Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Pomiary komercyjne

23.01.2018
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje szereg komercyjnych badań i analiz.Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje następujące analizy:
- oznaczanie zawartości procentowej pierwiastków: C, H, N i S.
- oznaczanie zawartości procentowej pierwiastków: Cl, Br, S i P metodą Schoeningera
- oznaczenie jakościowe i ilościowe zawartości metali
- oznaczanie metali techniką ICP-OES
- oznaczanie metali na poziomie ppb techniką wodorkową – przystawka umożliwiająca oznaczenie As, Se, Sb, Sn i Pb.

Kontakt: mgr Marta Osińska: +48 71 375 73 20; marta.osinska@chem.uni.wroc.pl
Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego

Laboratorium wykonuje następujące analizy i badania:

- jakościowe pomiary w paśmie X (9.5 GHz): w temperaturze pokojowej i w temperaturze ciekłego azotu
- pomiary ilościowe z użyciem wzorców
- pomiary w zadanych temperaturach w zakresie od -150°C do 100°C
- pomiary niestandardowe w specjalnych warunkach: w paśmie Q (około 35 GHz) w temperaturze pokojowej; w pasmach X i Q 
w temperaturach 4-300 K z naświetlaniem promieniowaniem UV przez okno optyczne rezonatorów dla pasma X

Kontakt: dr Agnieszka Lewińska: +48 71 375 73 24; agnieszka.lewinska@chem.uni.wroc.plLaboratorium Spektroskopii w Podczerwieni

Laboratorium wykonuje następujące pomiary standardowe:
- widm transmisyjnych w zakresie średniej podczerwieni: 4000-200 cm-1
- widm transmisyjnych w zakresie dalekiej podczerwieni 750-100 cm-1
- widm refleksyjnych mierzonych techniką ATR
- widm refleksyjnych mierzonych techniką DRIFT

Kontakt: dr hab. Maria Wierzejewska, prof. UWr.: +48 71 375 73 32; maria.wierzejewska@chem.uni.wroc.plLaboratorium Rentgenografii

Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, 
wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K. 
Dyfraktometr proszkowy do pomiarów próbek polikrystalicznych pozwala wykonywać pomiary do 1600 °C.

Kontakt: dr Miłosz Siczek: +48 71 375 73 38; milosz.siczek@chem.uni.wroc.plLaboratorium Mikroskopii Elektronowej

Laboratorium wykonuje następujące pomiary wykorzystując mikroskop transmisyjny i skaningowy:
- Badania morfologii materiałów mikro- oraz nanorozmiarowych
- Analiza dyfrakcyjna struktur mikrokrystalicznych
- Analiza składu chemicznego (jakościowa i ilościowa)
- Mapowanie rozmieszczenia wybranych pierwiastków w materiale

Kontakt: prof. dr hab. Eugeniusz Zych: +48 71 375 72 48; eugeniusz.zych@chem.uni.wroc.pl
dr Wojciech Gil: +48 71 375 71 28; wojciech.gil@chem.uni.wroc.pl 


Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Laboratorium wykonuje następujące pomiary:
- Pomiary 1D i 2D NMR w roztworach ( jądra 1H, 13C, 31P oraz inne aktywne w NMR), a także 1D 13C w ciele stałym.
- Identyfikacja organicznych związków chemicznych.
- Określanie struktury związków organicznych na podstawie analizy widm 1D i 2D.
- Badania równowag i kinetyki reakcji chemicznych. Badanie stopnia przereagowania. 
- Analiza mieszanin i ocena czystości próbki.
- Pomiary zmiennotemperaturowe.

Kontakt: mgr Mateusz Kondratowicz: +48 71 375 76 37; mateusz.kondratowicz@chem.uni.wroc.plLaboratorium Analiz Termicznych

Laboratorium wykonuje pomiary metodami:
- DSC - rejestracja widm DSC (zależności termicznych mocy grzania próbki) wraz z wyznaczaniem parametrów: temperatur oraz entalpii
przemian fazowych, jak również temperatur zeszklenia;warunki pomiaru: możliwa szybkość grzania oraz chłodzenia (skanu) 0,01÷750°C/min
w temperaturach -170÷500°C na masach próbek 0,5÷30mg w atmosferze helu o czystości 6,0
- TGA-DTA - pomiary ubytku masy (Δm) oraz efektów cieplnych (DTA) przy ogrzewaniu próbki (masa do 15mg) od 30°C do
maksimum 1500°C dla szybkości grzania 2, 5, 10°C/min (lub specjalnie zamówionej prędkości) w atmosferach N2 lub powietrza
syntetycznego (40% O2 + 60% N2)

Kontakt: dr Przemysław Szklarz: +48 71 375 72 88; przemyslaw.szklarz@chem.uni.wroc.pl
mgr Jakub Zamarek: +48 71 375 73 29; jakub.zamarek@chem.uni.wroc.pl 


Laboratorium Magnetochemii

Laboratorium wykonuje następujące pomiary wykorzystując magnetometr MPMS-XL-5 typu SQUID firmy Quantum Design:
- namagnesowanie w stałym polu (5000 lub 10000 Oe) w funkcji temperatury (1.8 – 300K)
- namagnesowanie w stałej temperaturze (2K) w funkcji pola (100 – 50000 Oe)
- namagnesowania w stałej temperaturze w funkcji pola (tzw. pętla histerezy)
- Zero Field Cooled / Field Cooled

Pomiary specjalne, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków pomiaru:
- pomiary w zmiennym polu magnetycznym (AC)
- pomiary magnetooptyczne 
* - przedział temperaturowy pomiarów: 1.8 – 400K
** - istnieje możliwość modyfikacji wyżej wymienionych typów pomiarów zgodnie z potrzebami zlecającego

Kontakt: dr hab. Alina Bieńko: +48 71 375 72 58; alina.bienko@chem.uni.wroc.pl
dr Marek Weselski: +48 71 375 72 66; marek.weselski@chem.uni.wroc.pl

Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2018 godzina: 14:48:55