Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Habilitacje

06.07.2018
Habilitacje – rok uzyskania stopnia
 
1949
1.     Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska
Związki kompleksowe renu
 
1962
2.     Lucjan Sobczyk
Badania nad strukturą elektronową pochodnych pirydyny i chinoliny
3.     Maria Wrońska
Kinetyka dezoksydacji i oddziaływanie międzyjonowe w roztworach oksyanionów.
 
1963
4.     Jan Biernat
Obliczanie stałych kompleksowania z danych polarograficznych przy nieodwracalnych
reakcjach elektrodowych.
5.     Lech Pajdowski
Hydroliza jonów metali.
 
1964
6.     Stanisław Wajda
Wymiana radioizotopowa jako kryterium struktury kompleksów.
 
1968
7.     Adolf Kisza
Szereg SEM chlorków metali w stopionym chlorowodorku dwumetyloaminy.
8.     Helena Przywarska-Boniecka
Struktura i własności ftalocyjanowych kompleksów metali przejściowych grupy VII.
        Ignacy Z. Siemion (Akademia Medyczna we Wrocławiu)
Badania w zakresie chemii azlaktonów.
 
1969
9.     Henryk Ratajczak
Strukturalne badania pewnych ferroelektryków z wiązaniem wodorowym przy pomocy
widm absorpcyjnych w podczerwieni w świetle spolaryzowanym.
 
1973
10.  Józef J. Ziółkowski
Struktura i reaktywność dwu- i trójrdzeniowych kompleksów rodu/II/ i kobaltu/III/.
 
1974
11.  Stanisław Kopacz
Ekstrakcja związków nieorganicznych tlenowymi ekstrahentami w układach siarczanowych.
12.  Zbigniew Malarski
Badania oddziaływań molekularnych związków protonodonorowych z przeszkodami sterycznymi.
 
1975
13.  Krystyna Bukietyńska-Słopecka
Analiza intensywności przejść f-f w badaniach struktury związków lantanowców w roztworach.
14.  Jan Dzięgielewski
Gamma-radioliza penicylin w fazie stałej.
15.  Florian Pruchnik
Związki rodu jako katalizatory wodorowania alkenów.
 
1976
16.  Jerzy P. Hawranek
Wyznaczanie zespolonego współczynnika załamania w funkcji częstości oraz natężeń absolutnych pasm absorpcyjnych w podczerwieni.
 
1977
17.  Henryk Kozłowski
Spektroskopowe i strukturalne modele związków biologicznych zawierających jony metali.
 
1978
18.  Tadeusz Głowiak
Struktura krystaliczna i molekularna oksy związków metali przejściowych.
19.  Danuta Konopińska
Tuftsyna i jej analogi.
20.  Piotr Sobota
Aktywacja małych cząstek gazów przez związki metali przejściowych.
 
1979
21.  Władysław Kąkołowicz
Badania termochemiczne własności termodynamicznych kompleksów niektórych pierwiastków
d elektronowych.
22.  Tadeusz Lis
Struktury krystaliczne i własności fizykochemiczne związków kompleksowych renu i manganu.
23.  Jerzy Mroziński
Korelacja struktury i własności magnetycznych kompleksów niektórych metali d-elektronowych.
 
1980
24.  Janusz Drożdżyński
Synteza, spektroskopia i magnetyzm związków uranu/+3/.


 
1982
25.  Mikołaj F. Rudolf 
Badania struktury, termodynamiki i dynamiki pięciokoordynacyjnych kompleksów niklu/II/ metodą jądrowego rezonansu magnetycznego.


 
1984
26.  Zbigniew Czapla
Ferroelectricity and Phase Transition in Rubidium and Antimonium Hydrogen Selenates.
27.  Ho Qui Dao
Katalityczne wodorownie dwutlenku węgla w obecności tlenków metali przejściowych.
 
1986
28.  Adam Jezierski
Struktura nadsubtelna widm elektronowego rezonansu paramagnetycznego kompleksów
51V, 53Cr, 55Mn, 57Fe jako kryterium ich struktury elektronowej i molekularnej.
29.  Aleksander Koll
Polarność i struktura wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego.
30.  Zofia Mielke
Badania kompleksów z silnym wiązaniem wodorowym przy pomocy spektroskopii w
podczerwieni i techniki izolacji w matrycach.
31.  Lechosław Latos-Grażyński
Jądrowy rezonans magnetyczny metaloporfiryn. Modele spektroskopowe hemoproteidów.
 
1987
32.  Kazimierz Gatner
Fizykochemiczne i elektrochemiczne właściwości stopionych fluoroboranów alkiloamoniowych.
33.  Hubert A. Kołodziej
Absorpcja dielektryczna w ferroelektrykach typu porządek - nieporządek, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksów typu K4[M(II)(CN)6] 3H20.
34.  Janina Legendziewicz
Zastosowanie spektroskopii elektronowej w badaniach struktury związków lantanowców. Nadczułość a wiązanie chemiczne.
 
1988
35.  Maria Grzeszczuk
Wpływ rozpuszczalnika i czynników strukturalnych na szybkości reakcji w procesie elektrodowym.
 
1990
36.  Teresa Szymańska-Buzar
Metateza i inne reakcje olefin inicjowane światłem w obecności karbonylków metali grupy VI.
 
1991
37.  Helena Dodziuk
Badanie geometrii energii naprężeń i ciepeł nasyconych węglowodorów o nietypowej budowie przestrzennej metodą mechaniki molekularnej.
38.  Ryszard Jakubas
Struktura i przejścia fazowe w alkiloamoniowych halogenoantymonianach i bizmutanach(III).
39.  Anna M. Trzeciak
Struktura i reaktywność związków kompleksowych rodu w reakcji hydroformylacji.
 
1992
40.  Jan Baran
Badanie własności strukturalnych kryształów MHSO4 i MHSeO4 metodami spektroskopii oscylacyjnej z zastosowaniem promieniowania spolaryzowanego
41.  Jan .Kalembkiewicz
Badania mechanizmu ekstrakcji synergetycznej Co(II), Ni(II), Cu(II) i Zn(II)i złożonych układach dwufazowych.
42.  Elżbieta Kalecińska
Chemia radiacyjna alkoholowych roztworów acetoacetonianów i bipirydylanów metali przejściowych.
43.  Barbara Kurzak
Stałe tworzenia i struktura kompleksów metali przejściowych z kwasami hydroksamowymi i aminohydroksamowymi.
44.  Zdzisław Latajka
Teoretyczne badania oddziaływań międzycząsteczkowych - problem wyboru bazy funkcyjnej.
45.  Zbigniew Pawełka
Wpływ rozpuszczalnika na rozkład ładunków cząsteczek.
46.  Maria Rospenk
Równowaga przeniesienia protonu w wewnątrzcząsteczkowym wiązaniu wodorowym w zasadach Mannicha.
 
1993
47.  Niko Guskos
Wpływ zewnętrznego pola elektrycznego na kubiczne centra jonów Eu2+, Gd3+w monokryształach typu MF2 (M2+ = Ca+2,Cd+2, Sr+2, Ba+2 i Pb+2)
48.  Antoni Keller
Kompleksy nitrozylowe molibdenu w syntezie organicznej - reakcje metatezy, polimeryzacji i izomeryzacji olefin.
49.  Michał Wilgocki
Stałe trwałości kompleksów grupy cynku w wodnych roztworach etanodiaminy - uogólniona metoda funkcji izo-stężeniowych.
 
1994
50.  Julia Jezierska
Badania metodą elektronowego rezonansu paramagnetycznego struktury kompleksów miedzi(II) z uwzględnieniem ligandów polimerycznych.
51.  Janina Kuduk-Jaworska
Poszukiwania cytostatycznych związków koordynacyjnych platyny.
52.  Aniela Puszko
Studia nad N-tlenkami 2-chlorowcopikolin.
53.  Zbigniew Szewczuk
Usztywnianie biologicznie aktywnych peptydów przez cyklizację.
 
1996
54.  Jacek Gliński
Struktura wodnych roztworów nieelektrolitów: badania metodami dźwięku, anihilacji pozytronów i napięcia powierzchniowego.
55.  Jacek  Zaleski
Structure, phase transitions and molecular motions in chloroantimonates(III) and bismuthates(III).
 
1997
56.  Piotr Chmielewski
Badania wpływu modyfikacji centrum koordynacyjnego porfiryn     oraz peryferii makrobicyklicznych ligandów cyklidenowych na strukturę i właściwości koordynacyjne ich kompleksów.
57.  Marek Ilczyszyn
Mechanizmy protonowania amin i ich analogów w aprotycznych rozpuszczalnikach.
58.  Irena Majerz
Stan molekularny i jonowy w kompleksach z wiązaniem wodorowym.
 
1998
59.  Leszek Z. Ciunik
Strukturalne konsekwencje wiązań wodorowych w organicznych związkach pierścieniowych (pochodnych cukrów cyklaheksanonu) i w trwałych rodnikach p.
60.  Teresa Kowalik-Jankowska
Donor siarkowy w układach bionieorganicznych.
61.  Stanisław Wołowiec
Badania żelazoporfiryn metodą spektroskopii 1-D i 2-D 1H NMR.
 
1999
62.  Wojciech Bal
Modele bionieorganiczne w karcinogenezie wywoływanej związkami niklu.
63.  Zbigniew Galewski
Ciekłokrystaliczny polimorfizm zasad Schiffa i azobenzenów.
64.  Małgorzata Jeżowska-Bojczuk
Chemiczne aspekty oddziaływań jonów miedziowych z biologicznie ważnymi aminowymi i karboksylowymi pochodnymi mono- oraz oligosacharydów.
65.  Kazimierz Orzechowski
Własności dielektryczne mieszanin cieczy o dużych fluktuacjach składu..
66.  Andrzej Włodarczyk
Dwurdzeniowe nitrozylowe związki kompleksowe molibdenu.
 
2000
67.  Grażyna Bator
Dielectric relaxation and IR studies on phase transitions in alkylammonium halogenoantimonates (III) and bismuthates (III).
68.  Jerzy Lisowski
Kompleksy penta-, heksa- i heptakoordynacyjnych ligandów makrocyklicznych z jonami metali.
69.  Jadwiga Urbańska
Wpływ skoordynowanych grup karboksylowych i aminowych na polarograficzną redukcję kompleksów Co(II) i Ni(II).
 
2001
70.  Zofia Janas
Struktura i reaktywność kompleksów wanadu w aspekcie biologicznego wiązania diazotu.
71.  Mirosław Czarnecki
Dwuwymiarowa analiza korelacyjna dynamicznych widm oscylacyjnych.
72.  Zbigniew Mazurak
Poziomy energetyczne i relaksacja stanów wzbudzonych jonów lantanowców w kryształach dielektrycznych.
73.  Jerzy Moc
Teoretyczne badanie mechanizmów eliminacji, reakcji jon-molekuła i klaster-molekuła dla układów zawierających atomy centralne z grupy IV-VI lub metale przejściowe.
74.  Anna Mondry
Spektroskopia i struktura karboksylanów i poliaminokarboksylanów lantanowców w kryształach i roztworach.
75.  Grażyna Oczko
Sprzężenie wibronowe i inne efekty spektroskopowe w wybranych poli- i monomerycznych związkach lantanowców.
 
2002
76.  Wojciech Marczak
Wpływ podstawienia izotopowego na właściwości termodynamiczne binarnych mieszanin substancji amfifilowych z wodą.
77.  Eugeniusz Zych
Badania właściwości spektroskopowych i scyntylacyjnych wybranych połączeń lutetu i itru aktywowanych Ce, Eu lub Tb.
 
2004
78.  Przemysław Starynowicz
Nowe związki dwuwartościowych lantanowców – ich struktura i spektroskopia.
79.  Maria Wierzejewska-Hnat
Oddziaływania molekularne i fotochemia wybranych związków siarki w matrycach niskotemperaturowych.
 
2005
80.  Andrzej Borowski
Diwodorowe kompleksy rutenu i ich rola w procesach przeniesienia wodoru.
81.  Bogusława Czarnik-Matusewicz 
Chemometryczna analiza widm oscylacyjnych makrocząsteczek.
82.  Maria Ilczyszyn
Struktura i dynamika wiązań wodorowych w kryształach związków betaniny.
83.  Mirosław Karbowiak
Spektroskopia i analiza pola krystalicznego jonów U(III) i U(IV) w matrycach halogenowych.
84.  Monika Moszner
Homo- i heteroleptyczne akwakompleksy rodu w reakcjach substytucji i aktywacji małych molekuł.
85.  Sławomir Szafert
Kompleksy zawierające polialkilowe i kumulenowi łańcuchy węglowe. Strategie syntezy i właściwości.
 
2006
86.  Barbara Barszcz 
Właściwości koordynacyjne alkoholi i aldehydów zawierających pierścienie diazolowe w stosunku do jonów Cu(II), Co(II), Zn(II) i Cd(II); badania ciał stałych i roztworów.
 
2007
87.  Aleksander Filarowski
Wpływ efektu sterycznego na quasi-aromatyczne wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe.
88.  Lilianna Trynda-Lemiesz 
Oddziaływanie leków przeciwnowotworowych z białkami osocza i wybranymi białkami wewnątrzkomórkowymi.
 
2008
89.  Wojciech Pisarski 
Szkła i układy typu szkło-ceramika aktywowane jonami lantanowców
 
2009
90.  Małgorzata Broda
Stereoelektronowe właściwości pochodnych α,β-dehydroaminokwasów
91.  Witold Rybak
Zjawisko autokatalizy asymetrycznej: enancjoselektywna synteza związków
indukowana krystalizacją konglomeratu
92.  Anna Szemik-Hojniak
Fotoindukowane przeniesienie ładunku w wybranych układach donorowo-akceptorowych
93.  Robert Wieczorek
Struktura i właściwości peptydów i analogów aminokwasów  - badania kwantowochemiczne
94.  Bogumiła Żurowska
Struktura i magnetyzm kompleksów Cu(II) I Co(II) z N-heterocyklicznymi fosfonianami i ich odpowiednikami karboksylanowymi
 
 
2010
95.  Justyna Brasuń
Wpływ modyfikacji strukturalnych oligopeptydów na wiązanie jonów metali
96.  Marzena Dzida
Wpływ budowy alkoholu na oddziaływania międzycząsteczkowe i ich zależność od ciśienie i temperatury w binarnych mieszaninach z heptanem
97.  Jolanta Ejfler
Kompleksy metali z ligandami aryloksanowymi jako inicjatory reakcji polimeryzacji laktydów
98.  Piotr Stefanowicz
Fragmentacja jonów pochodnych aminokwasów w fazie gazowej na przykładzie modyfikowanych polipeptydów, toksoidów i cytochalasyn
99.  Marcin Stępień
Funkcjonalne porfirynoidy
 
2011
100.  Adam Januszko
Nematogenne właściwości karboranowych ciekłych kryształów
101.  Teobald Kupka  
Obliczenia teoretyczne ekranowania magnetycznego, przesunięć chemicznych oraz stałych sprzężeń spinowo-spinowych w granicy bazy funkcyjnej
102.   Marzena Tykarska
Indukcja i właściwości optyczne ciekłokrystalicznej fazy antyferroelektrycznej
 
2012
 
103.  Sławomir Berski
Struktura elektronowa oraz reaktywność kwasu azotowego(III) i pochodnych - badania metodami Chemicznej Topologii Kwantowej
104.  Lucjan Jerzykiewicz
Krystalochemia wielordzeniowych związków kompleksowych manganu z funkcjonalizowanymi ligandami O,O donorowymi
105.  Maria Korabik
Rola międzycząsteczkowych wiązań wodorowych O-H···O w magnetycznych oddziaływaniach nadwymiennych wybranych karboksylanów miedzi(II). Wymiarowość magnetyczna a struktura krystaliczna
106.  Marek Lisowski
Wpływ modyfikacji chemicznych aminokwasów w pozycji aoraz zmian sekwencji peptydów na ich preferencje konformacyjne
107.  Piotr Smoleński
Inżynieria koordynacyjna 1,3,5-triaza-7-fosfaagamantanu (PTA) w kierunku potencjalnych zastosowań
108. Józef Utko
Synteza, reaktywność i budowa prekatalizatorów polimeryzacji
 
2013
109. Robert Bronisz
Spin crossover w polimerach koordynacyjnych żelaza (II)
110. Paula Gawryszewska-Wilczyńska
Transfer energii a właściwości fotofizyczne kompleksów lantanowców
111. Elzbieta Gumienna-Kontecka
Specyfika oddziaływań jonów metali z donorami hydroksamowymi i oksymowymi w modelowaniu układów biologicznych
112. Izabela Jendrzejewska
Wpływ substytucji kationowej na fizykochemiczne właściwości wybranych chromiitów selenowych
113. Maria Jerzykiewicz
Rodniki fenoksylowe oraz semichinonowe w materiałach naturalnych oraz ich oddziaływania z metalami
114. Jerzy Sokolnicki
Od żelu krzemionkowego do dikrzemianu – nowe luminofory domieszkowane jonami lantanowców
115. Roman Szostak
Struktura i właściwości wybranych kompleksów Lewisa a szczególnie układów z wiązaniem wodorowym typu „Blue-Shifting”

2014
 
116. Alina Bieńko
Magnetyki molekularne – projektowanie, synteza i właściwości magnetyczne
117. Ewa Dudziak
Giętkie porfiryny
118. Andrzej Kochel
Synteza, krystalochemia i charakterystyka związków kompleksowych renu, manganu i miedzi
119. Anna Skarżyńska
Wodorofosforany – badania strukturalne, właściwości koordynacyjne i aktywność katalityczna
120. Radosław Starosta
Nowe zależności struktura-aktywność w kompleksach miedzi(I) z tris(aminometylo)fosfinami i diiminami aromatycznymi
121.  Edward Zorębski
Wpływ ciśnienia i temperatury na akustyczne i termodynamiczne właściwości niższych alkanodioli

2015

122. Agata Białońska
Mechanizmy rozpoznania molekularnego w diastereomerycznych solach brucyny
123. Adriana Olbert-Majkut
Wzbudzenia oscylacyjne w kwasach karboksylowych i ich kompleksach izolowanych w matrycach niskotemperaturowych.
124. Dariusz Sarzyński
Ustalenie wpływu rzędowości atomu węgla i roli atomów halogenów (F, Cl, Br) na kinetykę reakcji atomów chloru z propanem, n-butanem i izobutanem oraz halogenopochodnymi metanu i etanu.


2016

125. Małgorzata Guzik
Korelacja badań strukturalnych i spektroskopowych nowych materiałów luminescencyjnych opartych na wolframianach i molibdenianach domieszkowanych jonami lantanowców
126. Mariola Kuczer
Wybrane peptydy owadów jako potencjalne biostatyki – badania wpływu modyfikacji struktury łańcucha peptydowego na właściwości biologiczne
127. Miłosz Pawlicki
Projektowanie, synteza i właściwości chromoforów porfirynoidowych
128. Marcin Sobczyk
Konwersja energii wzbudzenia w wysokofononowych szkłach i kryształach domieszkowanych jonami lantanowców
129. Katarzyna Ślepokura
Cykliczne fosforany organiczne

2017
 
130. Jacek Wojaczyński
Degradacja makrocykli tetrapirolowych - droga do liniowych ligandów oligopirolowy

2018

131. Joanna Cybińska
Ciecze jonowe w syntezie i modelowaniu właściwości nanokrystalicznych luminoforów
132. Sylwester Mazurek
Optymalizacja metod analizy ilościowej leków i produktów spożywczych w oparciu o widma IR i Ramana
133. Anna Piecha-Bisiorek
 Ferroelektryczność w grupie prostych i złożonych hybryd organiczno-nieorganicznych.Data ostatniej modyfikacji: 06.07.2018 godzina: 10:25:43