Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Warsztaty chemiczne

09.03.2016
Warsztaty Chemiczne to zajęcia dla szkół, podczas których grupy uczniów (jako grupę należy traktować maksymalnie 10 osób) realizują cykl doświadczeń wybranych przez opiekunów (nauczycieli) z dostępnego katalogu doświadczeń opracowanych przez dydaktyków Wydziału Chemii, zgodnych z wymogami nowej reformy programowej. Jedno spotkanie trwa zazwyczaj od 2 do 4 godzin lekcyjnych (100 zł/45 min./grupa max.10 osób) i może stanowić, w zależności od potrzeby grupy, cykl tematyczny obejmujący doświadczenia z zakresu jednego działu programowego (np. wielofunkcyjne pochodne węglowodorów), bądź też składać się z wybranych wcześniej przez nauczyciela-opiekuna doświadczeń obejmujących różne zagadnienia.
 
Dla uczniów szkół gimnazjalnych proponujemy tematykę eksperymentalną, wymaganą w nauczaniu chemii, która ułatwi zrozumienie wprowadzanych treści:
 • Substancje i ich przemiany, zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna.
 • Sporządzanie i rozdzielanie mieszanin (sączenie, ekstrakcja, chromatografia, destylacja, krystalizacja).
 • Powietrze i inne gazy (otrzymywanie i identyfikacja).
 • Reakcje egzo- i endoenergetyczne, reakcje z katalizatorem.
 • Wskaźniki i skala pH, badanie odczynu różnych substancji.
 • Otrzymywanie roztworów wodorotlenków i badanie ich właściwości.
 • Otrzymywanie i właściwości kwasów.
 • Wodorotlenki nierozpuszczalne w wodzie.
 • Metody otrzymywania soli.
 • Rozpuszczalność związków chemicznych.
 • Sporządzanie roztworów o różnych stężeniach.
 • Reakcje chemiczne w roztworach.
 • Węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne.
 • Badanie właściwości alkoholi.
 • Badanie właściwości kwasów karboksylowych.
 • Dwufunkcyjne pochodne węglowodorów.
 • Powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego.
 
Propozycja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych jest ściśle związana z wymaganiami egzaminu maturalnego, zgodnie z nową podstawą programową – uczeń „planuje i projektuje doświadczenia, rozwiązuje zadania problemowe, stawia hipotezy i potrafi je zweryfikować”:
 • Substancje i ich właściwości.
 • Powietrze i inne gazy. Elementy kinetyki chemicznej.
 • Właściwości substancji nieorganicznych. Roztwory i reakcje zachodzące w roztworach wodnych.
 • Reakcje utleniania i redukcji.
 • Węglowodory i jednofunkcyjne pochodne węglowodorów.
 • Dwufunkcyjne pochodne węglowodorów.
 
Zgłoszenia (ustalenie terminów zajęć) kierować na adres: kurs@chem.uni.wroc.pl oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 71 375 73 97 (mgr Zuzanna Kruk)
 
Zgłoszenia pisemne przez szkołę kierować na adres:

mgr Hanna Skornowicz
Dział Finansowy
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. F. Joliot-Curie 14
50-383 Wrocław
 
Zajęcia odbywają się po zawarciu umowy pomiędzy szkołą i Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2016 godzina: 05:28:38