Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Seminarium doktoranckie

20.10.2016
Terminarz wystąpień - seminarium doktoranckie 2016/2017

13.10.2016   spotkanie panelu
20.10.2016 
Karniaki
27.10.2016   
Ewelina Janiga   "Peryferyjnie rozbudowane oligopirole: projektowanie i synteza"
Danuta Kantorska    "Inicjatory magnezowe do syntezy polibutyrolaktonów"
                
03.11.2017   Prezentacja kandydatów do stypendium im. P. L. Sosabowskiego
 
10.11.2017 
Kamil Korzeniowski    „Synteza i właściwości spektroskopowe nano- i mikrostrukturalnego YTaO4 domieszkowanego jonami Sm3+
Mariola Malik    „Funkcjonalizacja klatkowych silseskwioksanów”
 
17.11.2017 
Katarzyna Krupa    „Właściwości koordynacyjne fragmentów białka adhezyjnego bakterii Fusobacterium nucleatum”
Monika Lesiów    „Reaktywność białek adhezyjnych Fusobacterium nucleatum”
 
24.11.2017 
Aleksandra Marszałek    „Hybrydowe surfaktanty gwiaździste z rdzeniem POSS”
Mehmet Mart    "DNA supported palladium nanoparticles and their application in Heck and carbonylative coupling reactions"
 
01.12.2016     
Patrycja Męcik    „Poliyny z aminową grupą końcową i ich zastosowanie jako prekursorów do syntezy podstawionych związków heterocyklicznych”
Marcin Moskwa    "Struktura i właściwości fizykochemiczne hybryd organiczno-nieorganicznych na bazie kationu alliloamoniowego".
 
08.12.2016 
sesja posterowa
15.12.2016 
sesja posterowa
12.01.2017
Wręczenie nagród za najlepsze postery
19.01.2017
Halina Płóciennik    „Wykorzystanie wymieniacza jonowego jako katalizatora reakcji znakowania 18O grup karboksylowych”
Joanna Prytys    "Struktura i właściwości fizykochemiczne kompleksów typu gość - gospodarz: (CH3NH3)2[KFe(CN)6] i (CH3NH3)2[KCo(CN)6]"
 
26.01.2017
Martyna Wojciechowska    „Hybrydy organiczno-nieorganiczne na bazie kationu diizopropyloamoniowego - struktura i właściwości”
Kamil Wójcik    "Nowa metoda syntezy nanostruktur srebra w matrycy polipirolowej i zastosowanie jako platforma SERS"
 
02.02.2017
Iwona Kosendiak     "Reakcje kwasu glikolowego, oraz jego kompleksów, w matrycach
niskotemperaturowych indukowane promieniowaniem laserowym z zakresu NIR i UV"
Magdalena Wysocka    "Analiza ilościowa substancji czynnych w tabletkach z zastosowaniem spektroskopii Ramana w zakresie niskich częstości"
 
 
23.02.2017 
Aneta Idec    „p-Benziporfiryna jako ligand makrocykliczny w chemii metaloorganicznej rutenu
i rodu”
Karolina Fiączyk    „Fotoluminescencyjne właściwości Sr2GeO4 aktywowanego Ce, Pr, Eu”
 
02.03.2017
Mateusz Garbicz   "Ferrocenoporfirynoidy. Synteza i właściwości."
Aleksandra Hecel    „Wpływ struktury amyloidogennego fragmentu ludzkiego i ptasiego białka prionowego na oddziaływanie z jonami Cu+ i Cu2+
 
09.03.2017
Martyna Horochowska    Analiza oddziaływań anestetyków wziewnych z grupy halogenoeterów z lipidowymi i białkowymi składnikami błony komórkowej.
Mateusz Janeta    „Funkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany (POSS) jako oryginalne bloki budulcowe w tworzeniu materiałów hybrydowych – projektowane, synteza, budowa i właściwości”
 
16.03.2017
Mateusz Kondratowicz   „ Heteroaromatyczne układy skondensowane zawierające wnęki: metody syntezy i właściwości”
Kamil Kupietz    „Fenantriporfiryna – właściwości koordynacyjne i reaktywność”
 
23.03.2017
Marcin Majewski   „Węglowodory koronoidalne: eksploracja strategii fold-in w syntezie makrocyklicznych nanografenów."
Izabela Korbecka    „Wpływ długości łańcuchów alkilowych na polimorfizm faz smektycznych oraz fotoizomeryzację alkanianów  4-alkilo-4’-hydroksyazobenzenu”
 
30.03.2017
Damian Pasiński    „Zależność między budową chemiczną luminoforu o strukturze granatu a jego właściwościami luminescencyjnymi”
Agnieszka Ćmikiewicz  "Mechanizmy syntezy hemiaminali w badaniach metodami obliczeniowymi chemii kwantowej"
 
06.04.2017
Yen Pham   „"Structural and spectroscopic study of the lanthanide complexes with n-(diphenylphosphoryl)pyrazine-2-carboxamide".
Agnieszka Kadej    „Kompleksy Cu(II) z analogami alloferonu 1. Trwałość, struktura i aktywnośćbiologiczna”
 
 
13.04.2017    ----
 
 
20.04.2017
Damian Szymański    "Dynamika i mechanizmy relaksacji stanów wzbudzonych jonów lantanowców (3+) w mikrokrystalicznym Y2Te4O11"
Stanisława Tarnowicz   „Reakcje arylacji alkoholu allilowego katalizowane związkami Pd”
 
27.04.2017
Mateusz Waliczek    „Sole pirydyniowe jako znaczniki jonizacyjne – wpływ na czułość detekcji produktów proteolizy białek modyfikowanych potranslacyjnie.”
Anna Wirwis    "Reakcje funkcjonalizacji nienasyconych alkoholi katalizowane związkami palladu."
 
04.05.2017
Przemysław Wójcik    "Reakcje karbonylującego sprzęgania typu C-C i C-N katalizowane związkami palladu"
Grzegorz Wołczański    „Badania nad wymianą proton-deuter w dehydropeptydach”
 
18.05.2017
Aleksandra Wołoszyn    "Związki kompleksowe złota(I/III) oraz rutenu(II)
 z 1,3,5-triaza-7-fosfaadamantanem (PTA)”
Justyna Zeler    „"Foto- i termoluminescencja LuPO4 aktywowanego wybranymi jonami lantanowców"
 
25.05.2017
Monika Czarnecka    „Synteza, badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych bidentnych ligandów N,O-donorowych” 
 
01.06.2017
08.06.2017
15.06.2017
karniaki

Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2016 godzina: 13:49:10