 
Termin i miejsce składania dokumentów
od 12 czerwca do 29 czerwca 2018 r.
Dziekanat Wydziału Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
 
Termin i miejsce egzaminu kwalifikacyjnego
3 - 4 lipca 2018 r., godz. 9.00
Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław
 
Termin i miejsce egzaminu z języka angielskiego
3 - 4 lipca 2018 r., godz. 10.30
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr, pl. Bp. Nankiera 2-3, 50-140 Wrocław


Termin ogłoszenia wyników
do 6 lipca 2018 r

Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie:
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
 • informacja o zamiarze ubiegania się o stypendium doktoranckie
 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • odpis dyplomu uzyskania kwalifikacji drugiego stopnia lub dokument potwierdzający uzyskanie „Diamentowego Grantu”,
 • zaświadczenie o średniej ze studiów (studia jednolite magisterskie lub pierwszego i drugiego stopnia);w przypadku osób, które uzyskały „Diamentowy Grant” właściwe zaświadczenie dotyczy studiów pierwszego stopnia lub średniej uzyskanej po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich;
·         opinia o przydatności do pracy naukowej oraz pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji opiekuna naukowego i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej
 
Lista opiekunów naukowych mogących przyjąć pod opiekę doktoranta zostanie ogłoszona do dnia 15 maja 2018 r. na stronie internetowej Wydziału Chemii UWr.
 
Zakres tematyczny egzaminu kwalifikacyjnego
Tematyka egzaminu obejmować będzie zakres studiów z chemii, a także może dotyczyć tematyki związanej z przyszłą pracą doktorską.Zasady rekrutacji
Do egzaminu wstępnego na studia doktoranckie mogą przystępować kandydaci posiadający tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Warunkiem przyjęcia na studia jest zdanie egzaminu z chemii przed komisją rekrutacyjną powołaną przez Dziekana oraz egzaminu z języka angielskiego (przeprowadzany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr).

 Zasady punktacji stosowane w trakcie postępowania rekrutacyjnego
Kryterium Punktacja Max. liczba punktów
Egzamin z chemii (od 3 do 5) x 4 20
Średnia ocen z 5 lat studiów *
Średnia ocen z 3 lat studiów* dla beneficjentów programu „ Diamentowy Grant”
(średnia ocen -3) x 15 30
Egzamin dyplomowy i ocena pracy magisterskiej przez recenzenta (średnia z sumy ocen)
Egzamin dyplomowy i ocena pracy licencjackiej przez recenzenta (średnia z sumy ocen) lub średnia ocen z 3 lat studiów magisterskich jednolitych dla beneficjentów programu „ Diamentowy Grant”
ocena 5
Egzamin z języka angielskiego ocena 5
Członkostwo w studenckim kole naukowym (minimum 2 lata)  lub roczny staż w dziedzinie odpowiadającej kierunkowi studiów 2 2
Współautorstwo publikacji naukowej w czasopiśmie z listy A 2 2
Prezentacja prac na konferencjach naukowych lub zjazdach studenckich kół naukowych 1 1
Razem   65
* średnia arytmetyczna obejmująca oceny z zaliczeń i egzaminów zdobyte w trakcie 5 lat studiów lub 3 lat studiów dla beneficjentów programu „Diamentowy Grant”[bez oceny pracy magisterskiej (licencjackiej) i oceny z egzaminu dyplomowego];  jeśli wynik wyrażenia (średnia - 3) x 15 będzie liczbą ujemną, to kandydat uzyska0 punktów.


O przyjęciu na studia doktoranckie decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej (system konkursowy), utworzonej po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywna ocena z egzaminu z przedmiotu studiów i z języka angielskiego. W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna dokona ich liniowego przeliczenia na skalę ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim (zgodnie z § 34 pkt. 2 Regulaminu studiów).
 
 
 
Zasady rekrutacji dla cudzoziemców
Kandydaci podejmujący kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich będą przyjmowani na studia doktoranckie decyzją komisji rekrutacyjnej. Obowiązują ich takie same zasady rekrutacji, jak w przypadku obywateli polskich, z tą różnicą, że kandydaci, dla których językiem ojczystym jest język angielski (lub ich system kształcenia oparty był o język angielski) będą zwolnieni z egzaminu z języka angielskiego (przy zaliczeniu im 5 punktów kwalifikacyjnych). W przypadku innej skali ocen komisja rekrutacyjna dokona ich liniowego przeliczenia na skalę ocen obowiązującą na Uniwersytecie Wrocławskim (zgodnie z § 34 ust. 2 Regulaminu studiów).
We wszystkich pozostałych przypadkach o przyjęciu na Studia Doktoranckie Chemii decyduje Rektor UWr., w oparciu o materiały rekomendacyjne oraz opinię przyszłego opiekuna naukowego i dziekana.
Dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o przyjęcie na studia doktoranckie przez cudzoziemców:
 • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie
 • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu IRKa podpisany przez kandydata
 • jedna fotografia zgodna z wymiarami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 mm x 45 mm)
 • poświadczona przez uczelnię kserokopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
 • kserokopia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu  lub innego dokumentu uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie wraz z oryginałem do wglądu celem potwierdzenia zgodności przez uczelnię
 • tłumaczenie na język polski ww. dokumentu, wykonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego
·         Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1501) cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia doktoranckie w języku polskim, jeżeli:
1) ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub
2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub
3) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej (komisji rekrutacyjnej na Wydziale Chemii), że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie się studiów w języku polskim.
·         Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;
·         opinia o przydatności do pracy naukowej oraz pisemna zgoda samodzielnego pracownika naukowego Wydziału Chemii na pełnienie funkcji opiekuna naukowego i stworzenie warunków niezbędnych do realizacji pracy doktorskiej
 • kserokopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw NW na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub pisemnego zobowiązania przystąpienia do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia po rozpoczęciu kształcenia;
·      zaświadczenie lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia.

Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2018 godzina: 08:45:59